GIJE BUŞUKMAK

1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.20 (5 Ses)

Hormatly okyjy!

Ogluňyzda  gije biygtyýar buşukma hadysasynyň döremegi lukmançylkda "enurez" diýlip atlandyrylýar. Bu ýagdaý merkezi nerw ulgamynyň peşew etme hadysasyna  gözegçiliginiň peselmegi, peşew bölünip çykma gözegçilik edýän  antidiuretiki gormonynyň ýetmezçiligi, çaganyň dowamly stress ýagdaýlary sebäpli döräp bilýändir. 5-6 ýaşa çenli çagalarda biygtyýar peşew etmeleriň aýda 2 gezek, ondan uly çagalarda aýda 1 gezek gaýtalanmagy enureziň barlygyndan habar berip biler. Enureziň bejergisi dürli usullary  hem-de wagty talap  etse-de, bu ýagdaýdan gutulma mümkinçiligi ýokarydyr. Bu hadysa babatda size newropatolog lukmanyna ýüz tutma peýdaly bolar.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.