Image
Covid-19 Bilmeliler

Gadyrly okyjy, biz 3 ýylyň içinde seniň üçin СOVID-19-a degişli takmynan 400 sany makalalardyr maglumatlar toplumyny döretdik. Munuň içine hepdelik ylmy habarlar, okyjylaryň soraglaryna jogaplar, infografikalar, hasabatlar, ýurdumyzdaky we dünýädäki ýagdaýlara synlar we Türkmenistanyň Saglyk Ministrligine hem-de BSGG-a ýüzlenme hatlarymyz girýär. СOVID ýagdaýlarynyň haýal özgermegi bilen, biz hepdelik СOVID habarlaryny çap etmegi goýýarys. Emma, yzygiderli çykarýan saglyk habarlarymyzy Instagram, Twitter hasaplarymyzda we saýtyň baş sahypasynda okap bilersiň. Ýatlatsak, Türkmenistan dünýäde СOVID-19 hadysalaryna we adam ýitgilerine degişli sanlary habar bermedik ýurt bolmagyna galýar.

Ýazylanlardan

Sentýabr 28, 2014

EBOLA KESELINIŇ ÝAÝRAMAGY ADAMZADA HOWP SALÝAR

6698 gezek okalan

Ýanwar 28, 2016

DOŇUZ DÜMEWI NÄME WE ONY NÄHILI BEJERMELI?

4820 gezek okalan

Iýul 27, 2011

GYZYLJA

5146 gezek okalan

Noýabr 22, 2010

ÇILIMKEŞLIK

10806 gezek okalan

Ýanwar 09, 2012

UÇUK ÝOKANÇLYGYNYŇ KÖP DÜRLÜLIGI

7566 gezek okalan