EMDIRMEGI KESMELI BOLANDA NÄME ETMELI?

1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.44 (9 Ses)

Hormatly okyjy!

Eger siz enä bejergi geçirip, ýene ene süýdi bilen iýmitlendirmegi meýilleşdirýän bolsaňyz, onda bejergi alynýan döwürde bromkriptin (parlodel) ýa-da dostineks serişdelerini az möhletlik – 3-4 gün kabul edip, süýdiň inmegin togtadyp bilersiňiz. Eger ene süýdi bilen iýmitlendirmek indi meýilleşdirilmeýän bolsa, onda bu serişdeleri uzak – 10-14 gün bellenilen mukdarda kabul etmek maslahat berilýär. Serişdeleriň görnüşlerini, mukdaryny we kabul ediş tertibini diňe lukman bellemelidir.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.