• Makalalar
 • Hyzmatdaşymyzyň pikirleri

Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

ZIBIL SORTLANMALYMY ÝA DÄL?

 • Hyzmatdaşymyz
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (5 Ses)

zibil sortlamaBir wagt Facebook-da arassaçylygyň berjaý edilişi barada pikir alşyldy. Şonda, men "Şäherimizi hapa atylýan gutular bilen üpjün etmeli, ondan soňra adamlardan arassaçylygy berjaý etmegi talap etmeli" diýip, öz pikirimi ýazypdym. Mysal üçin, bir eje öz çagasyna doňdurma alyp berýär, emma onuň gabyny we taýajygyny zyňara ýer ýok. Şeýdibem, alaçsyz ýoluň gyrasyna zyňyp göýberýär. Pikir alyşanlarym maňa "Doňdurmanyň gabyny we taýajygyny şol eje öýüne getirip, hapa atylýan bedrä atmaly" diýip, jogap ýazdylar. Ýöne biziň medeniýetimiz heniz beýle derejä ýetmedik. Halkymyz şeýle endiklere entek öwrenişmedik. Men bolsa, heniz hem öz pikirimden dänmeýärin: Her döwlet halkynda daşky gurşawy arassa saklamak endiginiň ornaşmagyna mümkinçilik döretmeli. Şeýle mümkinçilikleriň biri hem zibil sortlamakdyr.

Dowamy

 • 235 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (5 Ses)

ayrylysmalar baradaSoňky döwür jemgyýetimizde aýrylyşandygy barada açyk we gönümel gürrüň edýänlere ýygy-ýygydan duşýaryn. Öňler gyz atasy öýüne dolansa masgaraçylyk hasaplanyp, soňra ýa biriniň ikinji aýaly bolardy ýa-da hiç durmuşa çykmazdy. Soňky 10 ýylyň içinde şäherlerde, az-kem obalarda-da ýagdaý ep-esli üýtgedi. Maşgalalar aýrylyşan gyzlaryny yzyna kabul edýärler we köp halatda oňa arka durýarlar. Şeýle hem, "aýrylyşan zenan maşgala täzeden durmuşa çykmaz ýa özüni ekläp bilmez" diýen pikir känbir döremeýär. Bu ýagdaýlardan çen tutup, men hem Türkmenistanda är-aýallaryň nähili ýygylykda we näme sebäpden aýrylyşýandyklaryny öwrenmek isledim.

Dowamy

 • 504 gezek okalan

NÄME ÜÇIN BIZ ŞEÝLE KÖSENMELI?!

 • Okyjydan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.60 (5 Ses)

name ucin kosenmeliOkyjydan hat

Salam Saglyk,

Haýsydyr bir ýeriň agyrýandygy saňa mälim, ýöne senem nirä ýüz tutjagyňy bilmän, ikirjiňlenýärmiň, türkmenistanly ildeşim? Hiç ýeriň agyrmasa-da, wagtal-wagtal lukmançylyk barlagyndan geçmegiň ähli adam üçin hökmanydygyny käbirimiz bilýäris, käbirimiziň bolsa ondan habarymyz hem ýok.

Dowamy

 • 457 gezek okalan

GÜN ŞÖHLESINIŇ GARAŇKY TARAPY

 • Hyzmatdaşymyz
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (4 Ses)

gun sohlesinin garanky tarapyOzon gatlagy ýer şaryndaky ähli janly-jandarlary günden gelýän ultramelewşe şöhleleriniň zyýanlaryndan goraýar. Ozon gatlagynyň ýukalmagy ultramelewşe şöhleleriniň güýçlenmegine we umman suwlaryndaky haýwanlaryň we ösümlikleriň ölmegine getirýär. Şeýle-de, ultramelewşe şöhleleri adamlaryň jan-saglygyna hem zyýanlydyr. Ol zyýanlardan hemmämiz habarly bolmalydyrys. Özüňizi we maşgalaňyzy birnäçe ýollar arkaly ultramelewşeden gorap bilersiňiz:

Dowamy

 • 348 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.80 (5 Ses)

psihologlara kim matacOkyjydan hat

"Mekdepdäki psihologlar esasan näme bilen meşgullanmaly, nämä üns bermeli?" diýlende, kellämize dürli jogaplar gelýär. Mekdebiň işleýişine we onuň "atmosferasyna" daşyndan seredýän adamlar "psihologyň işi esasan okuwçylar bilen bolmaly" diýýärler. Dogry, mekdep okuwçylara hyzmat edýär, emma şol hyzmaty esasy ýerine ýetirijiler mugallymlardyr we mugallymlara psihologik kömek bermek belki-de has wajypdyr.

