Saglyk 8 ýaşady
Saglyk_8_Years_Teaser.jpg
 • 18 Iýul 2019, Perşenbe

  AÝRYLYŞAN KAKA

  Salam Saglyk redaksiýasy, Men Eziz, aýrylyşan hökmünde çagamy görmekde kynçylyk çekýän bir kaka. Türkmenistanda resmi aýrylyşanyňdan soň, sud köplenç ýagdaýda çagany ejesinde galdyrýar. Bu ýagdaý bilen ylalaşyp, aýry ýaşap başlanymdan…

  Hyzmatdaşymyz

  11 gezek okalan

 • 16 Iýul 2019, Sişenbe

  IŞDE ERJEŞME: NÄME ETMELI WE NIRÄ ARZ ETMELI?

  Ýurist Maýagözel Baýramowa Saglygyň soraglaryna jogap berdi. 1. "Jynsy erjeşme" näme? Daşary ýurtlaryň kanunçylygyna, gollanmalara, we ensiklopediýalara görä, jynsy erjeşme adamyň isleginiň garşysyna gidip, ony ýakymsyz we iriziji hereketler bilen…

  Hyzmatdaşymyz

  103 gezek okalan

 • 12 Iýul 2019, Anna

  REDAKSIÝA HAT

  Gündiziňiz haýyrly bolsun, Saglyk.org topary! Siziň bilim maksatly websaýtyňyz bilen tanyşanyma örän şat. Siz barada dostlaryma-da gürrüň berýärin. Edýän örän wajyp işleriňiz üçin köp sag boluň! Men size öz teklibimi…

  Lukman

  107 gezek okalan

 • 08 Iýul 2019, Duşenbe

  ÇAGAMY OGURLUKDA TUTDUM. INDIKI ÄDIM NÄME?

  Makalada beýan edilýän pikirler hem-de garaýyşlar awtoryň özüne degişlidir. Makaladaky pikirler redaksiýanyň garaýyşlaryna gabat gelmän biler. Ol gün gyzymy mekdepden almaga baranymda gaty keýpsizdi. "Näme boldy?" diýip sorasam "Hiç zat."…

  Hyzmatdaşymyz

  183 gezek okalan

 • 03 Iýul 2019, Çarşenbe

  GAZAGYSTAN: ÝARAMAZ IÝMITLENÝÄN NESLIŇ SEMIZLIK BILEN GÖREŞI

  Ýaramaz iýmitlenýän nesliň semizlik bilen göreşi gazagystanyň garybrak goňşularyna hem semizlik öz agramyny salýar. Joanna Lillis, Eurasianet, terjimäniň asyl nusgasy. On bäş ýaşly Grişa Starçenko synpdaşlarynyň zyýanly endigini gaýgy edýär.…

  Hyzmatdaşymyz

  173 gezek okalan

 • 27 Iýun 2019, Perşenbe

  ÇAGALARA JYNS AGZALARYNYŇ ATLARYNY ÖWRETME WAJYPLYGYNYŇ 5 SEBÄBI

  Çagalara jyns agzalarynyň atlaryny öwretmegiň wajyplygy barada gürrüň açylanda köp ene-atalar dürli sebäpleri mysal edip garşy çykýarlar. Erkek jyns agzalary bolsun, aýal jyns agzalary bolsun – olar barada, hatda olaryň…

  Hyzmatdaşymyz

  438 gezek okalan

 • 25 Iýun 2019, Sişenbe

  "SIŇEKDIR-dä" diýip geçme!

  Hyzmatdaşymyz

  346 gezek okalan

 • 17 Iýun 2019, Duşenbe

  MENDE ENTEK HEM ÖZGERMELER BAŞLANOK. KEMÇILIK BARMYKA?

  Biziň bedenimiz we beden ösüşimiz deň däldir. Biziň birimizde özgerme alamatlary dörän bolsa, başgada olar 1-4 ýyl gijigip bilýändir. Gyzlarda jynsy özgermeler 8-13 ýaş aralygynda başlanyp bilýän bolsa, oglanlarda şeýle…

  Lukman

  486 gezek okalan

Soňky teswirler

Men oz jynsymy surata duşurip ugratsam anyklap bolyamy nahili yagdaydalygy Lukman
Bagul tarapyndan OKUW SYNAGLARYNA NÄHILI TAÝYNLANMALY? makalada
M.Garryýew adyndaky TDLU-niñ giriş synaglarynyñ soraglaryny ugradaýyñda
Meň oňurgamda girija ba näme etmeli dogtor
Jahan tarapyndan KELLAGYRY makalada
Salam dogtor meň kellämde gulagymda ses bar 2 ýyl bolýa aýrylana howa bulu ýagyş bolsa sesler...
Begenc tarapyndan OKUW SYNAGLARYNA NÄHILI TAÝYNLANMALY? makalada
Lukmancylyk orta okuwwynyn synag soraglaryny ugradayyn
sohbet tarapyndan OKUW SYNAGLARYNA NÄHILI TAÝYNLANMALY? makalada
Lukmancylyk orta okuwwynyn synag soraglaryny ugradayyn