Image
Saglyk 8 ýaşady
Saglyk_8_Years_Teaser.jpg
 • 22 Ýanwar 2019, Sişenbe

  GYZLAR STEREOTIPLERI & GÖRELDELI GYZLAR

  Hyzmatdaşymyz

  46 gezek okalan

 • 14 Ýanwar 2019, Duşenbe

  PALLIATIW KÖMEK NÄME WE OL BARADA NÄMELER BILMELI?

  ...Agyrsyzlandyryjy serişdäni almak üçin dermannama ýazdyrmaga gelen Aýna ýadaw, ýüzi bolsa solgun görünýärdi. Ejesiniň ýagdaýy gün-günden agyrlaşýardy we oňa has güýçli agyrsyzlandyryjylar gerek bolýardy. 8 aý mundan öň ol aşgazanyna…

  Hyzmatdaşymyz

  168 gezek okalan

 • 04 Ýanwar 2019, Anna

  TÜRKMEN ENE-ATALARY NÄDIP DEKRETE (GÖWRELILIK RUGSADY) ÇYKÝAR

  1. Biziň kanunçylygymyzda dekret nähili kesgitlenilýär? Işleýän göwreli aýallara çaga dogumyndan öň we soň belli bir wagtyň dowamynda işden galmaga berilýän rugsada dekret ýa-da göwrelilik rugsady diýilýär. Türkmenistanyň Zähmet Kodeksiniň…

  Hyzmatdaşymyz

  434 gezek okalan

 • 28 Dekabr 2018, Anna

  TÜRKMEN INNOWASIÝASYNYŇ LABORATORIÝASY

  Gadyrly Dostumyz / Joramyz, Sen türkmenistanlylaryň durmuşyna peýda getirjek manyly işleri etmäge mümkinçilik gözleýärmiň? Ajaýyp bir pikiriň bolup, ony durmuşa geçirmekde goldaw, resurslar, we özüň bilen pikirdeş adamlar kemçilik edýärmi?…

  Lukman

  624 gezek okalan

 • 21 Dekabr 2018, Anna

  JYNSY TERBIÝE: BILENE MAZA, BILMEDIGE JEZA

  Ýetginjeklige girip ugran döwürlerim (15 ýyl mundan ozal), joralarym bilen ýetginjeklikde bolup geçýän üýtgeşmeler (aýbaşy, göwüsleriň ulalmagy, kämillik tüýleri) barada gizlinlikde gürrüň ederdik. Her kim öz bedeninde bolup geçýän zatlary…

  Lukman

  1305 gezek okalan

 • 14 Dekabr 2018, Anna

  В ТУРКМЕНИСТАНЕ ПОКА ЕЩЕ НЕ ЗАПРЕТИЛИ ОДНОРАЗОВЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ПАКЕТЫ. ПОЧЕМУ СТОИТ О НИХ ЗАДУМАТЬСЯ?

  Высказанное в блоге мнение может не отражать точку зрения редакции. Представьте, что вы зашли в коммерческий за морковью в Ашгабаде. И тут на кассе говорите, что у вас с собой…

  Hyzmatdaşymyz

  460 gezek okalan

 • 11 Dekabr 2018, Sişenbe

  GORAGSYZ GEÇIRLEN JYNSY GATNAŞYKLARYŇ GORAGLYLYK ÇÄRELERI

  Lukmanlar hemişe jynsy gatnaşyklarda ýoldaşyň bir bolmagynyň howpsuzlygy barada aýdýarlar. Ýöne durmuşda hemişe şeýle bolanok. Duýdansyz duşuşyk, özara üns bermek we näz-kereşmeler, pynhan meýiller... Elbetde ol wagt siz ikiçäk galan…

  Lukman

  1254 gezek okalan

 • 05 Dekabr 2018, Çarşenbe

  ÇAGALARDA A WIRUSLY GEPATITINIŇ GEÇIŞI WE WAKSINASIÝA SORAGLARY

  A gepatitini enterowiruslaryň maşgalasyna degişli bolan wirus döredýändir we ol ýokançly iýmit önümleri we suw arkaly geçýändir. Her ýylda bütin dünýäde 10 mln. golaý adam bu kesel bilen keselleýär. Keselçilige…

  Lukman

  417 gezek okalan

Soňky teswirler

Gülbahara tarapyndan GYZLAR STEREOTIPLERI & GÖRELDELI GYZLAR makalada
Zenan diýilýän zat nahar bişirmänem, içeri süpürmänem bilmeli, çaga-da dogurmaly, diňe ö...
Berhiz hakynda ginisleyin gurrun berayseniz
Maya tarapyndan GÖWREDÄKI ÇAGA NÄHILI ÖSÝÄRKÄ? makalada
Salam dogtar 38 hepde gowrelilikde burgu tutup bilermi yagny gowreli ayalyn bili agryp gowredaki cag...
Maya tarapyndan GÖWRELILIK WE JYNSY GATNAŞYKLAR makalada
38 hepde gowrelilikde caga Dunya inip bilermi
Maya tarapyndan GÖWRELILIK WE JYNSY GATNAŞYKLAR makalada
Nace hepdede caga dolup bilya
Chaly tarapyndan DÜWÜRTIK ÖRGÜNLERI NÄDIP AÝYRMALY? makalada
Yuzdaki orgunleri nadip ayyrmaly

Ýazylanlardan

Aprel 06, 2016

SÜÝJI KESELIŇ AJY TARAPY

2130 gezek okalan

Noýabr 12, 2011

ÄGÄ BOLUŇ: DÜMEW

4486 gezek okalan

Awgust 05, 2017

ZENAN KÄMILLEŞMESI WE TÖLEGSIZ ÖÝ IŞLERI

1030 gezek okalan

Aprel 27, 2017

GATNAŞYKLARDA ERJEŞME: "AJY GATYLAN" SÖÝGI

2145 gezek okalan

Mart 09, 2017

GYZLARY OKATGYN – ÝURDUŇ BEÝGELSIN!

1149 gezek okalan

Iýun 20, 2012

GANLY IÇGEÇME

3825 gezek okalan

Oktýabr 29, 2011

OTIT

3649 gezek okalan