• Makalalar
 • Hyzmatdaşymyzyň pikirleri

Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

kaka we gyz gatnasygyÝönekeý maşgalada önüp ösen türkmen gyzy hökmünde, men käwagt kakamyň bardygyny hem ýatdan çykarýaryn. Biz onuň bilen ne bile wagt geçirýäris, ne üýtgeşik gürrüň edýäris, ne-de bile nahar iýýäris. Ol esasan ogullary we dostlary bilen oturyp-turuşýar. Bolmasa kakam erbet adam däl. Ol maşgalasyny gowy görýär, gerek bolsa biz üçin janyny bermäge taýýar. Emma meni gynandyrýan zat ol meni asla tanamaýar. Adymdan we doglan günümden başga, men hakda kän zat bilmeýär. Diňe meniňki däl, tanaýan gyzlarymyň aglabasynyň kakalary şeýle.

Dowamy

 • 108 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.00 (2 Ses)

caga olumiGazagystanly awtor Dinara Kusain, "Salam, ene-atalar" atly kitabynda çaga ölümçiliginden we çagasy aýrylan maşgalalara, şeýle hem agyr keselli çagalara goldaw bermekden söz açýar. Men makalany okap, türkmenistanly ene-atalara, maşgalalara peýdaly bolup biljek maslahatlary paýlaşmagy makul bildim.

Dowamy

 • 144 gezek okalan

ELEKTRON ÇİLİMLER NÄ DEREJEDE HOWPLY?

 • Hyzmatdaşymyz
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

elektron cilimElektron çilimler we şolara meňzeş serişdeler howplumy?

Elektron çilimiň (e-çilim) birnäçe dürli görnüşi bolup, onuň iň giň ýaýranlaryna elektron nikotin paýlaýan sistemalar (iňlisçesi: electronic nicotine delivery systems ýa-da ENDS) we elektron nikotin paýlamaýan sistemalar (ENNDS) degişlidir. E-çilimiň e-sigar we e-turba görnüşleri hem seýrek gabat gelmeýär. ENDS-iň düzümindäki nikotiniň hem-de zyýanly maddalaryň mukdary üýtgäp durýar.

Adatça e-çilimiň bölüp çykarýan maddalarynyň düzüminde diňe bir ulanyjylara däl, eýsem olaryň töweregindäkilere-de zyýanyny ýetirýän nikotin we beýleki zäherli serişdeler bar. Nikotinsiz diýlip tassyklanan käbir enjamlaryň düzüminde-de nikotiniň bardygy anyklandy.

Dowamy

 • 126 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (3 Ses)

hayal moda"Haýal moda" ("slow fashion") termini 10 ýyldan hem gowrak mundan ozal, 2007-nji ýylda döräpdir. Haýal moda – bu egin-eşigiň modasyna güýçli çemeleşme bolup: wagtlaýyn trendlary aşa köp ullanmakdan we olary yzarlap ýörmekden ýüz öwürmekdir.

Soňky birnäçe ýyl bäri egin-eşik önümçiliginiň mukdary ýüzlerçe esse artdy. Eger XX asyrda moda öýleri diňe gyş we tomus kolleksiýalaryny öndüren bolsalar, häzirki wagtda bolsa dünýä brendlary egin-eşikleriň görnüşlerini ýylda azyndan alty gezek täzeläp durlar. Bu "tiz moda" diýlip atlandyrylýar. Şeýle "çalt önümçilik" arzan bahada bolup, köpçülik bazary üçin amatlydyr.

Dowamy

 • 244 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.44 (16 Ses)

artbujak soygiSalam Saglyk,

Meniň bilşime görä, jemgyýetimizde jübütleriň içinde anal (artbujak) jynsy gatnaşygy bilen meşgullanýanlar kän. Muňa subutnama hökmünde resmi çeşme ýa-da statistiki san-ha görkezip biljek däl. Ýöne, köpçülige çykan wagtym gürrüňlerden, ýetginjek oglan-gyzlaryň biri-birine köçelerde diýýän zatlaryndan, sosial saýtlardan ýa-da mesenjerlerde (IMO we beýlekiler) açylýan topar gepleşiklerinden durmuşa çykmadyk gyzlaryň gyzlyk perdesiniň ýyrtylmagyndan gorkup, toýdan öň anal jynsy gatnaşyk bilen meşgullanýandyklaryny ýa-da çagasy bolan aýallaryň ýanýoldaşlarynyň "göwnünden turmak" üçin isleseler-islemeseler anal jynsy gatnaşygyna girýändiklerini kän eşidýärin.

Dowamy

 • 768 gezek okalan

ARTYKMAÇ DOZANYŇ NÄDIP ÖŇÜNI ALMALY?

