KELLE ÇANAGYNYŇ IÇKI BASYŞY WE SPORT

1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (1 Ses)

Hormatly okyjy!

Sportuň görnüşini kelle çanagynyň içki basyşynyň ýokarlanyş derejesine baglylykda saýlap almalydyr. Sportuň aşa agram salmaýan, dürli şikeslenmelere getirmeýän görnüşini saýlamak howpsyz bolar. Woleýbol, suwda ýüzme, küşt oýnama bilen meşgullanama siz üçin peýdaly bolup biler. Bu mesele babatda size gözegçilik edýän lukman hem, ýagdaýyňyza baglylykda peýdaly maslahatlary berer.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.