DERI KESELLERINE DEGIŞLI MASLAHAT

1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.00 (16 Ses)

Hormatly okyjy!

Sizi biynjalyk edýän alamatlar diňe bir allergiki täsirliligiň netijesinde döremän, olar psoriaz, deriniň kömelekli zeperlenmeleri, ihtioz, kepek görnüşli lişaý ýaly kesellere hem mahsusdyr. Şol sebäpli hem, deri üýtgeşmeleriň ýagdaýyny görmezden belli bir maslahat bermek kynçylyk döredip, ýalňyşlyklara sezewar edip biler. Kadaly gözegçilik edilip, degişli tapgyrlaýyn bejergini almak maksady bilen dermatolog lukmanyna ýüz tutmak ýerlikli bolar.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.