"ÄRGEREK" – TÄZE TÜRKMEN APP-i

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.07 (15 Ses)

ar gerek app

Mähriban ýaşlar, bu gün Size "Ärgerek" app-ini hödürleýäris. App ökde türkmen hünärmenleri tarapyndan ýasalyp, ýaşlaryň iň möhüm meseleleriniň birini çözmekde ýardam bermek üçin meýilleşdirilen. Bu app ýaşlaryň özlerine taý gözlemekde köp gaýgy-aladalary ýeňilleşdirer.

Pursatdan peýdalanyp, "Ärgerek" app-ni işläp düzüjiler toparyna ýaşlar üçin şeýle peýdaly iş edýändikleri üçin minnetdarlyk bildirýäris. Höwri köp bolsun! Ulanyjylara bagt getirsin!

"Ärgerek" Android we iOS platformalarynyň ikisinde hem işleýär we ýüklemesi tölegsizdir.

  • 1875 gezek okalan
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Ay adamlar geň görmäň õlmeseň her zat gõrjek. GINDIR DUNYE GENDIR DUNYE diyipdir onkiler. Indi olar yaly zatlanam ansatjak usulyny tapdylarda onda

Saaaa
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Bular näce gunlik är tapyp berýalerka garantisi barmy onam sorañ

Wepa
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

är gözleýwnler üçin oňot ýigit habsrlsş

Myrat
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Bir kemi inni internetden ar gozlemekmika..tova herzat eder sular

lacyn
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Reklama edyan zadyny asagynda goymalyda
Http://1234567890 meselem

Wepashka
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Türkmen ýigidi sen dogry bellän ýaly, aýdylýanlar çynmyka diýip, Play Markedi gördüm welin ýok eken...

Ahmedik
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Hakykam geň app. Bu app diňe gyzlara degişli bolsa gerek... Hany oglanlara degişli app-y hem göz öňüne tutuň... Türkmen ýigidi mende-de seňki ýaly pikir döredi??

Ahmedik
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Ady birhilirak. Ya da 1nji aprel diyip goydunmy?

Turkmen yigidi
Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location