Image
Covid-19 Bilmeliler
 • 01 Iýul 2020, Çarşenbe

  TÜRKMENISTANLY SAGLYGY GORAÝYŞ IŞGÄRLERINE ÝÜZLENME

  Gadyrly türkmenistanly saglygy goraýyş işgärleri, Bize Siziň agyr şertlerde zähmet çekýändigiňiz barada habarlar gelip gowuşýar. Habarlarda gorag serişdeleriniň (maska, el-ýüz örtgüleri, ýörite geýimler) ýetmezçiligi we СOVID-19-ly näsaglar bilen iş alyp…

  Lukman

  134 gezek okalan

 • 01 Iýul 2020, Çarşenbe

  SORAGLAR WE JOGAPLAR: DEKSAMETAZON WE COVID-19

  Saglygy goraýyş ulgamynyň işgärleri COVID-19 bilen kesellänleri bejermekde deksametazon dermanyny ulansa bolarmy? Beýik Britaniýada geçirilýän täze ylmy-barlagda deksametazon ulanylmagy netijesinde, öýken emeli wentilýasiýasynda bolan kesellerde ölümçilik görkezijisiniň 1/3-e, kislorod bejergisine…

  Lukman

  84 gezek okalan

 • 01 Iýul 2020, Çarşenbe

  ORGANIKIMI ÝA HIMIKATLY: GÖK-ÖNÜMLER HAKDA NÄME BILMELI?

  Tomsuň ýetip gelmegi bilen, diýarymyzda ençeme gök-önümler bişip başlady. Bazarlarymyzdaky dürli gök-önümleri käbir adamlar satyn alýanam bolsa, käbirleri almaga gyssanmaýar. Onuň sebäbi ol gök-önümleriň "azot" bilen wagtyndan öň ýetişdirilenligidir. Elbetde,…

  Hyzmatdaşymyz

  62 gezek okalan

 • 29 Iýun 2020, Duşenbe

  TÜRKMENISTANDA ZENAN ARZYSY

  UNFPA guramasy türkmenistanlylary #arzylyzenan ( #shecounts ) kampaniýasyna gatnaşmaga çagyrýar. Biz zenanlarymyzyň gadyr-gymmatyny esasan 8-nji mart baýramçylygynda belleýäris. Elbetde, diňe 8-nji martda däl-de, ýylboýy zenanlaryň jemgyýetde eýeleýän orny barada pikirlenip…

  Hyzmatdaşymyz

  150 gezek okalan

 • 27 Iýun 2020, Şenbe

  DÜŞÜNDIRIŞ: RAÝATYŇ AÝRYLYŞMA HUKUKLARY

  Saglyk Türkmenistanly ýuriste aýrylyşma hukugy barada birnäçe sorag bilen ýüzlendi. 1. Ýurdumyzda aýrylyşýanlaryň statistikasy ýöredilýärmi? Nähili statistika bar?  Aýrylyşýanlaryň statistikasy bar, ýöne halk köpçüligine elýeter däl. Şonuň üçinem bu soraga…

  Hyzmatdaşymyz

  212 gezek okalan

 • 26 Iýun 2020, Anna

  KORONAWIRUS BILEN BAGLY ÝAGDAÝLAR (26.06.2020)

  Lukman

  17560 gezek okalan

 • 26 Iýun 2020, Anna

  MAŞK EDILENDE MASKA GEÝMELIMI?

  Adamlar maşk edenlerinde maska geýmeli DÄL. Sebäbi maska dem alyşy kynlaşdyryp bilýär. Şeýle-de, maşk edýän adam derlegen bolýar. Der hem maskany çygjardyp, dem alyş kynçylyklaryna we zyýanly mikroorganizmleriň döremegine eltip…

  Lukman

  86 gezek okalan

 • 26 Iýun 2020, Anna

  ADAM JAÝLANANDA HOWPSUZLYK WE HORMAT

  COVID-19 pidalarynyň jesetlerinden wirus ýokuşyp bilýärmi? Olary jaýlamagyň howpsuz ýollary haýsylar? Umuman, adam jesedi kesel ýaýradyp bilmeýär. Häzire çenli, hiç kime COVID-19 wirusyndan ýogalan adamyň jesedinden wirus ýokuşmady. Şeýle-de bolsa,…

  Lukman

  255 gezek okalan

Ýazylanlardan

Fewral 16, 2016

TÜRKMEN ÝAŞLARYNYŇ DÖWREBAP GATNAŞYKLARY

4929 gezek okalan

Sentýabr 26, 2016

"GYZLYK PERDESI" BARADA PIKIR ÝÖRETME

50812 gezek okalan

Sentýabr 09, 2019

MEN NÄME ILDEN KEMMI?

896 gezek okalan

Mart 14, 2011

GYZAMYK

4212 gezek okalan

Mart 31, 2016

OKYJYSYZ GALAN KITAPLAR

4941 gezek okalan

Aprel 22, 2013

SÜŇK INÇEKESELI: ALAMATLARY WE BEJERGISI

4746 gezek okalan