Image
Covid-19 Bilmeliler
 • 15 Oktýabr 2021, Anna

  KORONAWIRUS BILEN BAGLY ÝAGDAÝLARA SYN WE SAGLYK HABARLARY (15.10.2021)

  Lukman

  43883 gezek okalan

 • 14 Oktýabr 2021, Perşenbe

  SUISID – HIÇ HAÇAN ÇÖZGÜT BOLMALY DÄL

  ▶  Her ýyl 700,000-den gowrak adam öz janyna kast edip ölýär. ▶  Suiside synanyşýanlaryň sany ondan ölýänleriňkiden has köp. Öň edilen suiside synanyşyk umumy ilatda suisidiň iň möhüm töwekgelçilik faktorydyr.…

  Lukman

  34 gezek okalan

 • 14 Oktýabr 2021, Perşenbe

  HINDI GYZLARY NIKA ÝAŞYNY 21-E ÇYKARMAGY TALAP EDÝÄRLER

  Hindistanyň gündogaryndaky Bihar welaýatynyň ýaşaýjysy Sonam Kumari geçen ýyl koležde okamaga gaýdanda, ene-atasy ony durumuşa çykarmagy meýilleşdirip başlaýarlar. Kumari öýünden uzaga gaýtsa-da, durmuşa çykmak basyşy ony terk etmedi. Geçen aý…

  Lukman

  33 gezek okalan

 • 12 Oktýabr 2021, Sişenbe

  GALYŇ SALMAK DÄBINI ÜÝTGETMEGIŇ WAGTY GELMEDIMI?

  Galyň gadymdan gelýän däbimiz bolup, "süýt hakyndan" we yslam dinindäki "mahr" düşünjesinden gelip çykandyr. Ýöne, meniň pikirimçe, şu wagtky galyňlaryň möçberi (obalarda 40-70 müň manat+altyn we halatlyklar, şäherlerde 100-200 müň…

  Hyzmatdaşymyz

  33 gezek okalan

 • 08 Oktýabr 2021, Anna

  ÄHLISI BIR ZATMY?

  Salam Saglyk, Şu "pedofil", "pederast" diýip bizde geýlere diýýärler welin şularyň ählisi bir zatmy?

  Lukman

  78 gezek okalan

 • 07 Oktýabr 2021, Perşenbe

  ÇÖLLERDE GÜN ELEKTRIK STANSIÝALARY KÖPELDILMELIMI?

  Saharada ullakan gün elektrik stansiýasy gurulsa we bütin dünýä şondan energiýa alsa bolmazmy? Ol tersine klimata zeper ýetirýän bolsa nätjek! Arassa we gutarnyksyz gün energiýasyny almakda dünýäniň iň gazaply çölleri…

  Lukman

  35 gezek okalan

 • 04 Oktýabr 2021, Duşenbe

  DOGA KEMÇILIKLER: TOWŞAN DODAK WE MÖJEK AGZY NÄMEDEN DÖREÝÄR?

  "Çagada döreýän towşan dodak we möjek agzy kemçilikleri nähili anyklanylýar we olaryň sebäbi näme?" Saýtyň okyjysy

  Lukman

  68 gezek okalan

 • 04 Oktýabr 2021, Duşenbe

  UMYTSYZLYK ÖLÜMLERI

  "Umytsyzlyk ölümleri" aňlatmasy Prinston uniwersitetiniň ykdysatçylary Anne Keýs we Angus Deaton (Nobel baýragynyň laureaty) ABŞ-da ölüm statistikasyny öwrenenlerinden soň döredi. Olaryň geçiren barlaglaryna görä, 1900-nji ýyllarda ilatyň ömür dowamlylygy 50…

  Lukman

  68 gezek okalan

Ýazylanlardan

Mart 14, 2011

GYZAMYK

4914 gezek okalan

Awgust 10, 2011

GIPOTIREOZ

5343 gezek okalan

Iýun 17, 2011

IÇEGE ÝOKANÇLYKLARY

7931 gezek okalan

Iýul 22, 2019

GEPATIT C – SIZ NÄME BILMELI?

2045 gezek okalan

Oktýabr 01, 2012

ZIBILHANALARYŇ GOLAÝYNDA ÝAŞAMAK HOWPLYMYKA?

5054 gezek okalan

Sentýabr 25, 2020

NÄME ÜÇIN BIZ ŞEÝLE KÖSENMELI?!

683 gezek okalan

Fewral 13, 2020

TÜRKMENISTANDA ZIBILDEN NÄME EDILÝÄR?

1261 gezek okalan

Noýabr 25, 2011

ÖT HALTANYŇ DAŞ KESELI

21280 gezek okalan

Aprel 20, 2015

KARIKATURAÇYLARYŇ GÖZI BILEN: SAGLYK

6862 gezek okalan