Image
Covid-19 Bilmeliler
 • 17 Maý 2021, Duşenbe

  IKI GULAGYM SENDE: NÄDIP ÜNSLI DIŇLEMELI?

  Pikirlerimizi dile getirmegimiz başgalaryň öwrenmegine we kämilleşmegine ýardam edýär. Emma, biz başgalara pikirlerini beýan etmäge mümkinçilik berip bilýärismi? Ylmy barlagçylar muny derňäp öwrendiler we sorag bermegiň we diňlemegiň esasy gurallardygynyň…

  Hyzmatdaşymyz

  15 gezek okalan

 • 17 Maý 2021, Duşenbe

  RUSSIÝADA HOWANYŇ HILINE BOLAN TALAPLAR GÜÝÇLENDIRILDI

  2021-nji ýylyň mart aýynyň 1-den başlap, Russiýada täze arassaçylyk kadalary bilen bilelikde howanyň düzümindäki hapalaýjy maddalaryň çäkli rugsat berilýän konsentrasiýalary (ÇRBK) güýje girizildi. Soňky ýyllarda ilkinji gezek, birnäçe howany hapalaýan…

  Hyzmatdaşymyz

  12 gezek okalan

 • 14 Maý 2021, Anna

  1 ÝYL BÄRI DOWAM EDIP GELÝÄN PANDEMIÝA DEGNAŇYZA DEGDIMI?

  Halys tapdan düşüp, göwniçökgün ýagdaýda bolmagyňyz ahmal – durmuşyňyzy belli bir derejede ýaşaýarsyňyz, emma hiç hili maksada okgunlylygyňyz ýok. Ysgyndan düşmek bilen döreýän göwnüçökgünlik bu depressiýa ýa-da gam-gussa däl-de, eýsem…

  Lukman

  22 gezek okalan

 • 14 Maý 2021, Anna

  COVID-19: IMMUN ULGAMYNYŇ GAÝTARGYSY

  Sanjymyň ýan täsirleri immun ulgamyňyzyň güýçlidini aňlatmaýar Covid-a garşy sanjym alandan soňra ýan täsirler ýüz bermedik halatynda aladalanmaga sebäp barmy? Ýok. Massaçusets Uniwersitetiniň professory Robert Finbergiň aýtmagyna görä, sanjym alandan…

  Lukman

  23 gezek okalan

 • 11 Maý 2021, Sişenbe

  HINDISTANYŇ ÖZ-ÖZÜNE ÝETIREN BETBAGTÇYLYGY

  COVID-19-yň Hindistana ýetiren zyýany göz öňüne getirerden has uly, emma Lancet žurnalynda çap edilen makala muny düşündirmäge synanyşdy: Eger awgustyň 1-ne çenli, Hindistanda COVID ölümleriniň sany 1 milliona ýetse, ýurduň…

  Lukman

  68 gezek okalan

 • 10 Maý 2021, Duşenbe

  AUTIZM SPEKTRINIŇ BOZULMASY NÄME?

  Autizm spektriniň bozulmasy (ASB) – adamyň sosial, aragatnaşyk we özüni alyp barşynda kynçylyklara sebäp bolup bilýän ösüş bozulmasydyr. ASB-ly adamlar daşyndan başgalardan tapawutly görünmeseler-de, olaryň aragatnaşyk saklaýşy, özüni alyp barşy…

  Lukman

  61 gezek okalan

 • 05 Maý 2021, Çarşenbe

  ERJEŞME BARADA DYMMAŇ

  Islendik yashda beyle zat bolup bilyar. Men beyle yagdaya iki gezek duchar boldum: birinjisi 11 yashymda, ikinjisi 14 yashymda. Birinji gezek bu yagday toyda wagtym boldy. Obada garyndashymyn toyundadym. Babamlaryn…

  Okyjydan

  100 gezek okalan

Ýazylanlardan

Dekabr 13, 2011

MAŞGALADAKY TERBIÝE WE NEŞEKEŞLIK

5842 gezek okalan

Dekabr 10, 2017

TÜRKMEN JEMGYÝETI WE KÖPAÝALLYLYK

2310 gezek okalan

Noýabr 12, 2018

SEN RAK BARADA NÄMELER BILMELI? ESASY FAKTLAR

4372 gezek okalan

Aprel 20, 2016

BIR ELDE IKI GARPYZ TUTUP BILERISMI?

3324 gezek okalan

Awgust 05, 2019

TOMSUŇ YNJALYKSYZ TARAPY: IÇGEÇME

1748 gezek okalan

Oktýabr 31, 2016

EGER PIKIRLENIP GÖRSEK...

4337 gezek okalan

Fewral 18, 2017

EJE, KAKA, MEN KIM?

3547 gezek okalan