GYZ

1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.37 (117 Ses)

Hormatly okyjy!

Gyzlyk perdesi jynshananyň  girelgesini örtýän  nemli örtükdir. Jynhananyň girelgesi diýip, ýokardan kinnik (klitor), aşakdan-uly jyns dodaklaryň yzky sepleşmesi, gapdaldan – kiçi jyns dodaklary bilen çäklenen boşluga aýdylýandyr. Belki-de, ilkinji gijäni başdan geçiren oglanlara kiçi jynsy dodaklara çenli aralyk  "3-4 sm-e çeli boşluk bar" ýaly görünýändigi ähtimal.

Hormat bilen, Lukman.

<<<>>>