 • Hyzmatdaşymyz
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.80 (5 Ses)

artykmac doza31-nji awgustda bütin dünýäde artykmaç doza hakynda Halkara habardarlyk güni bellenilýär.

Her ýyl tutuş ýer şarynda on müňlerçe adam neşe serişdeleriniň artykmaç dozasynyň netijelerinden ejir çekýär, olaryň bir bölegi bolsa şol sebäpli ölýär. Mysal üçin, 2018-nji ýylda Russiýada neşe serişdelerinden zäherlenme hadysalarynyň 16336 sanysy hasaba alyndy. Şol wakalaryň köp bölegi Moskwada, Sankt-Peterburgda, Moskwa we Leningrad oblastlarynda bolup geçdi.

Bu görkezijileri zeperi azaltmaga niýetlenen maksatnamalaryň kömegi bilen azaltmak mümkin. Muňa mysal hökmünde Sankt-Peterburgdaky "Gumanitarnoýe deýstwiýe" (Ynsanperwer hereketi) haýyr-sahawat gaznasyny görkezmek bolar. Biz bu gaznanyň wekili we zyýany azaltmak ugrunda işleýän "Autriç" atly girdeji üçin niýetlenmedik birleşigiň direktory Alekseý Lahow bilen söhbetdeş bolduk.

Dowamy

 • 201 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (3 Ses)

dementiaDemensiýa – bu huşsuzlygyň bir görnüşi bolup, näsag ýatkeşligini we gündelik işleri ýerine ýetirmek ukybyny ýitirýär. Dünýäde takmynan 50 million adamda dimensiýa bar. Gönüden-göni ýaşyň ötüşmegi bilen bagly däldigine garamazdan, bu kesel köplenç garry adamlarda duş gelýär. Umuman alanyňda, demensiýalylaryň 60-70%-iniň bu kesele uçramagyna Alsgeýmer keseli sebäp bolýar.

Dowamy

 • 235 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

dayawja cagaTürkmenistanyň ilatynyň ýarysy diýen ýaly semiz we her 7 adamdan 1 adam aşa semiz. Biz çagalarymyza nähili görelde görkezýäris?

Ýurdumyzda başlangyç mekdepdäki (6-8 ýaş) oglanlaryň we gyzlaryň her 10 sanysyndan 1 sanysy aşa semiz. Ähli çagalaryň 14% semiz, 3% aşa semiz. Goňşy ýurdumyz Gazagystanda çagalaryň 20% semiz, 5.5% aşa semiz. Täjigistanda semiz çagalar 8.5% we aşa semiz çagalar 1.5% barabar. Bu sanlar wagtyň geçmegi bilen ulalyp barýar. Ýyl geçdikçe has köp çaga semreýär.

Dowamy

 • 261 gezek okalan

KORONAWIRUS MENIŇ GÖZLERIM BILEN

 • Hyzmatdaşymyz
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (7 Ses)

koronawirus gozlerim bilenMen iki gyzym we ýoldaşym bilen Türkiýede ýaşaýaryn. Okuwda karantin yglan edildi. Halka daşaryk çykmakdan saklanmak maslahat berilýär. Telewizorda, internetde #ÖÝDEGAL kampaniýasy ýöredilýär. Hemme ýerde hökman maska dakynmaly. 65 ýaşdan ululara we 20 ýaşdan kiçilere daşaryk çykmak gadagan. Düzgüni bozanlara jerime salynýar. Iýmit dükanlaryndan, dermanhanalardan we hassahanalardan başga hemme ýer ýapyk. 2020-nji ýylyň 24-nji apreline görä, Türkiýede kesellänleriň sany 101790, ölenleriň sany 2491.

Dowamy

 • 216 gezek okalan

ELDEGRILMESIZLIK MEDENIÝETI

 • Hyzmatdaşymyz
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (5 Ses)

eldegrilmesizlik medeniyetiKäte lukmançylyk işgärleri islenilmedik göwreliligiň ýa-da irki jynsy durmuşyň başlanmagynyň "öňüni almak" üçin rugsatsyz ginekologik barlag geçirýärler.

Käte adaty adamlar hem azar bermek, diýenini etdirmek, ýa-da bilesigelijiligini kanagatlandyrmak maksady bilen başga bir adama rugsatsyz el degirýärler.

Ýokardaky ýagdaýlaryň ählisinde-de el degirýän adamlar beden eldegrilmesizligininiň çäginden çykýarlar.

Biz köplenç jemgyýetimizde adamyň beden eldegirmesizliginiň, şahsy çäkleriniň bozulmagy hakynda sosial torlarda okaýarys. Şol sebäpli hem biz okyjylarymyza beden eldegirmesizligi barada düşünje bermäne makul bildik.

Dowamy

 • 367 gezek okalan