• Makalalar
 • COVID-19

Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

COVID-19: BERK ÇÄRELER HÖKMANMY?

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

covid 19 berk careler"SARS-CoV-2 wirusynyň ýaýramagyny haýallatmak üçin çykdajysy we zyýany az çäreler hem gowy netije berip bilýärler" diýip, dünýäniň dürli ýurtlarynyň görýän çäreleriniň netijeliligini seljerip öwrenen täze ylmy-barlag belleýär.

Barlagyň netijeleri:

Iň netijeli çäreler: Belli bir wagtyň dowamynda daşary çykmagy çäklendirmek, hemmelere öýde oturmagy buýurmak, dükanlarda we restoranlarda üýşmeleňleri çäklendirmek, mejbury öýden-işleme düzgünlerini girizmek, mekdepleri ýapmak. Bu berk we iriziji çäreler örän gowy netije berip bilýär, emma jemgyýete, ykdysadyýete, we adam hukuklaryna uly agram salýar.

Dowamy

 • 1576 gezek okalan

BSGG REMDESIWIRI MASLAHAT BERMEÝÄR

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (3 Ses)

who against remdesevirNäsaglaryň gutulmagynda we wentilýator zerurlygyny azaltmakda remdesiwiriň kanagatlanarly netije bermänligi sebäpli, Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasy (BSGG) mundan beýläk keselhana ýatyrylan COVID-19 hassalaryny remdesiwir antiwirus dermany bilen bejermegi maslahat bermeýändigini habar berýär.

Britan Medisina Žurnalynda (BMJ) çap edilen gollanma, dermanyň BSGG-yň RAÝDAŞLYK synagynda görkezen lapykeç ediji we kanagatlanarsyz netijelerine esaslanýar.

Dowamy

 • 891 gezek okalan

HRONIKI STRES MAZAŇY BOZÝARMY?

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.80 (5 Ses)

hroniki stresSaglyk hünärmenleriniň bellemegine görä, pandemiýa döwründe güýçli stresi dowamly başdan geçirmek, hatda sagdyn adamlarda hem fiziologik näsazlyklara eltip bilýär. Bu döwürde koronawirus bilen kesellemeseň hem, stres sebäpli özüňi näsag duýmak mümkindir.

Pandemiýa döwründe koronawirus ýokuşmadyk adamlaryň hem ençemesi özlerinde öň ýok bolan keselleriň alamatlary bilen lukmana ýüz tutup başladylar. Olaryň arasynda: güýçli kelleagyry, petdeläp saç dökülmeleri, hepdeläp dowam edýän iýmit siňdiriş näsazlyklary, guşak görnüşli demrewleriň çykyp başlamagy, we ýiti autoimmun bozulmalary bar. Şol sanda, aýbaşy halkasynyň bozulmalaryndan; gormon derejesiniň kadalylygyna garamazdan, ýatgydaky üýtgemelerden; we süýt mäzleriniň agyrylaryndan şikaýat edýän zenanlaryň artandygy bellenilýär.

Dowamy

 • 1211 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.80 (5 Ses)

tasirlilik we netijelilikTäsirlilik bilen netijeliligiň tapawudy näme?

Täsirlilik (iňlisçe: efficacy) – bu waksinanyň BERK gözegçilikde saklanýan barlag döwründe görkezýän peýdalylyk derejesidir. Bu ýagdaýda hemme zat ýerbe-ýer bolup geçýär.

Netijelilik (iňlisçe: effectiveness) – bu waksinanyň hakyky durmuşda ulanylanda görkezýän üstünlik derejesidir. Bu ýagdaýda ençeme ýalňyşlyklar bolup geçip bilýär.

Dowamy

 • 943 gezek okalan

KÖPÇÜLIKLEÝIN IMMUNITET NÄME?

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (3 Ses)

kopculikleyin immunitetKöpçülikleýin immunitet (iňlisçe: herd immunity) – halkyň belli bir bölegine islendik wirusa garşy sanjym (waksina) edip, ilatyň immunitetini gazanmak. Wirusyň görnüşine görä, sanjym edilmeli ilat sany üýtgeýär. Meselem, gyzamyga garşy çagalaryň 95%, poliomiýelite garşy 80% sanjym edilmelidir.

Hünärmenleriň aýtmagyna görä, COVID-19-a garşy dünýäniň ilatynyň 60-70%-niň köpçülikleýin immunitetini gazanmaly. "Emma muny tebigy ýol bilen, ýagny wirusyň hemmelere ýokuşmagyna ýol bermek arkaly, gazanmak howpludyr we ummasyz ölümçilige getirer" diýip, BSGG belleýär. Şol sebäpli, waksina ýasalýança ýokuşmalaryň sanyny mümkin boldugyndan az saklamak möhümdir.

