• Makalalar
  • COVID-19
  • KORONAWIRUS BILEN BAGLY ÝAGDAÝLAR (05.06.2020)

Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

KORONAWIRUS BILEN BAGLY ÝAGDAÝLAR (05.06.2020)

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.21 (78 Ses)
Image

ÜNS BER!

Biz COVID-19 baradaky fakt-barlaglarymyzda halkara derejede tanalýan saglyk guramalaryna we saglyk hünärmenlerine esaslanýarys. Epidemiýa baradaky maglumatlaryň yzygiderli täzelenip durýandygy sebäpli, biziň hem fakt-barlaglarymyz şolara görä täzelenip durýar. Eger-de lukmançylyk maslahatyny gözleýän bolsaňyz, lukmana ýüz tutuň. COVID-19 barada goşmaça maglumat almak üçin Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň websaýtyny okaň.

HABARLAŞMAK KONTAKTLARY

Türkmenistanyň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň salgysy: tel: +993 12 28-14-47, 28-22-04;

Türkmenistanyň Saglygy Goraýyş ministrligi: tel: +993 12 40-04-16, +993 12 40-04-07;

1-nji aprel: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi 24 sagat işleýän koronawirus boýunça sorag-jogap gyzgyn liniýasyny açdy – 73-95-35;

BSGG Türkmenistan: +993 12 48-83-25;

@BSSG Turkmenistan (Instagram), @UN_Turkmenistan, @UNDPTM, @UNRССA (UN Regional Center for Preventive Diplomacy for Central Asia)

30 MAÝ – 5 IÝUN 2020

Koronawirus (COVID-19) bilen bagly ýagdaýlara syn:

John Hopkins University and Mediсine COVID-19 interaktiw kartasyna görä 188 ýurtda kesellänler: 6675011, ýogalanlar: 391773, gutulanlar: 2895167.

BSGG/WHO: Gazagystan: kesellänler: 12067, ýogalanlar 48, Gyrgyzstan 1899 (20), Özbegistan 3874 (16), Täjigistan 4191 (48), Russiýa 441108 (5384), Owganystan 17891 (299), Türkiýe 166422 (4609), Azerbaýjan 6260 (76), Eýran: 160696 (8012).

↪ 3-nji iýun: BSGG-nyň Türkmenistana bilermenler toparynyň sapary baradaky hökümet bilen gepleşikleri tamamlandy diýen ýaly. BSGG-nyň wekilleri üçin ýaşaýyş jaýlaryny gurnamak boýunça işler alnyp barylýar. Sapara taýarlyk işleri 23-nji aprelda başlapdy. 23-nji aprelda BSGG-nyň Ýewropa regiony boýunça edarasynyň direktory Hans Klýugen takyk seneleri görkezmän sapara taýarlanýandygyny yglan edipdi.

↪ Näsagda ýokary gan basyşynyň bolmagy koronawirusy has howply edýär. Türkmenistanda gan basyşynyň ýokarlanmagyndan ejir çekýänler ilatyň 25.9%-i bolup, bu aýallary we erkekleri deň derejede öz içine alýar.

↪ Fransiýada geçirilen barlaglaryň netijesine görä (1300 näsagy içine alýar), süýji keseli bolan 10 Covid-19 hassasynyň biri bir hepdäniň içinde ölýär.

Şepagat uýalarynyň halkara geňeşine görä dünýäde 600 şepagat uýasy COVID-19 sebäpli ýogaldy we bu san soňky aýda iki esse artdy.

↪ COVID-19 sanjymy bilen bagly iň uly soraglaryň biri: Waksina bütin dünýäde deň derejede elýeterli bolarmy? Waksina bileleşigi Gavi COVID-19 sanjymynyň iň ejizlere ýetmegini üpjün etmek üçin 2 milliard dollarlyk maliýeleşdiriş mehanizmini işe girizdi.

