GÖWRELILIK DÖWRÜNDE JYNSY GATNAŞYK NÄHILI BOLMALY?

1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.69 (100 Ses)

Hormatly okyjy!

Göwrelilik döwründe aýalyň ýagdaýyny, göwreliligiň geçiş aýratynlyklaryny göz öňüne tutup jynsy gatnaşyklary alyp baryp bolar. Bu döwürde jynsy gatnaşyklaryň berýän peýdasy, bu gatnaşyklaryň göwreliligiň möhletine baglylykda üýtgäp bilmegi, gatnaşyklara garşy görkezmeler barada giňişleýin maglumat almak üçin saýtymyzda ýerleşdirilen "Göwrelilik we jynsy gatnaşyklar" atly makalany okamagy Size maslahat berýäris.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.