 • 936 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (3 Ses)

Waksina barlaglaryndacovid 19 barlaglar töwekgelçilik örän az bolýar, sebäbi olar sagdyn adamlara berilýär. Emma rak ýaly keselleriň bejergileri barlanylanda töwekgelçilik has uly bolýar, çünki olar näsag adamlarda barlanylýar.

Ähli waksinalar ilki haýwanlarda barlanylýar, ýöne bu adamlarda hem anyk şeýle netije berjekdigini aňlatmaýar. Soňra, waksina müňlerçe adamda barlanylýar. Barlagyň dowamynda gatnaşyjylaryň özlerini gorap saklamagy üçin barlagçylar olary ähli zerur maglumatlar bilen üpjün etmäge borçludyrlar. COVID-19 waksina barlaglarynda gatnaşyjylara ýa plasebo ýa-da hakyky waksina berilýär we olaryň simptomlaryna gözegçilik edilýär. Barlaglar adamlarda üstünlikli geçeninden soňra, waksinany ulanyp başlamak üçin ygtyýarnama alynýar.

Häzirki barlaglarda gatnaşyjylara bilkastlaýyn COVID-19 wirusy ýokuşdyrylmaýar. Gatnaşyjylara ýörite wirus ýokuşdyrylyp geçirilýän barlaglar käwagt çalt netije görkezýän hem bolsa, heniz COVID-19 üçin ygtybarly bejergi ýokka, beýle barlaglary geçirmek uly töwekgelçilik döreder.

 • 811 gezek okalan

BIZDE COVID-19 YOKMY?

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (3 Ses)

Covid 19 yokmy

Okyjydan (Üýtgedilmeden çap edilen)

Salam Saglyk gowymy yagdaylarynyz?!

Mary welayatynda bolup geçen waka: Menin kursdaşymyn ejesi we kakasy COVID-19 pozitiw bolup keseli yendi. Siz bolsa öz sahypanyzda hazirem 0 edip görkezyaniz hemme zady.  İn kan siz şu teman üstünde durmaly dalmi, saglyk sahypasy bolany üçin?

Siz "biz resmi habarlara ynanyas" diydipdiniz. O ynanyan habarlarynyzyn baram yalançy habar kanallary. Naçe sany ölen bar, siz hiç kimi bilenizok. Men Türkmenistanda hiç habarada ynanammok. Türkiye uly yurt, 85 mln yaşayjysy bar. Şol hem ölen adamlarynyň we yokuşan keselli adamlarynyň sanyny az aytya hakykysyndan.

Dowamy

 • 1526 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

infant mortalityAwtor: Pýotr Şelopuho, neonatolog lukman, 1-nji derejeli anesteziolog reanimatolog, Russiýa.

Çaga ölümçiligi örän möhüm görkezijileriň toparyna girip, ol ýurtdaky demografik ýagdaýy kesgitlemekde uly rol oýnaýar. Çaga ölümçiliginiň görkezijisi ýurduň saglyk ýagdaýyny, ykdysady-jemgyýetçilik üpjünçiligini we jemgyýetiň umuman nä derejede ösendigini görkezýär. Çaga ölümçiliginiň analizi dogry we wagtynda amala aşyrylanda, bu keselçiligiň we ölümçiligiň öňüni almakda anyk çäreleri işläp düzmäge, şeýle hem, geçirilýän çäreleriň täsirini anyklamaga we enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ulgamynyň işine baha bermäge kömek edýär.

Okamany dowam et

 • 882 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.67 (3 Ses)

BSSG umydyny uzyarBSGG-nyň geçiren ylmy barlaglaryna görä, remdesiwir we beýleki bejergiler COVID-19 näsaglaryny ölümden halas etmekde, olaryň hassahanadaky wagtlaryny azaltmakda, ýa-da olary dem alyş wentilýatoryny ulanmakdan alyp galmakda hiç hili peýda bermeýär diýen ýaly.

11300 sany hassahana düşen näsaglaryň gatnaşmagynda 30 döwletde geçirilen ylmy-barlagyň netijeleri gidroksihlorohin, lopinawir / ritonawir, interferon, we remdesiwir dermanlarynyň täsiriniň ujypsyzdygyny görkezdi. Emma, heniz bu barlag resenzirlenmedi (syn ýazylmady).

Dowamy

 • 737 gezek okalan