ÝANYKDAN SOŇ ÝARANYŇ BITMEGI

1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.20 (5 Ses)

Hormatly okyjy!

Ýanykdan soň, ýanan deriniň ýerine täze deri gatlagynyň emele gelmegi belli bir wagt araçägini talap edýändir. Arassa bitip barýan ýarada dikeldiji hadysalary tizleşdirmek üçin "Pantenol", "Apollo", "Kwotlan" ýaly melhemleri ulanmak maslahat berilýär. Bu melhemler esasy täsirinden başga-da, ýanan ýerde gödek tyg yzlarynyň emele gelmeginiň öňüni alýandyr. Deriniň dikelme häsiýetini güýçlendirmek maksady bilen soňky ýyllar lazer şöhleleriniň pes tolkunlary hem üstünlikli ulanylýandyr.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.