JYNS AGZADA DÖRÄP BILJEK ÖRGÜNLER

1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.64 (14 Ses)

Hormatly okyjy!

Ujytda düwürtijikleriň ýa-da başga örgünleriň döremeginiň sebäbini barlag geçirmezden anyklama synanşygy çaklamalara getirip biler. Çünki sizi biynjalyk edýän düwürtik görnüşdäki örgünler kömelekli zeperlenmeleriň, deriniň streptodermiýa keseliniň, galtaşykly mollýuskiň, kondilomalaryň ýa-da ownuk papillomalaryň alamaty bolup biler. Geçmeýän örgünleriň sebäbini we görnüşini anyklamak üçin dermatowenerolog ýa-da urolog lukmanyna ýüz tutmak ýerlikli bolar.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.