Image
Covid-19 Bilmeliler
 • 28 Noýabr 2020, Şenbe

  KORONAWIRUS BILEN BAGLY ÝAGDAÝLARA SYN WE SAGLYK HABARLARY (27.11.2020)

  Lukman

  32894 gezek okalan

 • 27 Noýabr 2020, Anna

  SEN AIW EPIDEMIÝASYNY SAKLAP BILÝÄRSIŇ!

  2019-njy ýylyň soňunda, Gündogar Ýewropada we Merkezi Aziýada ortaça 1.7 million AIW bilen ýaşaýan adam hasaba alyndy. Bu dünýäde AIW epidemiýasynyň tiz ýaýrap barýan iki sebitiniň biridir. Bellenilen sebitlerde 2010-2018…

  Lukman

  57 gezek okalan

 • 26 Noýabr 2020, Perşenbe

  ASLYNDA AÝTMAK HÖKMANMY?

  Ýakynlaryňa AIW barada haçan aýtmaly? Haçanda adam özüniň AIW-pozitiwdigini öwrenende, wirus ömrüne howp salmaýan hem bolsa, onuň stresi we depressiýany başdan geçirmegi örän mümkin. Psihologlar bu döwürde bu täzeligi ýakynlaryňa…

  Lukman

  61 gezek okalan

 • 25 Noýabr 2020, Çarşenbe

  AIDS/AIW SÖZLÜGI

  Berjaýlyk AIW bejergileriniň edil lukmanyň maslahat berişi ýaly alynmagyna berjaýlyk diýilýär. Meselem, dermany haçan, nähili ýygylykda we nädip içmek. Lukmanyň görkezmeleri doly we dogry berjaý edilmedik ýagdaýynda, dermana durnuklylyk döräp,…

  Lukman

  53 gezek okalan

 • 25 Noýabr 2020, Çarşenbe

  ÖÝDÄKI ZORLUGYŇ PIDASY KÖMEK SORANDA, ETMELI DÄL ZATLAR

  Öýdäki zorlugyň pidasy öz ýagdaýyny gürrüň berende, ony goldaň. Şeýle-de, pidanyň stresli ýagdaýdadygy sebäpli, oýlanyşyksyz sözleriň we hereketleriň onuň daşky dünýä bolan ynamyny söndürip bilýändigini unutmaň. Şol sebäpli, örän seresaply…

  Hyzmatdaşymyz

  132 gezek okalan

 • 25 Noýabr 2020, Çarşenbe

  ÖÝDÄKI ZORLUGYŇ PIDASYNA NÄDIP KÖMEK ETMELI?

  Maşgalasynda zuluma sezewar bolan adama kömek etjek bolnanda, DOGRY we NÄDOGRY hereketlerden habardar bolmaly. Ilkinji nobatda göz öňünde tutulmaly zatlar:

  Hyzmatdaşymyz

  90 gezek okalan

 • 25 Noýabr 2020, Çarşenbe

  GAZLAÝTIŇ NÄME WE OŇA NÄDIP GARŞY DURMALY?

  Gazlaýtiň termini Oskar baýragyna mynasyp bolan "Gaz yşygy" ("Газовый свет") filminden gelip çyksa-da, gazlaýtiň hadysasynyň gyzyklanma, höwes ýa-da söýgi bilen hiç hili baglanyşygy ýokdur. Ýylylygy bolmadyk ýagtylyk Gazlaýtiň – bilkastlaýyn…

  Hyzmatdaşymyz

  113 gezek okalan

 • 25 Noýabr 2020, Çarşenbe

  MÄNSPLEÝNIŇ NÄME?

  MÄNSPLEÝNIŇ (IŇLISÇE: MANSPLAINING) 1. Erkegiň, hamana has gowy bilýänsiräp, aýala bir zat düşündirjek bolmagy. 2. Patriarhal jemgyýetiň aýalda özüne bolan ynamsyzlyk we özüni çäklendirmek häsiýetlerini terbiýelemegi, şol bir wagtyň özünde…

  Hyzmatdaşymyz

  104 gezek okalan

Ýazylanlardan

Mart 19, 2013

BSŽ ÝA-DA ÖMÜRLIK YZ GALDYRÝAN SANJYM

5158 gezek okalan

Noýabr 25, 2011

ÖT HALTANYŇ DAŞ KESELI

19137 gezek okalan

Mart 05, 2011

GYZYLÖDEGIŇ RAK KESELI

6764 gezek okalan

Mart 31, 2016

OKYJYSYZ GALAN KITAPLAR

5217 gezek okalan

Maý 29, 2020

ELEKTRON ÇİLİMLER NÄ DEREJEDE HOWPLY?

408 gezek okalan

Aprel 22, 2013

SÜŇK INÇEKESELI: ALAMATLARY WE BEJERGISI

5070 gezek okalan

Ýanwar 27, 2011

NEŞEKEŞLIK

8376 gezek okalan

Aprel 20, 2015

KARIKATURAÇYLARYŇ GÖZI BILEN: SAGLYK

6062 gezek okalan

Oktýabr 31, 2016

EGER PIKIRLENIP GÖRSEK...

4017 gezek okalan

Awgust 06, 2015

MÖHÜM SORAGA SESLENME

4431 gezek okalan