• Makalalar
  • COVID-19

Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (3 Ses)

Covid 19 howuzlarCOVID-19 basseýnlerde, gyzgyn wannalarda ýa-da akwaparklarda ýokuşyp bilýärmi? Jemgyýetçilik basseýnlerine haçan arkaýyn gidip bolar?

Suwa girýän adamlary mikrobly patogenlerden goramak üçin basseýnleriň, gyzgyn wannalaryň we akwaparklaryň suwlary dezinfisirlenmeli. Basseýnler dogry dezinfisirlense, SARS-CoV-2 wirusy derrew güýçden gaçýar we suwdaky adama wirusyň ýokuşma ähtimallygy azalýar.

Dowamy

  • 90 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (1 Ses)

Covid 19 caga emdirmeCOVID-19 wirusynyň ene süýdi arkaly çaga geçýändigine henize çenli duş gelinmedi. Wirusdan gorkup çaga emdirmegi bes etmeli däl.

COVID-19 wirusly ene çagasy doglan badyna ony gujagyna alyp ýa emdirip bilýärmi?

Hawa. Täze doglan çagany enäniň gujagyna almagy bäbegiň temperaturasyny sazlaýar we onuň diri galmagyna kömek edýär. Şeýle-de, ene gujagynda goýlan çaga emmegi çalt öwrenýär – bu hem onuň diri galma mümkinçiligini artdyrýar.

Dowamy

  • 68 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.75 (4 Ses)

Covid 19 we dolCOVID-19 adam spermasyndan hem tapyldy, emma onuň sperma arkaly ýokuşyp biljegi gümanly. Ýöne bu heniz "mümkin däl" diýlip tassyklanylmady.

COVID-19 bilen kesellän 34 sany hytaýly erkek adamyň gatnaşmagynda geçirilen ylmy barlagda olaryň spermalaryndan ýa-da ýumurtgalaryndan SARS-CoV-2 tapyldy.

Dowamy

  • 217 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

Covid 19 kondisionerZähmet gigiýenasy hünärmenleriniň "gözegçilik düzgünnamasyna" laýyklykda, kondisioner we wentilýasiýa ulgamlary köpçüligiň üýşýän ýapyk binalarynda infeksiýalaryň ýaýrama howpuny azaltmak üçin ulanylýan netijeli gözegçilik usuly hasaplanýar.

Dowamy

  • 225 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.50 (4 Ses)

can we beat sars cov 2Jemgyýetçilik saglygy goraýyşda keseliň öňüni alyş 3 termin arkaly suratlandyrylýar:

↪ Kontrolda saklamak bilen keseliň ýokuşmasy, howpy we ýaramaz täsirleri azaldylýar. Berk kontrolda saklanýan kesellere bürmek keseli (stolbnýak) we täjihoraz (difteriýa) degişli.

↪ Aradan aýyrmak – bu keseli kontrol astyna alyp, onuň belli bir ýere tebigy taýdan ýaýramasyna ýol bermezlikdir. Meselem, poliomiýelit keseli Amerika materiginde aradan aýryldy.

↪ Ýok etmek diýlip, wirus ýaly ýokuşýan keseli göterijini tebigatdan doly aýryp, global derejede soňuna çykylmagyna aýdylýar. Muňa mama keseli (ospa) mysal bolup biler.

Dowamy

  • 233 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (3 Ses)

Massaçusets Uniwersitetiniň biologiýa professorycovid 19 owren we goran Erin Bromaž meşhurlyk gazanan blogunda okyjylara ýönekeý formulanyň üsti bilen wirusyň ýokuşma töwekgelçiligini düşündirdi: wirusly atmosferada bolmak × wagt = ýokuşma.

Keselli adamyň ýekeje gezek asgyrmagy wirusy uzak aralyklara syçradyp bilýär. Asgyrmaýan keselli adam bilen üýşmeleňde wagt geçirmek hem deň derejede howply. Emma welin, ylgap barýanyň ýa-da dükanda söwda edip ýöreniň deňinden geçip gitmek ullakan howp salmaýar.

Dowamy

  • 320 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

covid 19 dermanlary barlagdaBütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasy (BSGG) birnäçe dermanyň koronawirusa garşy üstünlikli göreşip biljekdigini aýtdy. Indi BSGG 4-5 sany iň gowy netije beren dermany has düýpli öwrenmegiň üstünde işlär. Dermanlaryň ady welin aýan edilmedi.

BSGG bilinýän dermanlaryň hijisiniň wirusy doly aýyrmaýandygyny, diňe keseliň döredýän kynçylyklaryny azaldýandygyny nygtady.

Dermanlardan başga-da, COVID-19 üçin waksinanyň üstünde hem işlenilýär. Emma onuň näwagt we nädip ýasaljagy näbelliligine galýar.

  • 275 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (5 Ses)

covid 19 gowrelilikLukmanlar henizem wirusyň düwünçegiň ösüşine edýän täsiri barada kän bilmeýärler. Koronawirus ýokuşan göwreli aýallarda keseliň alamatlary adaty adamlaryňkydan üýtgeşik bolmaýar – ýagny, koronawirus ýokuşan göwreli aýallar hem edil beýleki adamlar ýaly üsgülewük, gyzzyrma, demgysma, kelleagyry we yslary saýgarmakda kynçylyklary başdan geçirýärler. Aýallaryň köpüsi birnäçe günde sagalyp gidýärler.

Käbir wiruslar göwreli aýallara uly howp salýar, emma COVID-19 wirusynyň howply wiruslaryň sanawyna girýändigi barada hiç hili subutnama ýok.

Dowamy

  • 320 gezek okalan