HER BIR KIŞI TÄSIRLI BLOG ÝAZYP BILÝÄR

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (4 Ses)

blogerler ucin

Biz Saglyk topary bolup, bir ýylyň dowamynda biz bilen hyzmatdaşlyk edýän blogerlerden täsirli we güýçli blog ýazmakda ulanýan tärlerini we beýleki blogerlere maslahatlaryny paýlaşmaklaryny haýyş etdik. Şoňa görä-de, bu kitapça bir adamyň däl-de, birnäçe blogerleriň tejribelerine we maslahatlaryna esaslanýar.

Bloger – bu özüni gyzyklandyrýan mowzuklary barada internetde makala ýa-da post ýazýan adamdyr.

Kitapçanyň maksady – blog ýazmak üçin maslahatlary köpçülik bilen paýlaşyp, türkmen dilinde jemgyýete peýdaly materiallaryň sanyny artdyrmakdyr.

HER BIR KIŞI TÄSIRLI BLOG ÝAZYP BILÝÄR
(PDF / 1.72 MB)

Türkmen Diliniň Ýazuw Kadalarynyň bu ýörite nusgasy blogerleriň köp goýberýän ýalňyşlyklary göz öňüne tutulyp, olara gollanma hökmünde çap edildi.

Kitapçanyň maksady – peýdaly maslahatlary köpçülik bilen paýlaşyp, türkmen dilinde jemgyýete peýdaly materiallaryň sanyny artdyrmakdyr.

TÜRKMEN DILINIŇ ÝAZUW KADALARY
(PDF / 1.84 MB)

  • 650 gezek okalan