DODAKLAR NAME ÜÇIN ÝARYLÝAR?

1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.00 (1 Ses)

Hormatly okyjy!

Dodagyň gurap ýarylmagy, soýulmagy esasan gyş paslynyň sowuk günlerinden soň bolup biler. Sowuk howada dodaklaryň nemlenmesi peselip, olaryň gan aýlanyşygy bozulýar. Netijede, jaýryjaklar we soýulmalar döräp biler.

Şeýle-de, şunuň ýaly ýagdaýa witamin ýetmezçiligi, allergiki täsirliligiň ýüze çykmagy, nerw ulgamyň we galkan şekilli mäziň işiniň bozulmalary getirip biler.

Ýüze çykan kynçylygy aradan aýyrmak üçin, aşakdaky çäreleri maslahat berip bileris:

Hormat bilen saýtyň lukmany.