Gadyrly dostlar we joralar, Saglyk oktýabrda 10 ýaşaýar! Pursatdan peýdalanyp, biz siziň pikirleriňizi eşitmek isleýäris. Siziň pikirleriňiz we teklipleriňiz köpdürli okyjylarymyzyň isleglerini has gowy kanagatlandyrmaga kömek eder. Birnäçe minudyňyzy aýryp, şu soragnamany doldurmagyňyzy haýyş edýäris. Bize haýsy temalar barada has köp okasyňyzyň gelýändigini hem aýdyp bilersiňiz.

Image
Covid-19 Bilmeliler
 • 25 Sentýabr 2020, Anna

  KORONAWIRUS BILEN BAGLY ÝAGDAÝLAR (25.09.2020)

  Lukman

  28597 gezek okalan

 • 25 Sentýabr 2020, Anna

  NÄME ÜÇIN BIZ ŞEÝLE KÖSENMELI?!

  Okyjydan hat Salam Saglyk, Haýsydyr bir ýeriň agyrýandygy saňa mälim, ýöne senem nirä ýüz tutjagyňy bilmän, ikirjiňlenýärmiň, türkmenistanly ildeşim? Hiç ýeriň agyrmasa-da, wagtal-wagtal lukmançylyk barlagyndan geçmegiň ähli adam üçin hökmanydygyny…

  Okyjydan

  109 gezek okalan

 • 24 Sentýabr 2020, Perşenbe

  "AÝ, MUNYŇYZ-A GYZ EKENI!"

  Hyzmatdaşymyz

  123 gezek okalan

 • 22 Sentýabr 2020, Sişenbe

  A SEN СOCA-COLA IÇÝÄRMIŇ?

  "Türkmenistan Coca-Cola Bottlers Limited" (TCCB) kärhanasy ýurtda içgilerini öndürmegi 2017-njy ýylda bes edipdi we 2020-njy ýylyň iýul aýynda gaýtadan önümçilige başlady. Biz kärhananyň 2017-nji ýylda näme sebäpden ýapylandygy hakynda maglumat…

  Lukman

  229 gezek okalan

 • 21 Sentýabr 2020, Duşenbe

  ÇAGA DOGURÝAN ENÄ RUHY, PSIHOLOGIK WE KLINIKI GOLDAW BERMEK

  "Diňe göwreliligiň we çaga dogumynyň ölümsiz geçmegi hiç haçan enä üstünlikli ideg edilýändiginiň nyşany bolup bilmeýär. Saglyk hyzmatlarynyň adalatlylygyny we hilini ösdürmek üçin deňsizlige çäre görmek we ähli aýallara hormat…

  Lukman

  116 gezek okalan

 • 17 Sentýabr 2020, Perşenbe

  PASIÝENT HOWPSUZLYGY NÄME?

  17-nji sentýabr – Bütindünýä Pasiýent Howpsuzlygynyň Güni Pasiýent (näsag) howpsuzlygy – bu näsaga ideg edilende, ony öňüni alyp bolýan dürli fiziki we fiziki däl zeperlerden we töwekgelçiliklerden goramakdyr. Dünýäde pasiýent…

  Lukman

  68 gezek okalan

 • 16 Sentýabr 2020, Çarşenbe

  GÜN ŞÖHLESINIŇ GARAŇKY TARAPY

  Ozon gatlagy ýer şaryndaky ähli janly-jandarlary günden gelýän ultramelewşe şöhleleriniň zyýanlaryndan goraýar. Ozon gatlagynyň ýukalmagy ultramelewşe şöhleleriniň güýçlenmegine we umman suwlaryndaky haýwanlaryň we ösümlikleriň ölmegine getirýär. Şeýle-de, ultramelewşe şöhleleri adamlaryň…

  Hyzmatdaşymyz

  129 gezek okalan

 • 15 Sentýabr 2020, Sişenbe

  MEKDEP PSIHOLOGLARYNA OKUWÇYLARDAN BETER KIMLER MÄTÄÇ?

  Okyjydan hat "Mekdepdäki psihologlar esasan näme bilen meşgullanmaly, nämä üns bermeli?" diýlende, kellämize dürli jogaplar gelýär. Mekdebiň işleýişine we onuň "atmosferasyna" daşyndan seredýän adamlar "psihologyň işi esasan okuwçylar bilen bolmaly"…

  Okyjydan

  121 gezek okalan