ŞATLANMA GORMONYNYŇ AGDYKLYK ETMEGI BEDEN ÜÇIN HOWPLY BOLUP BILER.

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.33 (6 Ses)

habar 120Beden tarapyndan işlenilip çykarylýan serotonin şatlanma duýgusynyň döremegi üçin jogapkärdir. Bu gormon bedeniň köp ulgamlaryna täsir edýändir we onuň köp işlenilip çykarylmagy bedene ýaramly täsir etjek ýalydyr. Ýöne hakykatdan hem bu beýle däldir.

Hünärmenler bu gormonyň ýokary mukdarynyň bedene zyýan ýetirýändigini bellediler. Onuň ýokary mukdary "serotonin sindromy" diýip atlandyrylan keseli döredýändir. Serotoniniň ýokary mukdaryny gamgynlylyga garşy kabul edilýän serişdeler, neşe serişdeleri ýokarlandyrmaga ukyplydyr.

Lukmanlar şeýle keseliň beden üçin howplylygyny aýtsalar hem, onuň alamatlarynyň başga keselleriň alamatlary bilen meňzeşdigi sebäpli, hatda tejribeli lukmana hem anyklama kynçylygyny döretjekdigini belleýärler. Serotonin gormony kadadan ýokarlananda adam emosional taýdan joşgunly bolýar, ol yzyny üzmän gepleýär. Adamda howsala düşme, özüni ýitirme, gözüne görünme ýaly ýagdaýlar hem döräp bilýändir. Ondan başga-da, adamyň ýüregi bulanyp gaýtaryp bilýär. Ol derleýär, içgeçme döräp bilýär, dem alşy kynlaşýar, kelagyrylar başlanýar. Adamyň agzy gurap, titremegi, el-aýagynyň duýujylygynyň ýitirilmegi mümkindir. Şeýle alamatlar dörände haýal etmän lukmana ýüz tutmak maslahat berilýändir.

  • 1602 gezek okalan
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

tabletgasy gowmy kollugy garmonyn

malik
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Agam men icyan tapletkamda ba bolsa name

Dayanc alyyew
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Lukman! Bedendäki serotonin gormonynyň mukdary barlanylýarmy? Kadada näçe bolmaly? Haýsy anyklaýjy merkezde barlanylýar? Düzümi serotoninli derman serişde barmy?

Okyjy.
Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location