AÝBAŞYNYŇ ÖŇ ÝANYNDA DÖREÝÄN ALAMATLARYŇ AGYR GEÇMEGI JYNSY ÝOKANÇLYKLARYŇ BARLYGYNDAN HABAR BERIP BILER.

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.06 (17 Ses)

habar 123Anyklanylmadyk jynsy ýokançlyklary bolan aýallar köplenç aýbaşynyň öň ýanynda döreýän alamatlaryň agyr geçmeginden ejir çekýärler. Olar barada Oksford uniwersitetinde geçirlen tejribeler güwä geçýär. Jynsy gatnaşyklar arkaly geçýän ýokançlyklaryň ençemesiniň alamatsyz geçýändigi mälimdir. Meselem, hlamidiozly adamlaryň 70%-i öz keselleri barada bilmeýärler. Bu ýokançlyk bolsa önelgesizlige getirip bilýändir. Bu ýokançlyklaryň aýalyň önelgelilik ulgamyna howp salýandygy sebäpli alymlar öz geçirýän barlaglaryny wajyp hasaplaýarlar.

Barlaga 865 sany aýal maşgala gatnaşyp, olaryň hemmesinden jynsy arkaly geçýän keselleri geçirip-geçirmezligi barada sorag edildi. Ondan soň keseliň görnüşi, alan bejergileri, aýbaşynyň geçişi, ol döwürde emosional üýtgemeler, ulanylýan gormonal serişdeler barada anyk maglumat ýygnaldy.

Barlagyň netijelerine baglylykda, hlamidioz, uçuk ýa-da adamyň papilloma wirusy ýaly ýokançlyklaryň barlygy, aýbaşynyň öň ýanyndaky alamatlaryň agyr geçýändigi barada habar berme töwekgelçiligini iki esse ýokarlandyrdy. Aýallary aýbaşy başlanmazdan öň iç sanjylamalary, kellagyrlar, keýpiň bolmazlygy biynjalyk edýärdi.

"Biziň barlaglarymyz öz aýbaşy halkaňy ünsli öwrenip, aýallaryň öz saglygyny gowlandyryp biljekdigini görkezýär. Eger siziň aýbaşyňyz agyr geçýän bolsa, onda bu jyns gatnaşyklary arkaly geçýän keselleriň alamaty bolup biler. Ýokançlyk netijesinde dörän sowuklama bedeniň köp güýjüni alýar. Onuň bilen bilelikde aýbaşy hem başlanan wagty, bedeniň biziň emosiýalarymyzy kadalaşdyryjy serotonin gormonyny emele getirmäge mümkinçiligi bolmaýar. Şol sebäpli bu döwürde aýalyň keýpi, emosional durky pes bolýar" diýip, barlaga gatnaşan lukman Aleksandr Alwern belleýär.

  • 3123 gezek okalan
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Мен дурмуша чыкмадык гыз. Йоне айбашынын илкинжи гуни билим аграя чыдап боланок. Бу мени ядатя хер гезек шейле. Галан гунлери говы хичзат билдиренок. Лукмана барлансам бар зат говы, совукламан йок дийя. Наме учин бейле боля ве наме етмели.

Лейла
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Men chykmadyk gyz yone gasygymdan guychli agyry peyda bolyar hachanda aybashy dovurleri. Nameden be namani maslahat beryaniz doktor?

Aynur
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Men durmusda cykmankam hic Kim bilen jynsy gatnasykda bolmandym yone ilkinji jynsy gatnasygymda gan gorunmandim seyle yagday mumkinmi sizde jogap isleyan we sebabi hayyst

Bahar
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Dogry şolar yaly gelinlere duş gelp gördm aybaşynyň öň yanynda aşgazany kellesi agryar ýöne men durmuşa çykmadyk gyz hiç kim bilen jynsy gatnaşyk edmedm yöne aýbaşym gelen guni gasygmda guýçli agry başlanyar gyzgyn çaý we dermanlyk otlary içmegm...

Dogry şolar yaly gelinlere duş gelp gördm aybaşynyň öň yanynda aşgazany kellesi agryar ýöne men durmuşa çykmadyk gyz hiç kim bilen jynsy gatnaşyk edmedm yöne aýbaşym gelen guni gasygmda guýçli agry başlanyar gyzgyn çaý we dermanlyk otlary içmegm bn gowlaşyan bolmasa agry uzagy bn bir gunläp dowam edyär arasynda agyry yazp soň yene başlaya bu nämeden bolp bilyär haýyş edyän jogabna garaşyan

Dowamy
Hurma
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Hemmezat gyzlara bagly

Oz adyma bilemok welin gonsylarynkyny yazsam bolmazmyka
Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location