ILKINJI JYNSY GATNAŞYK NÄHILI BOLMALY?

1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.77 (288 Ses)

Hormatly Myrat!

Ilkinji jynsy gatnaşyklaryň aýratynlyklary barada we ol babatda ýüze çykyp biljek soraglara jogaby saýtymyzda ýerleşdirilen "Ilkinji gijäniň pynhan syrlary we.... ýalňyşlyklary" atly makaladan tapyp bilersiňiz.

Ilkinji gijede ýüze çykyp biljek käbir näsazlyklar baradaky ýene bir makalany ýakyn günlerde  Siziň dykgatyňyza hödürläris.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.