Saglyk 8 ýaşady
Saglyk_8_Years_Teaser.jpg
 • 14 Oktýabr 2019, Duşenbe

  ATLANDYRMASY KYN BOLAN ADAMLARA NÄDIP ÝÜZLENMELI?

  Biz türkmenler garybrak, gowşagrak ýa-da ýarawsyzrak adamlara elmydama seresaply çemeleşip gelýäris. Şol sebäpli hem, türkmenler maýyplyk barada gürrüň edenlerinde "pahyr, görgüli" ýaly sözleri ulanyp, seslerini peseldip gürleýärler. Eger maýyplara bolan…

  Hyzmatdaşymyz

  58 gezek okalan

 • 10 Oktýabr 2019, Perşenbe

  OLAR ÝALY PIKIR ETMEÝÄNLERIŇ ADYNDAN

  Sentýabr aýynyň 22-ne Instagramda Kerim Hally "Erkekleň adyndan" diýlip atlandyrylan wideony goýdy. Bu wideo ýaşlaryň arasynda uly seslenme döretdi. Biz wideoda gozgalýan meseleleri ele alyp, olaryň türkmen jemgyýetimize ýetirip biljek…

  Lukman

  320 gezek okalan

 • 08 Oktýabr 2019, Sişenbe

  SUISID BARADA 8 TOSLAMA WE OLARYŇ INKÄR EDILIŞI

  Makalanyň rus dilindäki asyl nusgasy. 8-nji sentýabr Bütindünýä Suisidiň Öňüni Alyş güni hökmünde bellenilýär. Munuň maksady dünýä ýüzünde suisidiň öňüni alyş çärelerini ýaýbaňlandyrmakdyr. Statistikalara görä, dünýäde her 40 sekuntda bir…

  Lukman

  228 gezek okalan

 • 05 Oktýabr 2019, Şenbe

  PORNO: GADAGANÇYLYKMY ÝA-DA DÖWREBAP DÜŞÜNDIRIŞ?

  25-30 iýun aralygynda Saglyk social mediada okyjylara şeýle sorag berip ýüzlendi: Seň pikiriňçe Türkmenistanly ýetginjekleriň (13-19 ýaş) näçe göterimi porno wideo, surat, kinolaryny görýär? Okyjylar şeýle jogaplary saýlap bildiler: 10%,…

  Lukman

  342 gezek okalan

 • 02 Oktýabr 2019, Çarşenbe

  LUBRIKANT WE BOL SÖHBETDEŞLIK: AÝBAŞY BILEN HOŞLAŞYP, TÄZE SEKSUAL DURMUŞA GADAM BASMAK

  Aýbaşydan galma ýazyjy Darsi Steinkä agyr urgy boldy. Ony wagtal-wagtal bedeninde döreýän gyzzyrmalar we ukusyzlyk birahat edýärdi. Depressiýa ysgyndan gaçyrýardy. Üstesine jemgyýetiň "aýbaşydan galan aýallar jynsy gatnaşyklar bilen gyzyklanmaýarlar" ýaly…

  Hyzmatdaşymyz

  338 gezek okalan

 • 01 Oktýabr 2019, Sişenbe

  ABORT ÜÇIN INTERNEDE ÝÜZ TUTMAK: DÜNÝÄNIŇ DÜRLI KÜNJEKLERINDE AÝALLAR GADAGANÇYLYKLARDAN NÄDIP BAŞ ALYP ÇYKÝARLAR

  Makalanyň asyl nusgasy rus dilinde. "BBC (Bi-bi-si)" habarlar kompaniýasynyň geçiren barlagyna görä, bütin dünýäde soňky on ýylyň içinde "göwreliligi bes etmek üçin tabletkalar" ady bilen internetde edilýän gözlegler iki esse…

  Hyzmatdaşymyz

  198 gezek okalan

 • 26 Sentýabr 2019, Perşenbe

  PORNO HAKYNDA KELAM AGYZ

  Pornografiýa (gepleşik dilinde "porno" hem diýilýär) – adamda jynsy gyjynmany oýarmak maksady bilen döredilen, jynsy gatnaşyklara degişli temalary öz içine alýan kitap, žurnal, kino we wideo görnüşindäki islendik material bolup…

  Lukman

  566 gezek okalan

 • 23 Sentýabr 2019, Duşenbe

  HAÝYR-SAHAWATYŇ DÜZGÜNLERI. NÄDIP DOGRY KÖMEK ETMELI?

  Soňky wagtlar daş-töweregindäkileriň kömegine mätäç ildeşlerimiz baradaky maglumatlar sosial ulgamlarda has ýygy-ýygydan ýüze çykýar. Köplenç olar agyr keselli türkmenistanly näsaglar bolup, olaryň daşary ýurtda gymmat bejergi almaga maddy mümkinçiligi ýok.…

  Hyzmatdaşymyz

  257 gezek okalan

Soňky teswirler

Salam lukman ayal masgala 45 yasda caga dogryp bilermi
Meniñ sizden bir soragym bar. Jogaby haçan bilerin?
pankretit näçe wagta geçýar. adam normalno görnüşde haçan iýip içip başlaýar. ýada pank...
Ylhamly tarapyndan OLAR ÝALY PIKIR ETMEÝÄNLERIŇ ADYNDAN makalada
Men Kerim Hallynyň pozisiýasy dogry ýa-da ýalňyş diýek däl. Emma men su Saglyk.Org saýtyny...
Kerim Hally diýýän bloger ullakan auditoriýa şeýle ýaramaz pikirler berýär. O pikirler ýar...

Ýazylanlardan

Iýul 18, 2019

AÝRYLYŞAN KAKA

400 gezek okalan

Ýanwar 27, 2011

NEŞEKEŞLIK

7047 gezek okalan

Noýabr 12, 2011

ÄGÄ BOLUŇ: DÜMEW

5195 gezek okalan

Ýanwar 19, 2013

INSULT: SEBÄPLERI, GÖRNÜŞLERI, ILKINJI KÖMEK

4700 gezek okalan

Awgust 14, 2019

SENIŇ ÝURDUŇ STATUSY NÄHILI?

290 gezek okalan