SOGULJANDAN NÄDIP DYNMALY?

1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.40 (5 Ses)

Hormatly okyjy!

Häzirki zaman lukmançylygynda gurçuklama (gelmintoz) keseline garşy dürli netijeli derman serişdeleri ulanylýandyr. Bejerginiň netijeli bolmagy üçin gurçugyň görnüşini bilmek zerurdyr. Sebäbi her görnüşe garşy peýdaly derman serişdesi saýlanyp bellenilýändir. Anyk anyklaýyş we bejeriş çärelerini geçirmek üçin gelmintolog lukmanlara ýüz tutmak zerurdyr. Şeýle hem, bu kesel barada peýdaly maglumatlary almak üçin, saýtymyzda ýerleşdirilen "Islenilmedik "myhmanlaryň" keseli: gelmintoz" atly makala bilen tanyşmaklygy maslahat berýäris.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.