Image
Saglyk 8 ýaşady
Saglyk_8_Years_Teaser.jpg
 • 11 Fewral 2019, Duşenbe

  ÝÜREK ARITMIÝASY: SEBÄPLERI, ALAMATLARY, GÖRNÜŞLERI WE BEJERGISI

  Ýürek aritmiýasy – ýüregiň oýandyryjylygynyň, ýygrylşynyň, ritminiň we uruş ýygylygynyň bozulmagy netijesinde ýüze çykýan kadadan daşary ýagdaýydyr. Kadaly ýagdaýda ýürek bir minudyň dowamynda 60-80 gezek urýar. Ýüregiň her urgusynda onuň…

  Lukman

  103 gezek okalan

 • 04 Fewral 2019, Duşenbe

  ÝUMURTGALYGYŇ RAK KESELI: ESASY BILMELI FAKTLAR

  Ýumurtgalygyň rak keselinden döreýän ölümçilik aýallaryň ölümçiliginiň arasynda dünýä boýunça 7-nji orny eýeleýär. Bu kesele mahsus bolan alamatlaryň ýoklugy sebäpli ony irki tapgyrlarda anyklama mümkinçiligi bolmaýar we bu kesel köplenç…

  Hyzmatdaşymyz

  306 gezek okalan

 • 01 Fewral 2019, Anna

  OKYJYDAN HAT: RAK KESELİ BARADA HEKAÝA

  Hatyň asyl nusgasy iňlis dilinde bolup, türkmen diline terjime edildi. 12 ýyl çemesi wagt mundan ozal Türkmenistanda ejemde rak keseliniň bardygyny anykladylar. Aslynda sesi ondan has irräk ýuwaş çykyp ugrapdy,…

  Hyzmatdaşymyz

  298 gezek okalan

 • 28 Ýanwar 2019, Duşenbe

  ЭКСПРЕСС-РЕБЕНОК: ЧАСТЬ ТУРКМЕНСКОГО «ШАБЛОНА» ЖИЗНИ

  Моя 22-летняя подруга Гульбахар недавно вышла замуж. Отношения молодых людей развивались в течение 6 месяцев, после чего было принято обоюдное решение о заключении брака. Гульбахар все чаще говорит о своем…

  Hyzmatdaşymyz

  254 gezek okalan

 • 22 Ýanwar 2019, Sişenbe

  GYZLAR STEREOTIPLERI & GÖRELDELI GYZLAR

  Hyzmatdaşymyz

  543 gezek okalan

 • 14 Ýanwar 2019, Duşenbe

  PALLIATIW KÖMEK NÄME WE OL BARADA NÄMELER BILMELI?

  ...Agyrsyzlandyryjy serişdäni almak üçin dermannama ýazdyrmaga gelen Aýna ýadaw, ýüzi bolsa solgun görünýärdi. Ejesiniň ýagdaýy gün-günden agyrlaşýardy we oňa has güýçli agyrsyzlandyryjylar gerek bolýardy. 8 aý mundan öň ol aşgazanyna…

  Hyzmatdaşymyz

  375 gezek okalan

 • 04 Ýanwar 2019, Anna

  TÜRKMEN ENE-ATALARY NÄDIP DEKRETE (GÖWRELILIK RUGSADY) ÇYKÝAR

  1. Biziň kanunçylygymyzda dekret nähili kesgitlenilýär? Işleýän göwreli aýallara çaga dogumyndan öň we soň belli bir wagtyň dowamynda işden galmaga berilýän rugsada dekret ýa-da göwrelilik rugsady diýilýär. Türkmenistanyň Zähmet Kodeksiniň…

  Hyzmatdaşymyz

  658 gezek okalan

 • 28 Dekabr 2018, Anna

  TÜRKMEN INNOWASIÝASYNYŇ LABORATORIÝASY

  Gadyrly Dostumyz / Joramyz, Sen türkmenistanlylaryň durmuşyna peýda getirjek manyly işleri etmäge mümkinçilik gözleýärmiň? Ajaýyp bir pikiriň bolup, ony durmuşa geçirmekde goldaw, resurslar, we özüň bilen pikirdeş adamlar kemçilik edýärmi?…

  Lukman

  1297 gezek okalan

Soňky teswirler

Ujuduny nadip uzaltmaky (ulaltmaly)
Ujuduny nadip ulaltmaly
Sowuklama garšy náme etmeli doktar wdilenýa gaty kòp gelýá náme bejergisi bar bolsa aýdaýy
Baýramgeldi tarapyndan BAL – LUKMANÇYLYGYŇ ÖZENI WE BAŞLANGYJY makalada
Bagyry ehanahok alnan nädip bitirmeli
fdffffhgjg tarapyndan BIZ, HAJATHANALAR WE ONUŇ BILEN BAGLY MESELELER makalada
gowy makala
Sukur tarapyndan ÇAGA GALMAGY ÜÇIN AMATLY GÜNLER makalada
Salam dogtor men toy edenime 8 yyl boldy caga galanok nace licenya alldyk bolanok name maslahat...

Ýazylanlardan

Fewral 22, 2012

SIRINGOMIÝELIÝA

2350 gezek okalan

Awgust 10, 2011

GIPOTIREOZ

3197 gezek okalan

Noýabr 03, 2010

ÝÜREK-DAMAR KESELLERINIŇ ÖŇÜNI ALMAK

10341 gezek okalan

Mart 04, 2014

MAŇA GULAK ASYŇ!

3682 gezek okalan

Oktýabr 25, 2010

ÝITI RESPIRATOR KESELLERI

4282 gezek okalan

Sentýabr 28, 2014

EBOLA KESELINIŇ ÝAÝRAMAGY ADAMZADA HOWP SALÝAR

4204 gezek okalan

Awgust 26, 2011

JYNS AGZALARYNYŇ PAPILLOMAWIRUS ÝOKANÇLYKLARY

4497 gezek okalan

Sentýabr 18, 2015

POLIOMIÝELIT: GEÇMIŞDE GALAN KESELMI?

2232 gezek okalan

Aprel 04, 2015

KARIKATURAÇYLARYŇ GÖZI BILEN: ARASSAÇYLYK

2358 gezek okalan

Maý 31, 2016

SUW DAMJASY, HAKYKATDAN HEM ALTYN DÄNESIMI?

2272 gezek okalan