Image
Covid-19 Bilmeliler
 • 17 Ýanwar 2022, Duşenbe

  OKYJYDAN: PAÝTAGTLYLARYŇ AGALYGY WELAÝATLYLARA NÄHILI TÄSIR EDÝÄR?

  Soňky ýyllarda paýtagtlylaryň agalygy we welaýatly ildeşlerimiziň üzňeleşdirilmegi kem-kemden güýjeýär. Bu çagalardan başlap ululara çenli ýaramaz täsirini ýetirýär. Tanyşlarymdan biri şeýle diýdi: "Bir gün çagalarymy çagalar meýdançasyna alyp gitdim. Oturan…

  Okyjydan

  31 gezek okalan

 • 14 Ýanwar 2022, Anna

  KORONAWIRUS BILEN BAGLY ÝAGDAÝLARA SYN WE SAGLYK HABARLARY (14.01.2022)

  Lukman

  45617 gezek okalan

 • 14 Ýanwar 2022, Anna

  DEMENSIÝA HADYSALARY INDIKI 30 ÝYLDA ÜÇ ESSE ARTAR

  2019-njy ýylda dünýäde 57 million demensiýaly adam bolan bolsa, 2050-nji ýyla çenli olaryň 153 milliona ýetmegine garaşylýar. Munuň netijesinde gelejegiň saglygy goraýyş we sosial ulgamlary barha ulalyp barýan howpuň astyna…

  Lukman

  22 gezek okalan

 • 13 Ýanwar 2022, Perşenbe

  MAROKKODA GYZLYK BARLAGLARY: MERTEBÄ GARŞY HÜJÜMMI ÝA-DA HÜJÜME GARŞY GALKAN?

  "Bu şagalaňly oturylyşyga meňzeýärdi" – diýip, Marokkonyň günbataryndaky Safi şäheriniň ýaşaýjysy Ibtissam goňşusynyň öýünde täze durmuş guran jübüti garşylamak üçin üýşen aýallaryň gülküsini, sazy, hyna çekilen elleri ýatlaýar. Toýda gelniň…

  Lukman

  40 gezek okalan

 • 10 Ýanwar 2022, Duşenbe

  ÝIGRENJIŇ ORNUNY ZYÝANY AZALTMAK BILEN ÇALYŞMAK

  41 ýaşly Anton Basenkonyň aýaly, ýaşajyk ogly we halkara ykdysadyýeti boýunça magistr derejesi bar. Ol neşe sanjymyny ulanyp, 11 ýyllap köçelerde ýaşady we oňa AIW, Gepatit C keselleri ýokuşdy. Zyýany…

  Lukman

  40 gezek okalan

 • 08 Ýanwar 2022, Şenbe

  PANDEMIÝANYŇ BÄBEKLERIŇ ÖSÜŞINE TÄSIRI

  JAMA lukmançylyk žurnalynda çap edilen kiçi göwrümli pediatriýa barlagynda pandemiýanyň dowamynda doglan bäbekler ösüş taýdan pandemiýadan öň doglanlardan has pes baha aldylar. 2020-nji ýylyň mart-dekabr aralygynda Nýu Ýork şäherinde doglan…

  Lukman

  35 gezek okalan

 • 08 Ýanwar 2022, Şenbe

  TÜRKMENISTANDA GÜÝÇLENDIRIJI СOVID-19 SANJYMLARY (TÄZELENEN)

  Türkmenistanyň Saglyk ministrliginiň saýtynda Covid-19 waksinalarynyň "güýçlendiriji" (buster) dozalary (3-nji doza) barada ilata hiç hili maglumat we düşündiriş berilmeýär. BSGG-nyň maglumatlaryna görä: Türkmenistanda kesellänler: 0, ýogalanlar: 0, berlen waksina dozalary: 7,580,976…

  Lukman

  162 gezek okalan

 • 05 Ýanwar 2022, Çarşenbe

  ÖÝDÄKI NÄSAGLARA SEREDÝÄNLERIŇ ÝÜZBE-ÝÜZ BOLÝAN MESELELERI

  Hassalara ideg etmek jemgyýetçilik saglygy goraýyş hyzmatynyň möhüm bölegi bolup, bu täze ýüze çykan jemgyýetçilik saglygy meselesi hökmünde ileri tutulmalydyr. Idegçilik wezipesini maşgala agzalary ýa-da dost-ýarlar ýerine ýetirip, olar adatça…

  Lukman

  56 gezek okalan

Ýazylanlardan

Mart 19, 2013

BSŽ ÝA-DA ÖMÜRLIK YZ GALDYRÝAN SANJYM

6560 gezek okalan

Noýabr 19, 2016

TÜRKMEN HAJATHANADAKY ÝAGDAÝLAR

3661 gezek okalan

Mart 05, 2018

ÇAÝ WE RAZYÇYLYK

2169 gezek okalan

Sentýabr 24, 2012

KERLIK WE GULAGY AGYRLYK

21462 gezek okalan

Noýabr 19, 2018

“GELIŇ, MEÝHANADA DURUP GEÇELIŇ”...

2211 gezek okalan

Awgust 13, 2012

ADAMYŇ SAGLYGY NÄDEREJEDE ÖZÜNE BAGLY?

5679 gezek okalan

Iýul 22, 2012

ÖÝE BARÝAN ÝOL...

5481 gezek okalan