Covid-19 Bilmeliler
 • 04 Iýun 2020, Perşenbe

  GYZ WE KAKA BIR ÖÝDE ÝAŞAÝAN NÄTANYŞLARMY?

  Ýönekeý maşgalada önüp ösen türkmen gyzy hökmünde, men käwagt kakamyň bardygyny hem ýatdan çykarýaryn. Biz onuň bilen ne bile wagt geçirýäris, ne üýtgeşik gürrüň edýäris, ne-de bile nahar iýýäris. Ol…

  Hyzmatdaşymyz

  30 gezek okalan

 • 04 Iýun 2020, Perşenbe

  JEMGYÝETÇILIK BASSEÝNLERINE HAÇAN ARKAÝYN GIDIP BOLAR?

  COVID-19 basseýnlerde, gyzgyn wannalarda ýa-da akwaparklarda ýokuşyp bilýärmi? Jemgyýetçilik basseýnlerine haçan arkaýyn gidip bolar? Suwa girýän adamlary mikrobly patogenlerden goramak üçin basseýnleriň, gyzgyn wannalaryň we akwaparklaryň suwlary dezinfisirlenmeli. Basseýnler dogry…

  Lukman

  38 gezek okalan

 • 04 Iýun 2020, Perşenbe

  COVID-19 ENE SÜÝDÜNIŇ ÜSTI BILEN ÝOKUŞYP BILÝÄRMI?

  COVID-19 wirusynyň ene süýdi arkaly çaga geçýändigine henize çenli duş gelinmedi. Wirusdan gorkup çaga emdirmegi bes etmeli däl. COVID-19 wirusly ene çagasy doglan badyna ony gujagyna alyp ýa emdirip bilýärmi?…

  Lukman

  32 gezek okalan

 • 01 Iýun 2020, Duşenbe

  ÇAGASY ÝOGALAN MAŞGALA NÄDIP GOLDAW BERMELI?

  Gazagystanly awtor Dinara Kusain, "Salam, ene-atalar" atly kitabynda çaga ölümçiliginden we çagasy aýrylan maşgalalara, şeýle hem agyr keselli çagalara goldaw bermekden söz açýar. Men makalany okap, türkmenistanly ene-atalara, maşgalalara peýdaly…

  Hyzmatdaşymyz

  133 gezek okalan

 • 01 Iýun 2020, Duşenbe

  AIW ENEDEN ÇAGA GEÇIP BILÝÄRMI?

  AIW-pozitiw eneden göwrelilik döwründe, dogrumda ýa-da emdirende çaga AIW ýokuşyp bilýär. Hiç hili çäre görülmedik ýagdaýynda, AIW-yň çaga ýokuşma ähtimallygy 15% - 45% aralygydyr. Emma göwrelilik döwri, dogrumda we emdirilen…

  Lukman

  77 gezek okalan

 • 30 Maý 2020, Şenbe

  KORONAWIRUS BILEN BAGLY ÝAGDAÝLAR (29.05.2020)

  Lukman

  14638 gezek okalan

 • 30 Maý 2020, Şenbe

  SARS-COV-2 WIRUSY JYNSY GATNAŞYKDA SPERMANYŇ (DÖLÜŇ) ÜSTI BILEN ÝOKUŞYP BILÝÄRMI?

  COVID-19 adam spermasyndan hem tapyldy, emma onuň sperma arkaly ýokuşyp biljegi gümanly. Ýöne bu heniz "mümkin däl" diýlip tassyklanylmady. COVID-19 bilen kesellän 34 sany hytaýly erkek adamyň gatnaşmagynda geçirilen ylmy…

  Lukman

  200 gezek okalan

 • 30 Maý 2020, Şenbe

  BSGG ILKINJI GEZEK INSULIN KÖMEGINI KABUL ETDI

  Global farmasewtiki şereketi Novo Nordisk 50 sany pes we orta girdejili ýurtlara insulin kömegini berer. Bu insulin diabetli näsaglar üçin ulanylar. Gymmaty 1.3 million amerikan dollaryna barabar bolan insuliniň we…

  Lukman

  84 gezek okalan

Ýazylanlardan

Iýun 06, 2016

TOMUS PASLY HAÝSY KESELLERDEN GORANMALY?

2991 gezek okalan

Dekabr 14, 2016

TROFIKI BAŞ KESELI: SEBÄPLERI, BEJERGISI

2377 gezek okalan

Noýabr 15, 2011

NEŞEKEŞLIK WE MAŞGALA GATNAŞYKLARY

5583 gezek okalan

Fewral 03, 2011

GUDUZLAMA (RABIÝES)

4597 gezek okalan

Maý 03, 2012

ISLENILMEDIK "MYHMANLARYŇ" KESELI: GELMINTOZ

10039 gezek okalan

Oktýabr 31, 2016

EGER PIKIRLENIP GÖRSEK...

3621 gezek okalan

Maý 29, 2020

ELEKTRON ÇİLİMLER NÄ DEREJEDE HOWPLY?

125 gezek okalan