GÖWRELILIK NÄME?

1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (3 Ses)

jynsy terbiyeGöwrelilik – bu kontrasepsiýa serişdelerini ulanmazdan geçirilýän jynsy gatnaşyklar netijesinde tohum öýjüginiň emele gelip, ýatgyda 10 akuşer aýyň (285 gün) dowamynda çaganyň ösmegidir. Göwrelilik doly göterlende ýetik çagany dogma bilen, ýagny dogum bilen gutarýandyr. Ýöne käbir çynlakaý sebäplere görä, dörän göwrelilik dürli möhletlerde (esasan 22 hepdä çenli) düşüp biler ýa-da ýatgynyň içindäki düwünçek ösmän biler. Şeýle hem 22 hepdeden soň, 37 hepdä çenli göwrelilik wagtyndan öňki dogum bilen tamamlanyp bilýändir.

Goragsyz jynsy gatnaşyklaryň aýal öýjükleriň emele gelýän (owulýasiýa) wagtynda – aýbaşy halkasynyň ortasynda geçirilmegi göwreliligiň döremegi üçin oňaýly şertdir. Şonuň üçin hem, kontrasepsiýa serişdeleri we göwreliligiň galmagy üçin oňaýly bolýan günler barada her bir jübütler habarly bolmalydyrlar.