Saglyk 8 ýaşady
Saglyk_8_Years_Teaser.jpg
 • 21 Maý 2019, Sişenbe

  ÝENE-DE BAŞLADOW! – IGENJEŇLIK ZULUMY

  Hyzmatdaşymyz

  136 gezek okalan

 • 16 Maý 2019, Perşenbe

  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ. КАК ПРОТИВОДЕЙСТВУЮТ ДОМАШНЕМУ НАСИЛИЮ В РОССИИ.

  В сентябре 2018 года Saglyk.org организовал онлайн-опрос среди туркменистанцев на тему бытового насилия. Каждый желающий мог ответить на вопрос «Существует ли в Туркменистане насилие относительно женщин и детей?». С результатами…

  Hyzmatdaşymyz

  89 gezek okalan

 • 14 Maý 2019, Sişenbe

  SEN MAŇA NÄHILI SUW IÇÝÄNDIGIŇI AÝT, MEN SAŇA SAGDYNDYGYŇY ÝA-DA DÄLDIGIŇI AÝDAÝYN!

  2018-nji ýylyň sentýabr aýynda BMG-niň Ýewropanyň Ykdysady Komissiýasy bilen bilelikde Merkezi Aziýanyň Sebitleýin Ekologiýa Merkezi ("MASEM", rusça "РЕЦЦА") "Türkmenistandaky ýeriň üstündäki suw serişdeleriniň hiliniň monitoring (seljerme) ulgamynyň zerurlyklarynyň barlagyny" çap…

  Hyzmatdaşymyz

  171 gezek okalan

 • 09 Maý 2019, Perşenbe

  MAŞGALA MEÝILLEŞDIRME

  Lukman

  562 gezek okalan

 • 07 Maý 2019, Sişenbe

  ÇAGANY NIREDE SAGDYN DOGRUP BOLÝAR?

  Bu sorag il içinde soňky wagtlar kän duş gelýär. Esasanam göwreli zenanlaryň we olaryň garyndaşlarynyň arasynda. Ýurdumyzda ençeme täze gurlan we täze enjamlar bilen üpjünleşdirilen keselhanalar bar. Emma, her bir…

  Hyzmatdaşymyz

  295 gezek okalan

 • 03 Maý 2019, Anna

  SUW JOŞGUNYNDA HOWPSUZLYK ÇÄRELERI

  Suw joşguny (sil gelmegi) örän gysga wagtda uly zyýan ýetirip bilýän hadysa bolup, köp weýrançylyklara getirip bilýär. Suw joşgunynyň sebäpleriniň biri-de ygalyň köp düşmegidir. Bu bolsa Türkmenistanyň günortasynda we günorta-günbatarynda…

  Hyzmatdaşymyz

  298 gezek okalan

 • 29 Aprel 2019, Duşenbe

  ÝYLAN ÇAKMALARDA BERILÝÄN KÖMEK (Täzelenen)

  Ýeriň üstünde gezýän zäherli jandarlaryň arasynda ýylan adam üçin has howplydyr. Esasan hem kepjebaşyň (rus dil. – kobra), alahöwreniň (rus dil. – gadýuka), göklorsyň (rus dil. – gýurza), gömülgeniň (rus…

  Lukman

  6007 gezek okalan

 • 25 Aprel 2019, Perşenbe

  TÜRKMENISTANDA ABORT WE KONTRASEPSIÝA BARADA BIZ NÄME BILÝÄRIS?

  Abort (çaga aýyrtmak). Men jemgyýetimizdäki bu agzalmagyndan çekinilýän mowzuk barada nädip gürrüňdeşlige başlajagym hakynda köp kelle döwdüm. Çünki, bu barada bizde hiç hili statistika ýok. Oňa derek diňe umman ýaly…

  Hyzmatdaşymyz

  746 gezek okalan

Soňky teswirler

Är.aval.jyns.gatnaśyk.edende.Avallan. Erkek. Öñirti. Bolsa.avalam.intek.islevä.näme.etmeli.do...
Läle tarapyndan ÝÜREK NÄME ÜÇIN GYSYLÝAR makalada
Ýüregimiň ysgyny ýok howam ýetenak elim guraýa näme etmeli
Sag bolyn beren maslahatlaryna
Gijap dusyar seyreklesdi