DODAGY NÄDIP BEJERMELI?

1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.67 (3 Ses)

Hormatly okyjy!

Siziň dodagyňyzyň gurap soýulmagy we ýarylmagy, onuň nemli bardasynda sowuklama ýagdaýynyň ýüze çykanlygyndan habar berýär. Bu ýagdaý dürli ýokançlyklaryň, kömelejikleriň, sowuk howanyň, gün şöhleleriniň uzaga çeken täsiriniň netijesinde döräp biler. Şeýle hem, endokrin ulgamyň näsazlyklary, käbir dermanlara döreýän allergiki täsirlilik, bedende "B" witamin toparynyň ýetmezçiligi bu alamatlaryň sebäbi bolup bilýändir.

Dodagyň zeperlenmeleriniň öňüni almak üçin aşakdaky çäreleri maslahat berip bileris:

Dodaklaryň zeperlenmesi uzaga çekip biler. Zeperlenmäniň sebäbini anyklamak üçin lukmana ýüz tutma ýerlikli bolar.

Horamat bilen, Lukman.