"Gallup-Health-ways" tarapyndan geçirilen barlaglara görä, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda mugallymlaryň 46%-i gündelik stres derejesiniň ýokarydygyny aýdýarlar. 30,000 mugallymyň arasynda geçirilen başga sowalnamada, mugallymlaryň diňe 15%-i heniz hem kärini söýýändigini aýdypdyr.

Dowamy

 • 355 gezek okalan

NÄME ÜÇIN EKO-OÝUNJAKLARY SAÝLAMALY?

 • Hyzmatdaşymyz
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.80 (5 Ses)

eko oyunjaklarHäzirki wagtda köp ýurtda çaganyň ösüşi üçin ekologik taýdan arassa oýunjaklary ulanmak pikiri barha meşhurlaşdy. Çagada daşky gurşawa we tebigata bolan söýgüni döretmek üçin, ol ulanýança garaşmaly däl. Çaga dünýä inen gününden oýunjak saýlap başlamaly. Çaganyň ösüşi boýunça hünärmenler, ene-atalara tebigy materiallardan ýasalan oýunjaklary almagy maslahat berýärler. Eko-oýunjaklar adamyň, çaganyň saglygyna zyýansyz bolup, olar esasan agaçdan, matadan, ýüňden, palçykdan ýasalýar. Olaryň düzüminde zyýanly goşundylar bolmaýar. Eko-oýunjaklar zyňylan halatynda hem, daşky gurşawy hapalaman, gysga wagtyň dowamynda ýere siňip gidýärler.

Dowamy

 • 347 gezek okalan

HAÝYR-SAHAWAT ETMEK KISÄŇE DÄL, NIÝETIŇE BAGLY

 • Hyzmatdaşymyz
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.75 (4 Ses)

charity day5-nji sentýabr Bütindünýä Haýyr-sahawat Günüdir. Bu sene BMG-nyň Baş Assembleýasynyň rezolýusiýa gol çekmegi netijesinde, 2013-nji ýyldan bäri bellenip gelinýär. Haýyr-sahawat güni dünýä belli ynsanperwer zenan Tereza Enäni hatyralap, onuň ýogalan gününe gabat getirildi.

Bütindünýä Haýyr-sahawat Gününiň esasy maksady dünýäde haýyr-sahawat işine üns çekmekdir. Şol sanda, haýyr-sahawat, ynsanperwerlik we meýletinçilik bilen meşgullanýan şahslara we guramalara ýerli, milli, sebitleýin we halkara derejede iş ýöretmek üçin umumy platformany we gymmatlyklary döretmekdir.

Dowamy

 • 381 gezek okalan

ÇAGALARYMYZ NIREDE OÝNAÝARLAR?

 • Hyzmatdaşymyz
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.33 (6 Ses)

oba cagalaryMen mugallym hem ene hökmünde, ýurdumyzyň islendik künjeginde çagalar üçin gyzykly, tebigy, öwrediji oýun meýdançalarynyň ýokdugyna diýseň gynanýaryn. Şäherlerde gyzyksyz, emeli plastik oýunjaklar, attraksionlardan ybarat betonly parklar bar bolsa, obalarda şol hem ýok. Obadaky çagalar boş wagtlarynda howlularda, köçelerde, ýaplaryň, kanallaryň boýlarynda, açyk meýdanlarda öz "oýlap tapýan" ýa-da telewizordan we ondan-mundan öwrenýän oýunlaryny oýnaýarlar.

Dowamy

 • 494 gezek okalan

OKYJYDAN HAT

 • Okyjydan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.67 (12 Ses)

okyjydan hatSalam, Saglykgram!

"Ýaşlarda işsizlik we ruhy saglyk" postda kommentariýa goýmak isledim, ýöne bizde "totalny gorkyň" bardygy sebäpli kommentariýa goýup bilmedim.

Men şol 49,4% iş gözleýän 18-29 ýaşlylara degişli. Bilimim ýokary, kärimi halap saýladym. Gynansakda, käriňi söýseňem, ýurdumyzda käriňi ýigrener derejä ýetirdiler. Men daşary ýurtda okadym. Diplomymy tassykladanymdan soň iş tapmak gaty kyn boldy. 6 aýa golaý işsiz ýatdym, depressiýa girdim.

Dowamy

 • 622 gezek okalan