BILDIRIŞ

1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.50 (18 Ses)

WWW.SAGLYK.INFO saýty okyjylar bilen iş alyp barmak üçin, ýokary lukmançylyk bilimi bolan, tejribeli, hoşniýetli lukmanlary işe çagyrýar.

Saýtyň işläp başlanyna 4 ýyl bolup, şol möhletiň içinde biz saýtyň köpsanly okyjylarynyň ynamyna we minnetdarlygyna eýe bolduk. Eger SIZ öz lukmançylyk käriňize berlen we adamlar bilen işleşmäge gyzyklanma bildirýän lukman bolsaňyz, biz Sizi uly höwes bilen öz agzybir iş toparymyza çagyrýarys.

ESASY TALAP: jemgyýetçilige saglyk hem-de sagdyn durmuş ýörelgelerine degişli soraglar barada dogry, mylakatly äheňde we düşnükli türkmen dilinde maslahat bermekdir.

BIZ:

► Ýokary zähmet hakyny we hormatly, özara ýardam beriji kärdeşlik gatnaşygy;

► Siz üçin amatly iş tertibini we ýerini;

► Hünärmenlik ösüşi üçin peýdaly, gyzykly, täze zatlary öwrenme we bilme mümkinçiligini

KEPILLENDIRÝÄRIS.

Iş Internet arkaly alnyp barylýar.

Öz soraglaryňyzy we ýüzlenmeleriňizi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Ibermegiňizi haýyş edýäris. {jcomments off}