• Makalalar
 • COVID-19

Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

covid durli vaksinalary2020-nji ýylyň dekabryna çenli, dünýä ýüzünde COVID-19 üçin 200-den gowrak waksina dalaşgäri peýda boldy. Olaryň hem azyndan 52 sanysy adamlarda synagdan geçirilýär. Olaryň ýene birnäçesi synaglaryň 1-nji we 2-nji tapgyrlarynda bolup, geljekki aýlarda 3-nji tapgyra geçerler.

Dowamy

 • 96 gezek okalan

SINOPHARM WAKSINALARY

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (1 Ses)

vero cell"Vero сell" waksinasy Hytaýyň Sinopharm (resmi ady: China National Pharmaceutical Group Co., Ltd) kompaniýasy tarapyndan öndürilýär. Bu firma iki görnüşli Vero cell waksinasyny öndürýär we olaryň birinjisi Hytaýdaky Beijing Institute of Biological Products we ikinjisi Wuhan Institute of Biological Products tarapyndan döredilen waksinalardyr. Bu iki waksina habar çeşmelerinde Sinopharm/BIBP, (Pekin) we Sinopharm/WIBP, (Wuhan) diýlip atlandyrylýar.

Dowamy

 • 88 gezek okalan

SINOVAC

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (1 Ses)

sinovacWaksina ady: CoronaVac (öňki ady: PiCoVacc)

Täsirliligi: 50.38% Braziliýadaky synagda, 83.5% Türkiýedäki synagda

Dozasy: 2 dozadan, arasyna 2 hepde salyp berilýär

Görnüşi: Myşsadan sanjym edilýär

Saklanylyşy: Sowadyjyda

Dowamy

 • 82 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

gowrelilik we pandemiyaEnçeme ylmy barlaglar COVID-19-yň göwreli aýallara beýleki aýallardan has erbet täsir edýändigini görkezýärler. Emma, bir gowy tarapy wirus çaga örän seýrek täsir edýär.

COVID-19 waksinasy göwreli aýallar üçin howplumy?

Munuň anyk jogaby ýokdur. Sebäbi göwreli aýallar COVID-19 waksinalarynyň ilkinji synaglaryna gatnaşdyrylmadylar. Şonuň üçin, göwrelilere waksina almazdan öňürti lukman bilen maslahatlaşmak maslahat berilýär.

Dowamy

 • 112 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

waksina howpsuzlykWaksina önümçilik üçin nädip tassyklanylýar?

Waksina kliniki synaglardan geçensoň, degişli regulirleýji edara onuň hilini, howpsuzlygyny, we täsirliligini barlagdan geçirýär. Waksina regulýatorlaryň tassyklamasyny alansoň, ol irki kwalifikasiýa üçin Bütindüný Saglygy Goraýyş Guramasyna (BSGG) ugradylýar. Irki kwalifikasiýada waksina hil, howpsuzlyk, we täsirlilik boýunça synagdan geçirilýär – bu BMG-a we beýleki halkara guramalara waksinanyň ähli talaplara laýyk gelýändigini kesgitlemäge mümkinçilik berýär.

Dowamy

 • 89 gezek okalan

WAKSINALAR NÄDIP ÝASALÝAR?

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.50 (4 Ses)

waksina nadip yasalyarWaksinanyň düzüminde nämeler bolýar?

Waksinalarda kesel döredýän organizmiň maýdajyk bölejikleri ýa-da şol bölejikleri ýasamak üçin bluprint (bir zady nädip gurmagy/ýasamagy düşündirýän plan) saklanýar. Şeýle-de, waksinada ony howpsuz we netijeli saklamak üçin beýleki ingrediýentler bolýar – bu ingrediýentler waksinalaryň köpüsiniň düzüminde bar we onlarça ýyllap milliardlarça waksina dozalarynda ulanylyp gelinýär.

Waksinany düzýän her bir ingrediýentiň ýörite maksady bolup, olaryň her biri önümçilik prosesinde synagdan geçirilýär. Ingrediýentleriň ählisi howpsuzlyk üçin synagdan geçirilýär.

Dowamy

 • 217 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

MRNA 1273BSGG-nyň immunizasiýa boýunça strategik maslahatçy ekspertler topary (SMET) 18 we ondan ýokary ýaşly adamlarda COVID-19-a garşy Moderna mRNA-1273 waksinasyny ulanmak boýunça wagtlaýyn maslahatyny çykardy.

Ilki bilen kimlere waksina berilmeli?

Ähli COVID-19 waksinalarynda bolşy ýaly, waksinasiýada wirusyň ýokuşma howpy abanýan saglyk işgärleri we gartaşan adamlar ileri tutulmaly. Has köp waksina elýeterli bolanda, COVID-19-yň agyr täsirlerine we saglyk deňsizligine duçar bolan adamlary göz öňünde tutup, beýleki ileri tutulýan toparlara waksina sanjylmaly.

Dowamy

 • 197 gezek okalan

ÝURDUŇ СOVID-19 WAKSINASIÝASY

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (3 Ses)

yurdun waksinasiyasyWaksinasiýa degişli maglumatlar gazetleriň, sosial mediýanyň, telewideniýanyň, radionyň üsti bilen halk köpçüligine ýetirilmeli. Waksinasiýa ilata düşnükli türkmen we rus dillerinde düşündiriş işleri arkaly geçirilmeli. Düşündiriş işleri geçirilmese, galp maglumatlar, myş-myşlar we konspirasiýa teoriýalary ýaýrap, ilata zyýan berip bilýär. Ýurduň СOVID-19-a garşy waksinasiýa meýilnamasynda şeýle soraglara anyk jogaplar bolmaly:

Dowamy

 • 316 gezek okalan