TÜRKMENISTANDA AIW/AIDS ÝOKUŞDYRMAGYŇ JOGAPKÄRÇILIGI

1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

aids yokusdyrmagyn jogapkarciligiOkyjylar soraýar, ýurist jogap berýär

Sorag: Biziň ýurdumyzda başga bir adama AIW/AIDS ýokuşdyran adam kanuna görä jenaýatçymy? Bu barada nähili kanun bar? Anyk kanuny belläp, öz sözleriňiz bilen düşündiräýseňiz.

Jogap: Türkmenistanyň Jenaýat kodeksiniň 119-njy maddasyna laýyklykda, bilip başga adamy AIDS keseliniň ýokuşma howpy astynda goýan adam üç ýyla çenli azatlykdan mahrum edilip bilner. Özünde AIDS keseliniň bardygyny bilse-de, bu keseli başga adama ýokuşdyrana, bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär.