JANYŇA KAST ETMEK

1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.92 (12 Ses)

Hormatly okyjy!

Adamyň öz-özüne kast etmeginiň (suisid) sebäpleriniň aňyrsynda biologiki, ruhy we sosial faktorlarynyň utgaşmasynyň ýaramaz täsiri ýatyp, bu herekete adamyny dürli psihologiki gapma-garşylyklar iterýändir.

Öz-özüňe kast etmegiň sebäpleri, bu ýagdaýa jemgyýetiň garaýşy we oňa garşy göreşiň aýratynlyklary barada doly maglumaty saýtymyzda ýerleşdirilen "10-njy sentýabr özüňe kast etmekligiň öňüni almagyň Bütindünýä güni" atly makaladan okap bilersiňiz.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.