Image
Covid-19 Bilmeliler
 • 18 Ýanwar 2021, Duşenbe

  SENIŇ ULANÝAN HARYTLARYŇY ENDOKRINOLOGLAR ULANARDYMY?

  Endokrinolog, endokrin ulgamynyň kesellerini anyklamak, bejermek we öňüni almak bilen meşgullanýan lukman bolup, onuň edýän işi gönüden-göni bedeniň gormonal kadalaşmasy we onuň funksiýasynyň bozulmagy bilen baglanyşyklydyr. Daşky gurşaw saglygy maglumatlar…

  Hyzmatdaşymyz

  68 gezek okalan

 • 16 Ýanwar 2021, Şenbe

  KORONAWIRUS BILEN BAGLY ÝAGDAÝLARA SYN WE SAGLYK HABARLARY (16.01.2021)

  Lukman

  36007 gezek okalan

 • 15 Ýanwar 2021, Anna

  KANUNA GÖRÄ SYRKAWLAÝARYS: WAGTLAÝYN ZÄHMETE UKYPSYZLYK HATYNY NÄDIP ALMALY?

  Türkmenistanda resmi taýdan COVID-19 syrkawlarynyň ýokdugy sebäpli, ýurtda hiç hili karantin yglan edilmedi. Bu sebäpden, wagtlaýyn zähmete ukypsyzlyk hatyny almak üçin ýörite düzgünler (meselem, Russiýada bar) hem çykarylmady. Wagtlaýyn zähmete…

  Lukman

  169 gezek okalan

 • 14 Ýanwar 2021, Perşenbe

  NÄME ÜÇIN RUSSIÝA ABORT KANUNLARYNY ÜÝTGETMEK ISLEÝÄR?

  Russiýanyň Saglyk ministrligi aýallaryň göwreliligiň islendik döwründe abort etmeklige mümkinçilik berýän lukmançylyk görkezmeleriniň sanawyny üýtgetmegi teklip edýär. Resmi ýolbaşçylaryň teklip edýän täze düzgünlerine görä, abort göwreliligiň soňky döwründe diňe aýallaryň…

  Lukman

  172 gezek okalan

 • 14 Ýanwar 2021, Perşenbe

  HOWA MAGLUMATLARY ÝALY – EMMA PATOGENLER ÜÇIN

  Alymlar edil howa maglumatyny barlamak ýaly oňaýly bolan, global kesel çaklama ulgamyny döretmek isleýärler. eLife žurnalynyň iýundaky makalasynda, öňdebaryjy alymlar topary "Global Immunologiki Gözegçilik" diýip atlandyrylýan pikiri orta atdylar. Bu…

  Lukman

  102 gezek okalan

 • 11 Ýanwar 2021, Duşenbe

  LUKMANÇYLYKDA HÜNÄRMENLIK ÝANMASY: NÄME ETMELI?

  Haçanda biziň keselhanamyzda köp ýyldan bäri işläp ýören tejribeli, halypa lukmanymyz işden gidende, men ondan onuň gitmesiniň sebäbini sorapdym. Ol: "Men öz kärimden peýdalanyp köp zatlar öwrendim, adamlara hem köp…

  Lukman

  183 gezek okalan

 • 11 Ýanwar 2021, Duşenbe

  GATY GORKDYM

  #dymma #hekaýaňypaýlaş Men ol wagty 4-5-nji klas gyzjagazdym. Gyş günleridi, agşam 6-7 arasy daşarda doganyma garaşýardym. We birden duýdansyz ýagdaýda bir oglan arkamdan gelip meniň jyns agzamy elläp bir zatlar…

  Okyjydan

  542 gezek okalan

 • 09 Ýanwar 2021, Şenbe

  YS ALŞYŇ ÝITMEGINDEN-TUTGAÝLARA ÇENLI: COVID-YŇ KÖPUGURLY HÜJÜMI

  Alymlar COVID-19 alamatlary barada maglumat ýygnamagyny dowam edýärler:   ↪ Medpage Today habarlar gullugy Internal Medicine Žurnalynyň täze geçiren barlagyna esaslanyp, COVID-19 hassalarynyň aglabasyna tagam we ys alyş duýgulary 6…

  Lukman

  169 gezek okalan