ÝOLDAŞYM MAŞGALA GURALYMYZ BÄRI DÜZÜWLI ÖÝE GELMEÝÄR...

1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

dymma okyjylardan hekayalarSalam, manada sizin maslahatynyz gerek

Ozum 2 yylyn gelni, 22 yashymda, tazelikde babejigim bolly, shu wagt 3 aylyjak.

Bizin masgala guran gunimizden bashlap yoldasym duzuw oye gelman bashlady. Sho oyden cykyp gije ir gelende 2-de gelyadi, son gelmeyan gunlerem bolyady. Eline jan etsemem ansat alanok.

 

Mennen dashlashar yaly bahana yokmyka diyyan. Oye gelende begenip garshy alyan; hacan name nahar diyenne edip beryan; oye, ozume seretyan; garaz gunimem okuw hem oy bn gecip gitya. Ol hic hili men bilen wagtyny gecirenok. Birzat sorasamam esitmedik bolya, soragymy hemishe jogapsyz goyya. Caga bolanson gowlashar oytyadim. Yone chaga bolanson hasam sowasdy. Oye gije yatmana gelya, gelenne cagamy bir sapar ogsap basga jaya gecip yatya. Icgini, keypi gowy gorya. Nace ayyrjak bolsamam ayryp bilmedim. Oye ansat pul getirenok, oz elimde bolan pullama cenli alya, bermesemem urup alya . Bolmayan yerlerini gaynyma we gaynatamada aytdym. Hic duzelip gidenok. Her nace gowy bolup gider yaly hemme tarapdan jan etdim.

Hic tarapdan komek berenok, dine ozini bilya. Gezip, icip, keyip edip yor. Hic aklyna aylananok. Ejesi-kakasy birzat diysede ters jogap berip, olar bilenem edil mana bolshy yaly. "Men gezjek, sen git" hem diyya mana.

Maslahat berayin. Ile aydybam bilemok, maslahatam alyp bilemok.

Gadyrly okyjy, başdan geçirenleriňizi Dymma kampaniýasynda paýlaşanyňyz üçin minnetdarlyk bildirýäris. Şeýle şahsy hekaýalar jemgyýetimizdäki möhüm meseleleriň üstüniň açylmagyna, olaryň düýp sebäpleriniň öwrenilmegine, hem-de düşünjeleriň özgermegine ýol açýar. Bu ýol uzak we ählimiziň gatnaşmagymyzy talap edýär. Ýekäniň çaňy çykmaz!

Zuluma garşy taslama "Dymma!" zulumyň pidalaryndan gelýän atsyz hekaýalary Saglyk.org saýtynda we sosial ulgamlarynda çap edýär.

Siziň başdan geçirenleriňiz başgalara ylham berip biler. Kimdir biri siziň ýazanlaryňyzy okap, özüniň ýeke däldigine göz ýetirer. Belki adamlar zuluma garşy göreşmegiň möhümdigini we mümkindigini öwrenerler. Siz maslahat hem sorap bilersiňiz – okyjylaryň içinden peýdaly maslahat berjekleriň tapylmagy mümkin.

Biz siziň adyňyzy ýa-da beýleki şahsy maglumatlaryňyzy soramaýarys we görmeýäris. Eger paýlaşmak isleýän wakaňyz bar bolsa, şu zynjyra giriň we başdan geçirenleriňizi paýlaşyň! PAÝLAŞ!

Ýatda Saklaň: Saglyk hatlary bolşy ýaly çap edýär we olaryň hakykylygyna we çeperçilik hiline jogapkärçilik çekmeýär. Şahsy hekaýalaryň aşagynda kemsidiji we ýazgaryjy teswirleri goýmak gadagandyr. Eger atanlykda şeýle teswir ýazan bolsaňyz, ony haýal etmän pozmagyňyzy soraýarys. Bolmasa, ony özümiz aýyrmaly bolarys.