Image
Covid-19 Bilmeliler

Gadyrly okyjy, biz 3 ýylyň içinde seniň üçin СOVID-19-a degişli takmynan 400 sany makalalardyr maglumatlar toplumyny döretdik. Munuň içine hepdelik ylmy habarlar, okyjylaryň soraglaryna jogaplar, infografikalar, hasabatlar, ýurdumyzdaky we dünýädäki ýagdaýlara synlar we Türkmenistanyň Saglyk Ministrligine hem-de BSGG-a ýüzlenme hatlarymyz girýär. СOVID ýagdaýlarynyň haýal özgermegi bilen, biz hepdelik СOVID habarlaryny çap etmegi goýýarys. Emma, yzygiderli çykarýan saglyk habarlarymyzy Instagram, Twitter hasaplarymyzda we saýtyň baş sahypasynda okap bilersiň. Ýatlatsak, Türkmenistan dünýäde СOVID-19 hadysalaryna we adam ýitgilerine degişli sanlary habar bermedik ýurt bolmagyna galýar.

 • 05 Iýul 2022, Sişenbe

  ŞAHSY PIKIR: TÜRKMENISTANLY OGLANLARA AÝBAŞY BARADA BILMEK HÖKMANMY?

  Aýbaşa degişli soraglar her aýal-gyzyň öz durmuşyna degişli gyzyklanmalarynyň saldamly bölegini düzýär. Her aýal-gyz öz aýbaşy halkasynyň dowamlylygyny, geliş häsiýetini, beden özgermelerini gowy bilýär. Aýal-gyzlar öz aýbaşy günleri, şol döwürde…

  Hyzmatdaşymyz

  8 gezek okalan

 • 02 Iýul 2022, Şenbe

  URUŞ ÝALY KÖNE ERTEKI

  Urşuň bar ýerinde jynsy zorlugyň bolýanlygy bütin dünýä mälim. Save the Children fondunyň 19-njy iýunda çykaran täze hasabatynda konfliktleriň içinde galan çagalaryň sanynyň artýandygy we olaryň elhenç başdan geçirmeleriniň jikme-jikleri…

  Lukman

  14 gezek okalan

 • 02 Iýul 2022, Şenbe

  GAZADA WE IORDANIÝADA PSIHIKI SAGLYK KRIZISI

  Save the Children fondunyň täze hasabaty gabalan Gaza zolagynda ýaşaýan ýaş çagalaryň düýpli psihiki saglyk meselesiniň jikme-jiklerini beýan edýär. Bu ýerde palestinaly çagalaryň ýarysyndan gowragy öz janyna kast etmek (suisid)…

  Lukman

  16 gezek okalan

 • 02 Iýul 2022, Şenbe

  AÝAL JYNS AGZASYNA ŞIKES ÝETIRILMEGI HENIZEM ADATY ÝAGDAÝ

  Sierra Leone Saharanyň günortasyndaky Afrika döwletleriniň arasynda henizem aýal jyns agzasyna şikes ýetirilmegini gadagan etmedik az sanly ýurtlaryň biri bolup, bu däp ýurduň etnik toparlarynyň köpüsinde şu güne çenli dowam…

  Lukman

  18 gezek okalan

 • 02 Iýul 2022, Şenbe

  HOWA HAPALANMASYNYŇ ERBETLEŞÝÄN WE GOWULAŞÝAN ÝERLERI

  Täze hasabatda Nýu-Deli dünýäniň iň hapa howaly şäheri diýip yglan edildi we şäherdäki howa hapalanmasynyň adam ömrüni 10 ýyla çenli azaldýandygy anyklanyldy. Bangladeşiň paýtagty Dhaka hem Nýu Deliden yza galmaýar…

  Lukman

  21 gezek okalan

 • 02 Iýul 2022, Şenbe

  POLŞANYŇ ABORT GADAGANÇYLYGY ENELER ÜÇIN ÖLÜM HOWPLY

  Ozal Ýewropada abort etdirýänleriň menzili bolan Polşada 29 ýyldan bäri abort gadagançylygy bar. Indi ýurt "iň agyr ýagdaýlarda-da" abort etmeýän ýurtlaryň mysalyna öwrüldi. 17 aý öň, Polşanyň aşa konserwatiw ýokary…

  Lukman

  16 gezek okalan

 • 02 Iýul 2022, Şenbe

  ADATDAN DAŞARY HOWALAR GENDER ZORLUGYNY ARTDYRÝAR

  Kembrij uniwersitetiniň täze gözleg synyna görä, klimatyň üýtgemegi gender zorlugyna-da güýçli täsir edýär. Lancet Planetary Health žurnalynda çykan ylmy barlagda 2000-nji ýyldan 2019-njy ýyla çenli suw joşmalarynyň ýygylygynyň 134%, tupanlaryň…

  Lukman

  16 gezek okalan

 • 29 Iýun 2022, Çarşenbe

  METAN GAZYNYŇ SAGLYGYŇA ÝETIRÝÄN TÄSIRI

  Soňky bäş ýylda alymlar klimatyň üýtgemeginiň juda erbet täsirleriniň öňüni almak üçin metan emissiýasyny çalt we uly möçberde azaltmagyň zerurdygyny subut etdiler.  Metan näme? Kuwwatly parnik gazy bolan metanyň 20…

  Lukman

  26 gezek okalan