Image
Covid-19 Bilmeliler
 • 24 Fewral 2021, Çarşenbe

  "AWTOULAG HADYSALARY" TÖTÄNLEÝIN HELÄKÇILIK DÄL

  Braziliýa howply koronawirusyň öňüni alyp bilmesede, başga global saglyk meselesinde – ýol howpsuzlygynda üstünlik gazandy. Braziliýanyň dördünji uly şäheri bolan Fortaleza, dünýäde 5-29 ýaş aralygyndaky adamlaryň ölüminiň ýeke-täk sebäbi bolan…

  Hyzmatdaşymyz

  51 gezek okalan

 • 22 Fewral 2021, Duşenbe

  "STALKIŇ" NÄME WE ONDAN NÄDIP GORANMALY?

  Stalkiň (iňlisçe: stalking) – bu biriniň seni dowamly synlamak, irizmek, ýa-da yzarlamak arkaly biynjalyk etmegidir. Irizýän, yzarlaýan adama "stalker" diýlip, aýallaram, erkeklerem stalker bolup bilýärler. Stalkiň dürli görnüşde bolup biler:

  Lukman

  114 gezek okalan

 • 19 Fewral 2021, Anna

  KORONAWIRUS BILEN BAGLY ÝAGDAÝLARA SYN WE SAGLYK HABARLARY (19.02.2021)

  Lukman

  37731 gezek okalan

 • 18 Fewral 2021, Perşenbe

  MEN G-NOKADYMY NÄDIP TAPMALY?

  Ol ýerde diňe G-nokady ýok, kän nokat bar! Jynsy gatnaşyk baradaky hekaýalarda G-nokady waginanyň öňki diwarynda ýerleşýän we aýallary dälirediji güýje eýe bolan toslamadyr. Medeniýetde bu bir mäz diýlip tanalýar.…

  Lukman

  322 gezek okalan

 • 15 Fewral 2021, Duşenbe

  DOGA KEMISLIKLER NÄME ÜÇIN DÖREÝÄR?

  Göwredäki çaganyň doga ösüş kemçiliklerini ýa-da doga deformasiýalary anatomiki ýa-da agzalaryň işiniň kadadan üýtgemesi ýaly kesgitläp bolýar. Olar çaganyň ene göwresinde ösýän döwri ýüze çykyp, çaga dogmazdan öň, dogum wagty…

  Lukman

  201 gezek okalan

 • 12 Fewral 2021, Anna

  IŇ EÝJEJIK GYZJAGAZLAR

  Türkmenistanda "iň eýjejik gyzjagaz" bäsleşigi däp bolup gidene meňzeýär. Geçen hepde, habarlarda 2021-nji ýylyň iň eýjejik gyzjagazyny saýlamak üçin täze bäsleşik yglan edildi. Bäsleşik Türkmenistanyň Bilim ministrligi we Magtymguly adyndaky…

  Hyzmatdaşymyz

  141 gezek okalan

 • 11 Fewral 2021, Perşenbe

  ULAGY ERKEK HOWPSUZ SÜRÝÄRMI ÝA AÝAL?

  Jemgyýetimizde aýal-gyzlaryň sürüjilik şahadatnamalaryny almakda dürli kynçylyklary başdan geçirýändiklerini eşitmek bolýar. Anyk sebäpler belli bolmasa-da, habarlaryň arasynda aýallar "seresaply sürüji" däl, olar "ýol-ulag hadysalaryna sebäp bolýarlar" ýaly gürrüňlere; sosial mediýada…

  Hyzmatdaşymyz

  188 gezek okalan

 • 08 Fewral 2021, Duşenbe

  AÝALLARDA PEŞEWI SAKLAP BILMEZLIK ÝAGDAÝY: SEBÄPLERI, GÖRNÜŞLERI WE BEJERGISI

  Aýallarda peşewi saklap bilmezlik ýagdaýy (inkontinensiýa) – peşewiň erke, gözegçilige tabyn bolmazdan bölünip çykmagydyr. Peşewi saklap bilmezlik aýallaryň arasynda has ýygy duş gelýän ýaramaz ýagdaý bolup, bu ýagdaý diňe bir…

  Lukman

  309 gezek okalan

Ýazylanlardan

Maý 10, 2018

DUODENIT: SEBÄPLERI, ALAMATLARY WE BEJERGISI

1662 gezek okalan

Sentýabr 28, 2014

EBOLA KESELINIŇ ÝAÝRAMAGY ADAMZADA HOWP SALÝAR

5623 gezek okalan

Fewral 24, 2018

BAGT ÝANÝOLDAŞYŇ MILLETINE BAGLYMYKA?

1728 gezek okalan

Noýabr 25, 2020

AIDS/AIW SÖZLÜGI

295 gezek okalan

Ýanwar 27, 2011

KELLAGYRY

13436 gezek okalan

Mart 16, 2020

ÝALTA SÖZLERI ULANÝAN ENE-ATALARA

1310 gezek okalan

Sentýabr 24, 2012

KERLIK WE GULAGY AGYRLYK

20667 gezek okalan

Dekabr 11, 2020

ÝETIŞEN GYZ GELINLIK DÄLDIR

390 gezek okalan