Saglyk 8 ýaşady
Donate_2020_tkm.jpg
 • 20 Fewral 2020, Penşenbe

  ÝOLDAŞLY DOGRUM– TÜRKMEN ERKEKLERI BU BARADA NÄHILI PIKIRDE?

  Men ýakynda Türkmenistanyň daşyndaky akuşerlik tejribämi tamamladym. Iki ýyllyk tejribämiň dowamynda men çaga dogurýanlara lukmançylyk kömegini bermekde gyzykly we täze zatlara şaýat boldum. Köplenç, kaka bolmaly erkekler çaga dogruş otagyna…

  Hyzmatdaşymyz

  137 gezek okalan

 • 17 Fewral 2020, Duşenbe

  HEÝ, GOOGLE, MAŇA DÜŞÜNÝÄRMIŇ?

  21-nji fewral Halkara Ene Dili Güni. Bu mynasybetli Saglyk türkmen internedi bilen gyzyklanýan we ony ýakyndan synlap gelýän Batyr atly hünärmen we synçy bilen söhbetdeşlik geçirdi. Saglyk: Ludwig Wittgenstein "Dilimiň…

  Hyzmatdaşymyz

  257 gezek okalan

 • 13 Fewral 2020, Penşenbe

  TÜRKMENISTANDA ZIBILDEN NÄME EDILÝÄR?

  Sen gündelik näçeräk zibil zyňýarsyň? Goňşularyň näçeräk zyňýar? Tutuş şäheriňki nähili? Birleşen Milletler Guramasynyň Daşky Gurşaw Maksatnamasy we Zoý Ekologiýa Birleşigi tarapyndan hödürlenen "Merkezi Aziýada Sebitleýin Galyndy Dolandyryş Barlagy We…

  Hyzmatdaşymyz

  240 gezek okalan

 • 10 Fewral 2020, Duşenbe

  NÄTANYŞ WIRUS – KORONAWIRUS (Täzelenen)

  KÖP SORALÝAN SORAGLARA JOGAPLAR 2019-njy ýylyň dekabr aýynyň 31-ne Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasyna (BSGG) Hytaýyň Hubei welaýatynyň Wuhan şäherinde birnäçe öýken sowuklamasynyň (pnewmoniýa) hasaba alnandygy habar berilýär. Sowuklamanyň bu wirusy…

  Lukman

  2091 gezek okalan

 • 10 Fewral 2020, Duşenbe

  ENERGONETIJELILIK BIZE NÄME BERIP BILER

  Energonetijelilik – bu energiýa serişdeleriniň ähli görnüşleriniň rejeli peýdalanylmagy. Başga sözler bilen aýdylanda, bu energiýanyň peýdaly harçlanmagydyr. Biziň döwrümiziň esasy energiýa çeşmesi elektrik togy we gaz bolup durýar. Türkmenistanyň islendik…

  Hyzmatdaşymyz

  190 gezek okalan

 • 07 Fewral 2020, Anna

  WAÝ, ASGYRJAK BOLÝAN. NÄME ETMELI?

  Lukman

  303 gezek okalan

 • 06 Fewral 2020, Penşenbe

  KANUNÇYLYGYMYZDA KÖPAÝALLYLYGA RUGSAT BERILÝÄRMI?

  Köpaýallylyk türkmen jemgyýetinde ýazgarylsa-da, oňa seýrek duş gelinmeýär. Şundan ugur alyp, Saglyk redaksiýasy köpaýallylyk we kanun hakynda ýurist bilen söhbetdeş boldy. Saglyk: Türkmenistanyň milli kanunçylygynda "köpaýallylyk" sözüniň düşündirilişi ýa-da köpaýallylygyň…

  Hyzmatdaşymyz

  447 gezek okalan

 • 03 Fewral 2020, Duşenbe

  KORONAWIRUSDAN MASKA GORAÝAR DIÝÝÄRLER. DERMANHANA YLGAMALYMY? SAKLANYŇ, SAKLANYŇ!

  Mediýada dürli hünärmenler wiruslara garşy göreşmek üçin maska geýmegi maslahat berýärler. Onda dermanhana ylgamalymy? Biraz aýak çekiň! Bu maslahatlar ylma eýermeýär. Size maskanyň hökman däl bolmagy gaty mümkin. Gysgaça aýtsak,…

  Lukman

  521 gezek okalan

Soňky teswirler

merjen tarapyndan MUGALLYM WE OKUWÇY makalada
men mugallymymy oran soyyan
melissa tarapyndan MUGALLYM WE OKUWÇY makalada
men mugallymymy oran soyyan
Gunca Agajanowa tarapyndan ÝATKEŞLIK PESLIGI makalada
Name edmeli
Gunca Agajanowa tarapyndan ÝATKEŞLIK PESLIGI makalada
Yatkesligim yok
Mahriban tarapyndan DÜWÜRTIK ÖRGÜNLERI NÄDIP AÝYRMALY? makalada
Salam dogtar yuzumde durtigin yzy bar nadip ayrmaly maslagat berayin!
yhlas tarapyndan OKUW SYNAGLARYNA NÄHILI TAÝYNLANMALY? makalada
Salam maña 2019 ýylyñ lukmançylyk uniwersitetiniň giriş soraglary gerek. Ugradaýyň haýyş.

Ýazylanlardan

Iýul 22, 2012

ÖÝE BARÝAN ÝOL...

4388 gezek okalan

Aprel 04, 2015

KARIKATURAÇYLARYŇ GÖZI BILEN: ARASSAÇYLYK

2981 gezek okalan

Noýabr 12, 2018

SEN RAK BARADA NÄMELER BILMELI? ESASY FAKTLAR

1830 gezek okalan

Awgust 10, 2011

GIPOTIREOZ

3775 gezek okalan

Sentýabr 05, 2016

TÜRKIÝEDA OKAÝAN TÜRKMEN TALYBYNYŇ MASLAHATLARY

4400 gezek okalan

Mart 08, 2018

KÖP GARAŞYLAN BILDIRIŞ

908 gezek okalan

Fewral 23, 2011

ZENANLAR WE NEŞE

5654 gezek okalan

Aprel 20, 2015

KARIKATURAÇYLARYŇ GÖZI BILEN: SAGLYK

5293 gezek okalan

Ýanwar 09, 2012

UÇUK ÝOKANÇLYGYNYŇ KÖP DÜRLÜLIGI

5009 gezek okalan

Ýanwar 05, 2012

IGLILIK KESELI, ONY BEJERMEK WE ÖŇÜNI ALMAK

5760 gezek okalan