SAKGAL NÄME ÜÇIN ÖSENOK?

1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.57 (14 Ses)

<<<>>>>

 

Ýalňyşmaýan bolsam, bu sorag ýetginjeklik döwrüni tamamlap barýan oglanlaryň 80%-ni gyzyklandyrýan bolsa gerek. Her bir ýetginjek oglan kämillik döwrüne mese-mälim bildirýän, rejelenip idedilen we erkek adamynyň esasy häsiýetnamasy bolan, ýüzünde garalyp duran sakgaldyr murty bilen gadam basasy gelýär. 16 ýaşa çenli ýetginjegiň ýüzünde gyl örtüginiň bolmazlygy kadaly hasaplanýan bolsa, 19-20 ýaşa ýeten ýigitde onuň bolmazlygy birnäçe sebäpler bilen düşündirilip bilner.

Gama batmazdan öň, sakgalyň ösmeginiň nesil yzarlaýjylyk häsiýetine baglydygyny göz öňüne tutyp, öz ataňyzda, kakaňyzda onuň näçe ýaşda peýda bolandygyny anyklamak ýerlikli bolar. Mümkin, siziň kakaňyz 26-27 ýaşda sakgalyny syryp başlandyr.

Bedende endokrin üýtgemeleriň gijigip tamamlanmagy hem seýrek sakgally bolma mümkinçiligini döredip biler. Şol sebäpden hem, galkan şekilli mäziň gormonlaryny we erkeklik gormony bolan testosteronyň derejesini anyklamak üçin endokrinolog lukmanyna ýüz tutma hem ýerlikli bolardy. Mümkin, lukman barlaglaryň netijesini göz öňüne tutyp, size degişli gormon serişdesi bilen bejergini bellär. Ondan başga-da, beýni we oňurga şikeslenmeleri başdan geçirilen halatlary ýa-da käbir derman serişdeleriniň ulanylan ýagdaýlary hem gür sakgallylygyň bolmazlygynyň sebäbi bolup biler.

Çynlakaý sebäpler bolmadyk ýagdaýlarda, öý şertlerinde birnäçe peýdaly hasaplanyp, ulanylyp görlen usullardan peýdalanma zyýan etmezmikä diýip hasaplaýarys:

► 3 aýyň dowamynda kastor (sürgi) ýagyny ýuwulan, arassa kellä çalyň. Bejergi agşam, ýatmazdan öň geçirilse amatly bolar. Edilýän täsiri güýçlendirmek üçin, kastor ýagyny kamfora ýagy bilen garyp ulanma peýdalydyr. Ýaglaryň ikisi hem saç haltajyklarynyň ýagdaýyna ýaramly täsir edip, ondaky gan aýlanşygy güýçlendirýändirler. Ýaglaryň utgaşdyrylan ýapgysyny, her gün 15-20 minut saklap ýuwmalydyr. Bu bejergini 6 aý dowam etme maslahat berilýär.

► Deriniň gan aýlanşygyny güýçlendirip, saçyň ösmegini tijendirmek üçin gyzyl burçdan, gadyrdan (repeýnik) ösümliginden alnan ýagdan ýasalan ýapgylary ulanma hem peýdaly netijeleri berip biler.

► Çopantelpegiň, çeňňeliň, atgulagyň, çit-çitiniň gaýnatmalaryna ýuwunma hem maslahat berilýär. Bu otlar saçlary berkidip, onuň ösüşini tijendirýändir.

► Derman senagatynyň öndürýän we saçy ösdürmek üçin hödürleýän, gormon saklamaýan serişdelerini (meselem, Minoksidil ýa-da şoňa meňzeş serişdeler)hem, lukmanyň maslahatyndan soň ulanma peýdaly bolar.

► Öý şertlerinde taýynlanýan ýörite ýapgylar hem, gyl örtüginiň ösmegine itergi berip biler. Meselem, süýdi, baly we süläni alyp, mazaly gatyşdyryň. Taýyn bolan ýapgyny ýüzüňize çalyp, 20-25 minut saklap ýuwuň.

► Dogry iýmitlenme, elbetde, saç örtüginiň sagdyn we çalt ösmeginiň şerti bolup durýandyr. Kadaly iýmitlenip, öz iýmitiňize sygyr etini, dorog, süýt we süýt ömümlerini, ýumurtgany goşuň. Bedende belogyň we kalsiý mineralynyň doly üpjün bolmagy, saçlaryň (şol sanda sakgalyň) hem ösmegi üçin gowy şert bolup durýandyr. Kalsiý we sink minerallaryny saklaýan witamin we mineral toplumlaryny kadaly kabul etmäge çalşyň.

 Hormat bilen, saýtyň lukmany.