Gadyrly dostlar we joralar, Saglyk oktýabrda 10 ýaşaýar! Pursatdan peýdalanyp, biz siziň pikirleriňizi eşitmek isleýäris. Siziň pikirleriňiz we teklipleriňiz köpdürli okyjylarymyzyň isleglerini has gowy kanagatlandyrmaga kömek eder. Birnäçe minudyňyzy aýryp, şu soragnamany doldurmagyňyzy haýyş edýäris. Bize haýsy temalar barada has köp okasyňyzyň gelýändigini hem aýdyp bilersiňiz.

Image
Covid-19 Bilmeliler
 • 25 Oktýabr 2020, Ýekşenbe

  MEN 10 ÝAŞADYM!

  Mähriban okyjym, men 10 ýyl bäri jemgyýetiň, maşgalanyň, şahsyýetiň we daşky gurşawyň saglygy barada türkmen dilinde maglumat paýlaşyp gelýärin. Diňe maglumat paýlaşmak bilen çäklenmän, okyjylarymy hemişe açyk we konstruktiw söhbetdeşliklere…

  Lukman

  66 gezek okalan

 • 24 Oktýabr 2020, Şenbe

  KORONAWIRUS BILEN BAGLY ÝAGDAÝLAR (23.10.2020)

  Lukman

  30473 gezek okalan

 • 23 Oktýabr 2020, Anna

  ÝOLDAŞYM ÖRÄN GABANJAŇ

  Salam Saglyk. Ýoldaşym örän gabanjaň. 8 ýyl durmuşyň dowamynda görmedik günüm galmady. Aýrylyşmajak bolup her zadam etdim. Bolmady. Psihologa gideli hem diýdim. Men onuň hemişe aýdýan erbet sözlerinden, yňyrdylaryndan, kemsitmelerinden…

  Lukman

  232 gezek okalan

 • 21 Oktýabr 2020, Çarşenbe

  KESELIŇ DÜNÝÄ SALÝAN AGRAMY: GLOBAL SAGLYGA TÄZEÇE ÇEMELEŞME

  Lancet žurnalynyň 2019-njy ýylda çykaran Keseliň Dünýä Salýan Agramy atly hasabatynda soňky 70 ýylyň dowamynda adamlaryň saglygynyň yzygiderli gowulaşandygy aýdylýar. Şeýle-de bolsa, global saglyga bütinleý täzeçe çemeleşmek zerurdyr. Gowy habarlar:…

  Lukman

  84 gezek okalan

 • 21 Oktýabr 2020, Çarşenbe

  BIZDE COVID-19 YOKMY?

  Okyjydan (Üýtgedilmeden çap edilen) Salam Saglyk gowymy yagdaylarynyz?! Mary welayatynda bolup geçen waka: Menin kursdaşymyn ejesi we kakasy COVID-19 pozitiw bolup keseli yendi. Siz bolsa öz sahypanyzda hazirem 0 edip…

  Lukman

  283 gezek okalan

 • 21 Oktýabr 2020, Çarşenbe

  BSGG REMDESIWIR WE BEÝLEKI DERMANLARDAN UMYDYNY ÜZÝÄR

  BSGG-nyň geçiren ylmy barlaglaryna görä, remdesiwir we beýleki bejergiler COVID-19 näsaglaryny ölümden halas etmekde, olaryň hassahanadaky wagtlaryny azaltmakda, ýa-da olary dem alyş wentilýatoryny ulanmakdan alyp galmakda hiç hili peýda bermeýär…

  Lukman

  81 gezek okalan

 • 20 Oktýabr 2020, Sişenbe

  BILERMENIŇ ANALIZI: TÜRKMENISTANDA ÇAGA ÖLÜMÇILIGINI AZALTMAK MÜMKINMI?

  Awtor: Pýotr Şelopuho, neonatolog lukman, 1-nji derejeli anesteziolog reanimatolog, Russiýa. Çaga ölümçiligi örän möhüm görkezijileriň toparyna girip, ol ýurtdaky demografik ýagdaýy kesgitlemekde uly rol oýnaýar. Çaga ölümçiliginiň görkezijisi ýurduň saglyk…

  Hyzmatdaşymyz

  90 gezek okalan

 • 17 Oktýabr 2020, Şenbe

  TÄZE ZELANDIÝANYŇ COVID-19 ÝEŇME SYRY

  Täze Zelandiýa COVID-19 garşy göreşde rekord goýdy ýagny, ol wagt ýitirmän Hökümetiň Gaýragoýulmasyz Gaýtargy Indeksini iň ýokary nokada galdyryp, COVID-19 ýok etmegi başardy. Ol munuň üçin nämeler etdi?

  Lukman

  225 gezek okalan

Ýazylanlardan