Saglyk 8 ýaşady
Saglyk_9_Years_Teaser.jpg
 • 18 Noýabr 2019, Duşenbe

  HAPA HOWADAN DEM ALMAK WE “DUÝDANSYZ ÇAGA DÜŞMESI”

  Terjimäniň asyl nusgasy. Täzelikde çykan ylmy barlaga görä, düzüminde uly möçberde hapalaýjylar bolan howadan dem alýan göwreli aýallaryň göwreliligiň ilkinji üç aýynda "duýdansyz çaga düşmesi" sezewar bolma ähtimallygy ýokary bolýar.…

  Lukman

  53 gezek okalan

 • 15 Noýabr 2019, Anna

  GYZ-GELINLER ÖZ ONLINE HOWPSUZLYGY BARADA NÄME ETMELI?

  Bir gezek Instagramda köp yzarlaýjysy bolan bir gyz öz suratynyň başga bir sahypada rugsatsyz paýlaşylandygyna gaharlanyp, zeýrenipdi. Şeýle ýagdaýa düşen ýene bir gyz bolsa, uzak wagt geçmänkä sahypasyny ýapdy. Instagramda…

  Hyzmatdaşymyz

  164 gezek okalan

 • 13 Noýabr 2019, Çarşenbe

  TÜRKMENISTANDA ÝOKANÇ DÄL KESELLER BARADA WAJYP SANLAR

  Lukman

  175 gezek okalan

 • 11 Noýabr 2019, Duşenbe

  ÝARAMAZ IÝMITLENIŞIŇ TÄSIRLERI NESIL YZARLAÝAR

  Göwrelilik döwründe enäniň iýmitlenişiniň çaga saglygyna edýän täsiri uzak wagtlap dowam edýär. Muňa Niderland Açlyk Derňewi (Dutch Famine Study) aýdyň mysaldyr. Ikinji Jahan Urşunyň soňlarynda Germaniýa niderland hökümeti tarapyndan gurnalan…

  Lukman

  136 gezek okalan

 • 07 Noýabr 2019, Perşenbe

  TÄZE HASABAT: BÄBEKHANADA AÝALLARA EDILÝÄN ZULUM GIŇDEN ÝAÝRAN

  The Lancet žurnalynyň hasabatlary çaga dogurýan aýallaryň çakdan aşa köp böleginiň fiziki we dil zulumyna duçar bolýandyklaryny görkezýär. Täze çykan hasabata görä, Afrikadaky we Aziýadaky pes girdejili dört ýurtda aýallaryň…

  Lukman

  327 gezek okalan

 • 04 Noýabr 2019, Duşenbe

  OGLANLAR AGLAMAÝAR

  "Oglanlar aglamaýar: sagdyn erkeklik" – bu "White Ribbon" guramasynyň Kanadadaky hem-de Awstraliýadaky şahamçalarynyň bilelikdäki sosial mediýa kampaniýasydyr. Terjimäniň asyl nusgasy. Terjime eden Jumadurdy Rejebow Doglan pursatymyzdan başlap, biz öz jynsymyza…

  Hyzmatdaşymyz

  427 gezek okalan

 • 29 Oktýabr 2019, Sişenbe

  IŞLEÝÄN ZENANLAR AÝBAŞY BARADA ARKAÝYN GÜRLÄP BILÝÄRLERMI?

  Iki ýyl mundan öň Culture Machine atly Mumbaý şereketi habarlar mediýasynyň baş mowzugyna öwrüldi. Bu şereket zenanlara aýbaşylarynyň ilkinji günlerinde her aýda iki gün jogap berýändigini yglan etdi we Hindistandaky…

  Lukman

  416 gezek okalan

 • 24 Oktýabr 2019, Perşenbe

  ÇAGA GYGYRSAŇ BIR GÜNLÜK TERBIÝELÄRSIŇ, DÜŞÜNDIRSEŇ – ÖMÜRLIK

  Sen çagaňa gygyrýarmyň? Men Türkmenistanda çaga gygyrylmagyna köp şaýat bolýaryn. Ene-atalar mundan utanmaýarlar, tersine muny adaty zat ýaly görýärler. Meniň goňşularym çagalaryna gygyrýarlar, mugallymlar okuwçylaryna gygyrýarlar, dükanda nätanyş adamlaryň arasynda…

  Hyzmatdaşymyz

  642 gezek okalan

Soňky teswirler

Dogry, menä şu meselä, ýokardaky ýazylanlara dogry dìýän we makullaýan!
Maksat tarapyndan ATGULAK makalada
köp sag boluň
Gulssattt tarapyndan ATGULAK makalada
Kop sagboluñ avtor..oglumuñ bokurdagy galyk.hazir atgulagy barlap gormekci..
Tazegul tarapyndan OGUL DOGURMAK ÜÇIN, NÄHILI HASAPLAMALY? makalada
Menin iki sany gyzym mana oglan gerek menin doglam yylym 05.05.1986y yoldasymynky 20.09.1986y doglan...