• Makalalar
 • Hyzmatdaşymyzyň pikirleri

Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (3 Ses)

eko esiklerBir görnüşli süýümden tikilen eşikleri gaýtadan işlemek has aňsat bolýar. Meselem, jinsini pagta we elastana bölmek mümkin däl (98% we 2% degişlilikde). Ýöne jinside elastanyň gaty az bolany üçin, ony gaýtadan işlemek kyn düşmeýär. Emma matanyň düzümi 60% pagta we 40% sintetika bolsa, pagtany süýüme we ýüplüge öwrüp, sintetikany bolsa gaýtadan eredip bolmaýar.

Şeýle hem, köplenç poliester-poliamid garyndysyndan tikilen sport egin-eşikleri ýaly sintetik matalary bölüp aýyrmak mümkin däl. Bu süýümleri bilelikde gaýtadan işläp bolmaýar.

Dowamy

 • 39 gezek okalan

INTERSEKS ADAMLAR BARADA NÄME BILMELI?

 • Hyzmatdaşymyz
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

interseks1. "Interseks" näme diýmek?

Interseks – bu jynsy alamatlardaky ýa-da reproduktiw anatomiýadaky tapawutlar üçin ulanylýan umumy adalgadyr. Interseks adamlar bu tapawutlar bilen dogulýarlar ýa-da olara çagalykda eýe bolýarlar. Adam bedeniniň ösüşiniň adaty iki usuly bilen deňeşdirilende, interseks bedenleriň jyns agzalarynda, gormonlarynda, içki anatomiýalarynda ýa-da hromosomalarynda birnäçe tapawutlar bolup bilýär.

Dowamy

 • 85 gezek okalan

GYZ BOLUP DOGULMAK BELAMY?

 • Hyzmatdaşymyz
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

mizoginiyaMizoginiýa – bu aýal-gyzlary halamazlyk, ýazgarmaklyk we hat-da olara garşy ýigrenç duýgusydyr. Mizoginiýa diňe aç-açan ýigrenji ýa äsgermezligi däl-de, eýsem aýallaryň hukuklaryny kemsidiji we olara garşy zorlugy goldaýan islendik hereketi öz içine alýar. Şol sanda:

Dowamy

 • 73 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

russiyada plastik ulanylysy

Russiýanyň sebitleriniň köpüsinde kofe kapsulalary, diş pastasynyň gaplary, doňdurylan önümleriň paketleri, kofe stakanlarynyň gapaklary we beýleki bir gezek ulanylýan plastikler gaýtadan işlenmeýär.

"Greenpeace" guramasynyň Russiýa degişli bölümi "Açyk sikl ykdysadyýeti: plastigi gaýtadan işleme mümkinçiligini öwrenmek" atly täze hasabaty bilen tanyşdyrdy. Hünärmenler tarapyndan "Galyndysyz" atly geçirilen gözleg-anyklaýyş işlerine görä, taslamanyň hünärmenleri gündelik durmuşda köp duş gelýän we gaýtadan işlenmesi kyn bolan bir gezek ulanylýan harytlaryň we daşlyklaryň sanawyny düzdüler. Olar: ýag we süýt gaplary, gatyk ýa-da gaýmak stakanlary, plastik gap-gaçlar we gurallar, diş pasta we krem ​​üçin gaplar, etiň aşagyndaky penoplast tabaklar we başgalar.

Dowamy

 • 58 gezek okalan

JEMGYÝETIMIZIŇ SEMIZLIK EPIDEMIÝASY

 • Okyjydan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

semizlik epidemiyasyHaçan, nädip beýle semredik? Şahsy pikir

Jemgyýetimizde "semizlik – adaty zat" diýen düşünje giňden ýaýran. Bu düşünjäniň emele gelme sebäbi-de, öňki döwürlerde daýaw we semiz adamlar "pälwan", "baý" hasaplanylypdyr. Şeýle hem, geçmişde iýmit ýetmezçiligi sebäpli adamlar "ýarym dok" bolupdyrlar. Şonuň üçin, bolçulyk dörände "özüm iýip bilmedim, çagam bir iýsin", "semizlik – gurplulyk" diýen düşünjeler zerarly medeniýetimizde aşa ýogynlyk adaty, hatda gowy zat hasaplanylýar. Meselem, semizligi toýuňdan soň ýa dogrumdan soň "bolaýmaly zat" ýaly kabul edýärler. Semremediklere hem, "Gaýyn öýüňde seni horlaýalar öýdýän", "Gelniň seni bakanokmy?" ýaly, degişme äheňinde edilýän tankytlaram eşitmek bolýar.

Dowamy

 • 81 gezek okalan

HAÝSY DILDE PIKIRLENÝÄRSIŇ?

 • Hyzmatdaşymyz
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.00 (2 Ses)

haysy dilÇikago uniwersitetiniň alymlarynyň gelen netijesine görä, daşary ýurt dillerinde pikir ýöretmek rasional kararlary bermäge ýardam edýär.

300-den gowrak ABŞ-ly we Koreýaly adamlaryň gatnaşmagynda geçirilen birnäçe synaglar ikinji dilde pikirlenmegiň adamda töwekgelçilikleri we bähbitleri saýgaryp karar bermäge täsir edýän ýalňyş düşünjeleri azaldýandygyny görkezdi.

Dowamy

 • 54 gezek okalan

SHEEP USULYNY NÄDIP ULANMALY?

 • Hyzmatdaşymyz
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

SHEEP method"SHEEP" usuly sosial mediýada manipulýasiýadan we ýalňyş maglumatlardan gaça durmaga ýardam edýär. Bu usula görä, her gezek sosial mediýada haýsydyr bir maglumaty paýlaşmazdan ozal maglumatlaryň çeşmesine, neşiriň taryhyna, subutnamalaryň elýeterliligine, emosiýalary oýaryşyna we suratlara (wizual maglumatlara) üns bermek möhümdir. Bu sözleriň ilkinji harpy bilelikde iňlis dilinde "SHEEP" gysgaltmasyny emele getirip, "goýun" manysyny berýär. Megerem, ol size bu usuly has aňsat ýatlamaga kömek eder.

Dowamy

 • 99 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

godek lukmanSosiologlar bu meseläni bäbekhanalaryň mysalynda öwrendiler.

Biz lukmanlaryň eline düşenimizde ejiz orna geçýäris we käte manysyna düşünip bilmeýän hereketlerimize gabat gelýäris. Esasanam, lukmanlar biziň bilen gödek, buýrujy we köpbilmiş äheňde gürleşenlerinde bize hasam kyn bolýar. Häzirkizaman lukmançylyk tejribesini öwrenýän sosiologlar Anastasiýa Nowkunskaýa, Daria Litwina we Anna Temkina bu hadysa birnäçe gezek gabat geldiler.

Alymlar aýallar bilen saglyk hünärmenleriniň arasyndaky gatnaşyklary öwrenip, lukmançylyk sypaýysyzlygynyň gelip çykyşyna düşünmäge synanyşdylar. Olar "gödek" aragatnaşygyň ykdysady gytçylyk we awtoritar syýasy ulgam bilen baglanyşyklydygyny ýüze çykardylar.

Dowamy

 • 146 gezek okalan