MOBIL TELEFONLAR ALSGEÝMERIŇ KESELINIŇ DÖREMEGINE ITERGI BERIP BILÝÄRLER.

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.29 (17 Ses)

Amerikan lukmançylyk assosiasiýasynyň alymlarynyň geçiren barlaglary mobil telefonlardan çykýan şöhlelenmeleriň beýnide beta-amiloid beloklaryň derejesiniň ýokarlanmagyna getirýändigini subut etdi. Şu belok bölejiklerinden düzülen ýasmajyklaryň döremegi Alsgeýmeriň keseline getirýändir.

Ençeme ylmy barlaglar, gijeki wagt mobil telefonlaryň şöhlelenmeleriniň bir sagatlyk täsiriniň melatonin gormonynyň tebigy bölünip çykmasyny üýtgedýändigini subut etdiler. Ukynyň dürli tapgyrlaryny kadalaşdyrýan bu gormonyň işlenilip çykmasynyň bozulmalary ukysyzlyga getirip bilýändir. Şeýle üýtgemeleriň öňüni almak üçin alymlar uklanylanda mobil telefonlary kelleden biraz daşlykda saklamagy maslahat berýärler.

  • 2852 gezek okalan
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Porna widelaryñ zyyany
;śeyle hapa wideolary goryanlerin immunitedi pes bolup olara durli keseller yenil yokusyp bilyar, olaryń jynsy hyjywy ir peselip, wagtyndan on garrayarlar, yasaysa ukyplary peselyar;
;Shol porna wideolary goryan oglanlar...

Porna widelaryñ zyyany
;śeyle hapa wideolary goryanlerin immunitedi pes bolup olara durli keseller yenil yokusyp bilyar, olaryń jynsy hyjywy ir peselip, wagtyndan on garrayarlar, yasaysa ukyplary peselyar;
;Shol porna wideolary goryan oglanlar uzagyndan jynsy nasazlyklar we psihiki uytgemeler zerarly önelgesiz (tök) bolyarlar!;Olaryñ ujydy turanok!
;Mundan basgada shol porna videolary goryanlerin ysgyny, guÿji pes ejiz bolyarlar! Oglanlaryn dogumlylygy peselip gyz yaly hasiÿetde nalajedeyin bolyar.
;Olaryñ pikirlenishi, akyly we ugurtapyjylygy gun-gunden peselip baśarnyksyz gowśak adam bolup galyarlar.
Hormatly okyjylar shu yazylanlaryn ahlisi guycli ylmy edaralarda alymlar tarapyndan owrenilen we dogrudygy tassyklanan maglumatlar. Shonun uçin śeyle hapa wideolary (porna, sex, erotika) el telefonlarynyzdan, kompyuterlerinizden pozuñ, olary görmekden gaça duruñ! Hormatly ene atalar shu yagdaylar barada yashlara gowy düshündiriñ!

Dowamy
Oraz
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Akyl taýdan yza galmak bolýarmy,pikirleniş peselýärmi?

Myrat
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Ýalňyş düşünmedik bolsam,unutganlyk bolýar.Mende şol bar welin telefondandyr öýdemokdym.Dogry telefony kän oýnaýan,hatda kitabam kän okýan.Telefon bn baglanyşykly başga makalalary goýmagyňyzy haýyş edýärin

TTTTT
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Ýazylanlar dogry bolsa gelejegimiz gaty gorkuç. Töwerek-daşyň Alsgeýmer keselli. Göz öňüne getirip görüň. Hudaý saklasyn.Beýle däldirle!

pikirli
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Bu täzeligi okap, howsala düşeniňi duýman galýarsyň. Mobil telefonlarynyň ulanyňynyň ýaýbaňlamagy geljekki nesillerimiziň saglygynyň zaýalanmagyna getijekdigini degerli adamlar göz öňüne getirip, garşysyna baş galdyrjak ýokmyka! Aý, näme hemme...

Bu täzeligi okap, howsala düşeniňi duýman galýarsyň. Mobil telefonlarynyň ulanyňynyň ýaýbaňlamagy geljekki nesillerimiziň saglygynyň zaýalanmagyna getijekdigini degerli adamlar göz öňüne getirip, garşysyna baş galdyrjak ýokmyka! Aý, näme hemme ýeri "biparhlyk keseli" gurşap aldy-da.

Dowamy
okyjy
Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location