Saglyk 8 ýaşady
Donate_2020_tkm.jpg
 • 20 Ýanwar 2020, Duşenbe

  SEN NÄHILI HOWADAN DEM ALÝARSYŇ?

  15-nji ýanwarda Cabar.asia saýtynda "Merkezi Aziýanyň howasy nä derejede hapa – grafikalarda düşündirilen" atly makala peýda boldy. Biz bu makalanyň gysgaça beýanyny okyjylarymyza hödürlemegi makul bildik. Interaktiw grafikalara makalanyň rus…

  Hyzmatdaşymyz

  132 gezek okalan

 • 13 Ýanwar 2020, Duşenbe

  ÖZÜŇDEN ÜÝTGEŞIK ADAMLARA BOLAN GORKY

  Salam Saglyk, Gomofobiýa nämekä? Daşary ýurtda bolanyňda şu düşünjäni eşitmek bolýar. Düşündirseňiz hoşal bolaryn. Sag boluň. Gadyrly okyjy, Siziň soragyňyza jogap hökmünde biz ygtybarly çeşme bolan, halkara Planned Parenthood guramasynyň…

  Lukman

  319 gezek okalan

 • 09 Ýanwar 2020, Perşenbe

  ÖWRENILEN EJIZLIK

  1965-nji ýylda amerikan psihology Martin Seligman işdeşleri bilen bilelikde ylmy barlag geçirýär we adamlaryň ýa-da haýwanlaryň bir zady başga bir zat bilen baglanyşdyrma prosesini öwrenýär. Bu barlagda Seligman itlerde eksperiment…

  Hyzmatdaşymyz

  334 gezek okalan

 • 02 Ýanwar 2020, Perşenbe

  GÖRMEÝÄNLER HAKDA GÖRMEÝÄNLERIMIZ

  Ilkinji resmi Bütindünýä Braýl Güni 2019-njy ýylyň 4-nji ýanwarynda bellenildi. Häzirki wagtda Braýl elipbiýi körleriň ýazuw ulgamy hökmünde bütin dünýäde kabul edilýär. Ol ähli ýurtda ähli dile diýen ýaly terjime…

  Lukman

  278 gezek okalan

 • 23 Dekabr 2019, Duşenbe

  HER BIR KIŞI TÄSIRLI BLOG ÝAZYP BILÝÄR

  Biz Saglyk topary bolup, bir ýylyň dowamynda biz bilen hyzmatdaşlyk edýän blogerlerden täsirli we güýçli blog ýazmakda ulanýan tärlerini we beýleki blogerlere maslahatlaryny paýlaşmaklaryny haýyş etdik. Şoňa görä-de, bu kitapça…

  Lukman

  424 gezek okalan

 • 18 Dekabr 2019, Çarşenbe

  DAMJALY SUWARYŞ? IŇ AŇSADY ELDE ÝASAMAK

  Ählumumy maýylganlygyň we howanyň hiliniň ýaramazlaşýan döwründe ýaşyl ýerleriň ähmiýeti ýyl-ýyldan artýar. Agaçlar, gyrymsy agaçlar we otlar kömürturşy gazyny we zyýanly howa hapalaýjylary sorup kislorod edip çykarýarlar. Başga-da, bular çyglylygy…

  Hyzmatdaşymyz

  320 gezek okalan

 • 03 Dekabr 2019, Sişenbe

  MUNY BILMEK MÖHÜM: MAÝYPLYGY BOLAN ADAMLAR BILEN ARAGATNAŞYGYŇ ETİKİ DÜZGÜNLERİ

  Terjimäniň asyl nusgasy. Eşidip bilmeýänler bilen nädip gepleşmeli, görüp bilmeýänlere nädip ýoldaş bolmaly, maýyplygy bolan adamlara, kemsitmän, nädip kömek etmeli? UMUMY DÜZGÜNLER Gürrüňe nädip başlamaly? Maýyplygy bolan biri bilen tanyşanyňyzda…

  Hyzmatdaşymyz

  501 gezek okalan

 • 26 Noýabr 2019, Sişenbe

  GÖZE ILMEÝÄN RAK KESELLI ÇAGALAR

  Çaga ragy irki basgançaklarynda anyklanylsa we netijeli bejergi geçirilse, halas bolma ähtimallygy örän ýokarydyr. Meselem, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda rakly çagalaryň 5 ýylyň içinde halas bolma ähtimallygy 80 göterime deňdir. "Dünýäniň…

  Hyzmatdaşymyz

  664 gezek okalan

Soňky teswirler

Men cyns gatnasyk edip goremok çynym gyzlar bamyka garasyan
Amyny yaladyan gyz barmyka
Kuwwat tarapyndan BIZ GEPATIT BARADA NÄMELERI BILMELI? makalada
Sary getime keselinde name naharlar bilen iymitlenmeli
Kuwwat tarapyndan BIZ GEPATIT BARADA NÄMELERI BILMELI? makalada
Name naharlar iymeli
Gulya tarapyndan DOGRY IÝMITLENIP HORLANMAGYŇ SYRLARY makalada
Meninem horlanasym gelya