GÖWRELILIK DÖWRÜNDE SUWUKLYGY KABUL ETMEGIŇ DÜZGÜNLERI

1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.14 (28 Ses)

Alymlaryň bellemegine görä, göwrelilik we çaga emdirilýän döwründe çaganyň saglygy diňe aýalyň iýmitine bagly bolman, eýsem onuň kabul edýän suwuklygynyň görnüşine we hiline hem bagly bolup durýandyr. Olaryň çaklamagyna görä, eger göwrelilik döwründe geljekki eneleriň hemmesi diňe arassa suwdan peýdalanýan bolsalar, onda çagalaryň arasynda keselçilik 7-40% aralygy peselmelidir. Göwrelilik döwründe aýalyň bedeninde alyş-çalyş hadysalary ýokarlanyp, olaryň geçişini suwsuz göz öňüne getirme kyndyr.

NÄÇE IÇMELI?

Göwrelilik döwründe suwa bolan isleg ýokarlanyp, howanyň temperaturasynyň kadaly görkezijilerinde göwreli aýal günde 8 bulgur suwy içmelidir. Göwreliligiň çişginliligi, giçki gestozlar ýa-da böwregiň zeperlenmelerinde suwuklygyň mukdary, lukmanyň maslahatyndan soň azaldylyp bilner. Eger göwrelilik kadaly geçýän bolsa, göwreli aýal kabul edýän suwuklygynyň mukdary barada biynjalyk bolmaly däldir. Çünki bedeniň özi gerek bolan suwuklygyň mukdaryny kesgitläp, şoňa görä islegi döretmäge ymtylýandyr. Ýöne suwuklygyň haýsy görnüşini kabul etmekligiň howpsuzlygy barada bolsa pikir etmelidir.

NÄME IÇMELI?

Göwrelilik döwründe aýala kofe, limonad içgisini, süýjüli konserwirlenen miwe şirelerini kabul etmek maslahat berilmeýär. Minerallaşdyrylan gazlandyrylan suwlar göwrelilik döwründe çäkli kabul edilmelidir. Ol aş saýlama döwründe ýörek bulanmalary basyp ýatyrmaga kömek edýän bolsa-da, onuň köp ulanylmagy içegäniň ýellenmegine getirip biljek sebäp bolup durýandyr. Eger suw natriý duzunyň köp mukdaryny saklaýan bolsa, onda ol bedende suwuklygyň saklanmagyna getirip, çişginliligiň döremeginiň sebäbi bolup biler. Şonuň üçin hem, düzüminde mineral duzlary saklamaýan az minerallaşdyrylan suwlary kabul etmek amatly bolup durýandyr. Çüýşe gaplarda satylýan suwlar, gyrantdan akýan suwdan tapawutlykda hloruň işjeň görnüşini, agyr metallary we başga zyýanly birleşmeleri saklamaýarlar. Emeli minerallaşdyrylan suwlary satyn alyp içmek göwrelä maslahat berilýän däldir we satyn alynmazdan öň öndürijiniň berýän maglumaty bilen tanyşmalydyr.

Gyrantdan alnyp gaýnadylan suwy kabul etmek hem göwreli aýala maslahat berilmeýär. Häzirki wagtda suw geçiriji ulgamdan berilýän suwuň düzüminde agyr metallar we organiki birleşmeler saklanyp, olary suwy gaýnatma netijesinde arassalap bolmaýar. Ýöne gaýnadylma netijesinde suwy ýokançlyklardan we wiruslardan saplap boljakdygyny bolsa bellemek gerekdir. Öý şertlerinde ulanylýan süzgüçleriň (filtr) hem suwy hemme goşundylardan arassalap bilmeýändigini bilmelidir. Ondan başga-da, öý süzgüçleriniň süzüji düzüminiň çalt sandan çykyp, olary belli bir wagtdan çalşyp durmaly bolýar.

Guýylardan we çeşmäniň gözbaşlaryndan alnan suwy hem göwreli aýala arkaýyn kabul etmek maslahat berilmeýär, çünki ekologlaryň bellemegine görä, topragyň ýerasty suwlary süzmäge bolan ukybynyň ýitirilýändigi soňky ýyllar syn edilýär.

Häzirki wagtda gaplanan (çüýşelere guýlan) suwuň görnüşleriniň köpdürliligi, dogry saýlama geçirmegi kynlaşdyrýar. Olar aşhana, adaty kabul etmek we bejergi geçirmek hem-de diňe bejergi üçin ulanylýan görnüşlere bölünýär. Göwreli aýala suwuň natryý duzunyň ujypsyz mukdaryny saklaýan aşhana görnüşini kabul etmek howpsuz bolup biler. Aşhana mineral suwunda erän mineral duzlaryň umumy mukdary 1 g/l ýokary bolmaly däldir. Ondan başga-da, çüýşäniň ýüzünde 1 we 2 derejeli suwa degişlilik ýazgylary bellenip bilner. Birinji derejeli suw ýerüsti gözbaşylardan alnyp, organiki hlorly birleşmeleriň ujypsyz mukdaryny saklaýandyr. Ýokary hilli suw ýerasty gözbaşlardan alnyp, ol hlory ulanmazdan zyýansyzlandyrylýandyr. Şol sebäpden hem ýokary derejeli suw peýdaly maddalaryň ýokary mukdaryny saklap, göwreli aýallar üçin has amatly we howpsyz bolup durýandyr.

Agyz suwy höküminde kislorod bilen baýlaşdyrylan suwy ulanma has hem peýdaly bolup, ol howasy hapalanýan şäherlerde ýaşaýan göwreli aýallar üçin has peýdaly bolup biler. Şeýle suwdaky kislorod iýmit siňdiriş ulgamy tarapyndan ýeňil özleşdirilip, göwreliligiň kadaly geçmegini we çaganyň ulalmagyny üpjün edýär.