REZUS-OTRISATEL GAN TOPARY WE ÇAGA EMDIRME MESELELERI

1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.75 (4 Ses)

Hormatly okyjy!

Eger göwrelilik wagty rezus gapma-garşylykly ýagdaý döräp, ganyň barlagynda antitela öýjükleri tapylmadyk bolsa, size alada eder ýaly esas ýokdur. Birinji göwrelilikde bolsa bu howpuň döreme ähtimallygy aslada bolmaýar. Rezus gapma-garşylykly göwrelilikden soň bolsa, antitela öýjükleriniň peselip, çaganyň saglygyna howp salmaýan halatlarynda dine 2 hepdeden emdirme maslahat berilýär. Çagany emdirmek üçin howpsuz şerti döretmek we indiki göwreliligiň kadaly geçmegi üçin, rezus-otrisatel ganly aýallara Antirezus Immunoglobulin serişdesi dogrumdan soňky 72 sagadyň dowamynda göýberilýär.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.