Image
Covid-19 Bilmeliler
 • 30 Iýul 2021, Anna

  SIFILISE GARŞY GÖREŞDE ASGYNLYGYMYZ

  Bütin dünýäde erkekler bilen jynsy gatnaşyk edýän erkekleriň takmynan 7.5%-inde sifilisiň (merezýel) bardygyny BSGG-nyň täze barlagy görkezýär. Bu uly görkeziji öňüni alyp we bejerip bolýan kesellere garşy dessin çäreleri görmek…

  Lukman

  34 gezek okalan

 • 29 Iýul 2021, Perşenbe

  ARTYKMAÇ ZIBIL DÖRETMEZDEN GEÝIMLERI NÄDIP SAÝLAMALY?

  Bir görnüşli süýümden tikilen eşikleri gaýtadan işlemek has aňsat bolýar. Meselem, jinsini pagta we elastana bölmek mümkin däl (98% we 2% degişlilikde). Ýöne jinside elastanyň gaty az bolany üçin, ony…

  Hyzmatdaşymyz

  39 gezek okalan

 • 28 Iýul 2021, Çarşenbe

  STEREOTIPLER ÝAŞLYKDA ORNAŞÝAR WE BERK KÖK URÝAR

  Irki ýetginjeklik döwri barada geçirilen global barlagyň netijelerine görä, bütin dünýäde jyns stereotipleri ýetginjek ýaşda berk ornaşyp, ömürboýy saglyk näsazlyklaryna sebäp bolýar. The Telegraph gazetiniň baş awtorlaryndan biri Karolin Maronyň…

  Lukman

  60 gezek okalan

 • 26 Iýul 2021, Duşenbe

  INTERSEKS ADAMLAR BARADA NÄME BILMELI?

  1. "Interseks" näme diýmek? Interseks – bu jynsy alamatlardaky ýa-da reproduktiw anatomiýadaky tapawutlar üçin ulanylýan umumy adalgadyr. Interseks adamlar bu tapawutlar bilen dogulýarlar ýa-da olara çagalykda eýe bolýarlar. Adam bedeniniň…

  Hyzmatdaşymyz

  85 gezek okalan

 • 22 Iýul 2021, Perşenbe

  AÝBAŞY DÖWRI ÜÇIN NIÝETLENEN IÇKI GEÝIM

  Giňden elýeterli bolmasa-da, soňky ýyllarda ABŞ-da we Ýewropada aýbaşy döwründe geýmek üçin niýetlenen içki geýimleriň meşhurlygy artyp başlady. Aýal-gyzlar aýbaşy önümlerine ýylda müňlerçe dollar sarp edýärler, emma bularyň köpüsi daşky…

  Lukman

  58 gezek okalan

 • 22 Iýul 2021, Perşenbe

  ADAMYŇ PAPILLOMAWIRUSYNA GARŞY SANJYMYDAN NÄME ÜÇIN ÝÜZ ÖWÜRÝÄRLER?

  Adamyň papillomawirusyna (HPV) garşy sanjymyň käbir ýasy öýjükli täze döremeleriň öňüni almakda täsirlidigine garamazdan, ABŞ-da bu sanjymy alýan ilatyň sany pesligine galýar. Sanjyma bolan ikirjiňlenmeleriň we garşylyklaryň birnäçe sebäbi bolup,…

  Lukman

  43 gezek okalan

 • 21 Iýul 2021, Çarşenbe

  LUKMANÇYLYK SYRLARY WE JOGAPKÄRÇILIK

  Sorag: Meniň ýoldaşlarymyň biri meniň barýan saglyk öýümde işleýär we meniň tanyşlarymyň birnäçesi saglyk ýagdaýym barada eşidipdirler. Men saglyk maglumatlarymyň gizlin saklanmandygy üçin lukmanlary suda berip bilýärinmi? Olar lukmançylyk syrlaryny…

  Lukman

  71 gezek okalan