↪ Milli saglyk institutlarynyň müdiri ilat arasynda sanjymlara bolan "skeptizmiň" (ynamsylygyň) Covid-19-a garşy immunizasiýa etmek işine päsgel berip biljekdiginden alada galýandygyny aýtdy.

Başga habarlar:

↪ Oba hojalygy we daşky gurşawy goramak ministrligi Ulagsyz günüň Aşgabadyň howasyna ýetiren täsirini barlady. Hünärmenler howaň düzümini öwrendiler we bir gün öň alnan ölçegler bilen deňeşdirdiler. Habarda deňeşdirmegiň netijesinde tozanyň 20 göterim, kükürt dioksidiniň 10 göterim, azot dioksidiniň 40 göterim, fenolyň 50 göterim azalandygy bellenilýär. Öň alnan ölçegler görkezilmeýär.

Täze hasabat: Dünýäde her ýyl takmynan 18 million önelgellik (reproduktiw) ýaşyndaky aýallar ýokanç däl keseller sebäpli ölýär. Köplenç hroniki keseller diýlip atlandyrylýan ýokanç däl keseller, genetiki ýa-da adamyň ýaşaýyş ýörelegesiniň faktorlary sebäpli döräp bilýän kesellerdir. Göwrelilige täsir edýän keseller: ýürek-damar keselleri, gipertoniýa, süýji keseli, rak, psihiki bozulmalary, galkan görnüşli mäziniň işiniň bozulmagy. Türkmenistanda ýokanç däl keseller barada sanlar.

Türkmenistanyň Bilim ministrligi web sahypasyny açdy.

↪ Suýt mäziniň rak keseline garşy göreşde täze dermanlaryň açyşlary dälde, ir goýulýan diagnoz – dünýäde suýt mäziniň rak keseline garşy göreşmegiň iň oňat usulydyr.

Barlaglaryň netijesi: Nebit ýataklarynyň ýakynynda ýaşaýan ýaşayjylaryň bäbekleriniň agramy pes bolýar.

↪ Russiýanyň döwlet balykçylyk gullugy geçen hepde Arktika derýasynda, senagat şäheri bolan Norilskdäki elektrik stansiýasyndan 20,000 tonna nebit önümi dökülenden soň, zaýalanan ýerleri dikeltmek üçin onlarça ýyl gerek boljakdygyny aýtdy.

↪ Energiýa içgileri Owganystany eýeledi. Güýçli kofeinli, süýjili içgileriň saglyga ýetirip biljek howplaryna kän bir üns bermän, ähli ýaşlardaky adamlar, şol sanda çagalar we göwreli eneler, lezzet alyp içýärler. BSGG energiýa içgileriniň köp içilmeginiň, esasanam ýaşlaryň arasynda, jemgyýetiň saglygyna howp döredip biljekdigini duýdurýar.

↪ BSGG: Köp ýurt antibiotik serişdelerine bolan durnuklylygy gözegçilikde saklaýar, hasabat berýär. Olaryň berýän maglumatlaryna görä, bakterial ýokançlyklary bejermek üçin ulanylýan antibiotik dermanlaryň guýji we täsiri gowşaýar.

↪ Hytaýyň parlamenti ilkinji gezek jynsy erjeşmä garşy kanunlary kabul etdi.

Saglyk.orgСOVID-19 ähli soraglaryňa jogaplar. Oka, goran, paýlaş! Bizi IMO-da hem yzarlaň! (Group Name: Saglyk; Group ID: 15022763

ELLERI NÄDIP DOGRY ÝUWMALY?

SEN NÄDIP SALAMLAŞÝARSYŇ?

Image

Salamlaşanyňyzda

BOLMAÝAR:

Elleşmek;

Gujaklaşmak;

Öpüşmek.

BOLÝAR:

Baş egmek;

Mylaýym ýylgyrmak;

Eliňi galgatmak;

Eliňi ýüregiňe goýup egilmek.

A SEN NÄDIP SALAMLAŞÝARSYŇ?

#salamlaşmak #koronawirus

  • 14829 gezek okalan