Image
Covid-19 Bilmeliler
 • 19 Aprel 2021, Duşenbe

  SEN DOGLAN GÜNÜŇDE NÄHILI SOWGAT ISLEÝÄRSIŇ?

  Doglan gün biziň her birimiziň hökmany belleýän baýramymyzdyr. Türkmenistanyň ýaşaýjylarynyň hem, maddy ýagdaýlaryna görä, doglan gün belleýişleri dürli-dürli bolýar. Mysal üçin, ýubileý senesini belleýän käbir adamlar dost-ýarlary we dogan-garyndaşlary bilen…

  Hyzmatdaşymyz

  23 gezek okalan

 • 15 Aprel 2021, Perşenbe

  ÝEKE BOLMAK AÝYP DÄL

  – Haçan toý edýäň? – Başy boş gezme-de, toý etd-ä tiz! – Hany halaşýanyň ýokmy? – Wah, pylany garry gyz bolup galaýdy. Ýaşyň artdygyça beýle soraglaryň berilmesi ýygylaşýar. Bu soraglar…

  Hyzmatdaşymyz

  64 gezek okalan

 • 12 Aprel 2021, Duşenbe

  PERWERZ NARSISISTIK ADAMY NÄDIP TANAMALY?

  Perwerz narsisistik bozulma – psihologik bozulmanyň ady. Perwerz narsisist – perwerz narsisistik bozulmadan ejir çekýän adam. Perwerz narsisistik şahsyýet (перверзный нарцисс) – bu ýiti narsisistik bozulmadan ejir çekýän adam bolup,…

  Lukman

  71 gezek okalan

 • 09 Aprel 2021, Anna

  ENDOMETRIOZ: SEBÄPLERI, ALAMATLARY, BEJERGISI

  Endometrioz keseli öz ýygylygy boýunça aýal jyns agzalarynyň keselleriniň arasynda we fibromiomadan soň üçünji orny eýeleýär. Ony käwagtlar endometrit (ýatgynyň içki gatlagynyň sowuklamagy) keseli bilen hem nädogry çalyşýarlar. Ýatgynyň içki…

  Lukman

  69 gezek okalan

 • 07 Aprel 2021, Çarşenbe

  ÄHLI ZAT ARABAGLANYŞYKLY: ARAL DEŇZI HAKDA SÖZ AÇMAGYŇ MÖHÜMLIGI

  Bu ýagdaýa nädip gelindi Aral deňziniň guramagyndan aglabamyz habarly bolsakda, ýagdaýy tutuşlygyna göz öňüne getirip bilýärismi? We näme üçin bu barada söz açmak gerek? Aral deňziniň birnäçe ýyl mundan ozal…

  Hyzmatdaşymyz

  63 gezek okalan

 • 05 Aprel 2021, Duşenbe

  ÖZ-ÖZÜŇI BEJERMEK: PEÝDALARY WE HOWPLARY

  Hyzmatdaşymyz

  76 gezek okalan

 • 02 Aprel 2021, Anna

  ZULUMKEŞ GAÝYN ATAMA NÄDIP KÖMEK EDIP BOLAR?

  #maslahatgerek #dymma Sалам. Говымысыныз? Сизден маслахат сорасым геля Мен озуми нахили алып бармалыдыгымы билемок, мен он гыз вагтым бейле ягдая душуп гормандим.

  Okyjydan

  163 gezek okalan

Ýazylanlardan

Oktýabr 25, 2010

POLIOMIÝELIT

4580 gezek okalan

Fewral 16, 2011

HLAMIDIOZ

5184 gezek okalan

Sentýabr 20, 2019

ALYMLAR: GOMOSEKSUALLYGYŇ GENI BOLMAÝAR

1109 gezek okalan

Sentýabr 17, 2011

RADIKULIT

5169 gezek okalan

Aprel 22, 2013

SÜŇK INÇEKESELI: ALAMATLARY WE BEJERGISI

5324 gezek okalan

Dekabr 26, 2014

STOMATIT: SEBÄPLERI, ALAMATLARY, BEJERGISI

6019 gezek okalan

Maý 07, 2019

ÇAGANY NIREDE SAGDYN DOGRUP BOLÝAR?

1269 gezek okalan

Iýun 20, 2012

GANLY IÇGEÇME

5336 gezek okalan

Awgust 18, 2020

ÇAGALARYMYZ NIREDE OÝNAÝARLAR?

554 gezek okalan