Saglyk 8 ýaşady
Saglyk_8_Years_Teaser.jpg
 • 25 Iýun 2019, Sişenbe

  "SIŇEKDIR-dä" diýip geçme!

  Hyzmatdaşymyz

  30 gezek okalan

 • 20 Iýun 2019, Perşenbe

  УЧЕБА В РОССИИ. К ЧЕМУ ГОТОВИТЬСЯ ТУРКМЕНСКОМУ АБИТУРИЕНТУ?

  В настоящее время Россия является привлекательной страной для получения высшего образования для туркменской молодежи. Интерес наших абитуриентов к России связан с относительно доступным образованием, близким географическим расположением к Туркменистану, общими…

  Hyzmatdaşymyz

  107 gezek okalan

 • 17 Iýun 2019, Duşenbe

  MENDE ENTEK HEM ÖZGERMELER BAŞLANOK. KEMÇILIK BARMYKA?

  Biziň bedenimiz we beden ösüşimiz deň däldir. Biziň birimizde özgerme alamatlary dörän bolsa, başgada olar 1-4 ýyl gijigip bilýändir. Gyzlarda jynsy özgermeler 8-13 ýaş aralygynda başlanyp bilýän bolsa, oglanlarda şeýle…

  Lukman

  251 gezek okalan

 • 15 Iýun 2019, Şenbe

  DONORYŇ GANYNYŇ NÄDIP TAPYLŞYNY BILÝÄRMIŇ?

  Türkmenistanda donorlardan alynýan gany ýa-da onuň düzüm böleklerini nädip tapmaly? Geçen ýyl meniň maşgalam bu gözlegi özbaşdak geçirmeli boldy. Gyssagly operasiýa sebäpli eneme gan gerekdi. Biziň bu maglumatlardan bihabar bolmagymyz…

  Hyzmatdaşymyz

  152 gezek okalan

 • 11 Iýun 2019, Sişenbe

  JYNSY ÖZGERIŞ NÄME WE ONUŇ MENDE ILKINJI ALAMATLARY NÄHILI?

  Seniň daşky keşbiňde üýtgeşik, düşnüksiz, ýöne seniň üçin örän gyzykly üýtgeşmeler bolup geçýär. Ýüzüňdäki düwürtikler bizar etdimi? Sesiň hem üýtgäp, özüňki däl ýaly gerek? 10-15 ýaş aralygynda hemme adamlarda geçiş…

  Lukman

  360 gezek okalan

 • 06 Iýun 2019, Perşenbe

  NÄME ÜÇIN WENESUELALY GYZJAGAZ KAKASYNYŇ UGRADÝAN PULUNA DIKUÇAR ALYNMAK ISLEÝÄR

  Susette 4 ýaşynda. Ol ejesi bilen Wenesuelada ýaşaýar. Onuň kakasy Renato, Wenesuelanyň esasy aragatnaşyk kompaniýasynyň (Cantv) müşderi hyzmatlarynyň wekili, 2018-nji ýylyň iýulynda iş tapmak we yzynda galan maşgalasyna eklenç puluny…

  Hyzmatdaşymyz

  311 gezek okalan

 • 03 Iýun 2019, Duşenbe

  МАКУЛАТУРА В ТРЕНДЕ. А ТЫ МОДНЫЙ?

  Спросите у родителей, в их времена не выкидывали бумагу, газеты, картон и т. д., а было очень популярно сдавать их на макулатуру. Согласно моим родителям в Туркменской ССР мотиваторами для…

  Hyzmatdaşymyz

  144 gezek okalan

 • 27 Maý 2019, Duşenbe

  YLYM, TEHNOLOGIÝA, INŽENERÇILIK, MATEMATIKA

  Adamyň jynsy onuň ylmy-bilim almak ukybyna, islegine täsir ýetirýärmika? Oglan bilen gyzyň arasynda matematiki başarnykda tapawut barmyka? Ýakynda çap edilen ylmy işlere görä, iki jynsyň arasynda matematika bilimi boýunça tapawut…

  Hyzmatdaşymyz

  383 gezek okalan

Soňky teswirler

Hormatly lukman eger ayal gowreli bolup doguryljak wagty hassahana yetisdirip bilinmese name etmeli....
Mmm tarapyndan JYNSY HÖWESI NÄDIP DÖREDIP BOLÝAR? makalada
Sizin barynyz heleyinden doymasan dracit et arinden doymasan kasir sok
Şirpäki tarapyndan "SIŇEKDIR-dä" diýip geçme! makalada
Örän düşnükli we maglumat beriji infografika. Tomus paslynda, ylaýtada oba ýerlerinde siňekl...
Saç sirkelese name etmeli
Jennet2002 tarapyndan MYŞSALARY NÄDIP ÖSDÜRMELI? makalada
Boy barada nahili maslahat beryaniz?

Ýazylanlardan

Dekabr 28, 2010

WENERIKI KESELLER: TRIHOMONIAZ (TRIHOMONOZ)

4667 gezek okalan

Iýul 25, 2011

ADAMYŇ IMMINOÝETMEZÇILIGINIŇ WIRUSY (AIW)

5560 gezek okalan

Awgust 29, 2016

PORNOGRAFIÝA WE TÜRKMEN ÝAŞLARY

5607 gezek okalan

Iýul 09, 2012

GAN BASYŞYNYŇ ÝOKARLANMA KESELI

9832 gezek okalan

Maý 02, 2011

ÝATGYNYŇ MIOMASY

4826 gezek okalan

Iýul 27, 2011

GYZYLJA

3143 gezek okalan

Sentýabr 30, 2011

ÝÜREK NÄME ÜÇIN GYSYLÝAR

5581 gezek okalan

Iýul 20, 2011

GÖKBOGMA (KOKLÝUŞ)

3774 gezek okalan