• Makalalar
 • COVID-19

Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

ORAZALARYŇYZ KABUL BOLSUN

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.14 (7 Ses)

covid 19 ramazanPandemiýa döwründe Oraza aýyny rahat we howpsuz geçirmegiňizi arzuwlap, biz size BSGG-nyň Oraza degişli maslahatlaryny ýetirýäris:

Dowamy

 • 368 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (3 Ses)

covid 19 waksina yasamakCOVID-19 üçin üstünde işlenilýän waksinalaryň we dermanlaryň ählisiniň hem esasy maksady howpsuz we netijeli bolmak. Bu häsiýetler köplenç birnäçe eksperimentleriň üsti bilen ölçenýär. Ol eksperimentler ilki haýwanlardan başlap, soň adamlarda geçirilýär. Bu kliniki barlaglar hem 3 etapdan düzülip, her etapda gatnaşyjylaryň sany artdyrylýar. Waksina ýasamak we barlamak bolsa, köplenç has uzak wagt alýar.

Dowamy

 • 308 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

covid 19 kontaktlarKontakt ýa-da aragatnaşyk yzarlamak ilat saglygynyň esasy funksiýasy bolup, lukmançylykda ýyllar boýy ulanylyp gelinýär. Bir adama keseliň ýokuşandygyny anyklaýyş testleri tassyklap bilýär. Kontakt yzarlamak arkaly bolsa, kesellän adamyň kimler bilen kontaktda bolandygyny öwrenip, şol adamlara keseliň ýokuşan bolmagynyň mümkindigini we olaryň keseli başgalara ýokuşdyryp bijekdigini duýduryp bolýar. Kontakt yzarlama döwründe, köplenç kesellän adamyň kontaktlaryna jaň edilýär, özlerini duýuşlary barada soralýar we wagtlaýynça şahsy karantinda bolmak maslahat berilýär. Karantin döwründe kontaktlaryň saglyk ýagdaýy gözegçilikde saklanylýar. Eger-de olarda keseliň alamatlary ýüze çykyp başlasa, saglyk we beýleki hyzmatlar berilýär.

Infeksiýa döwründe kesellän we kesellänler bilen kontaktda bolan adamlaryň keseli jemgyýete ýaýratmazlygyny gazanmak örän möhümdir.

Çeşme: Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health

 • 380 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.00 (4 Ses)

covid 19 plazmaCOVID-19 wirusyna garşy heniz netijeli terapiýanyň ýok döwründe, dünýä ýüzündäki, şol sanda Rossiýadaky lukmanlar wirusdan agyr kesellän näsaglary gutulanlaryň gan plazmasy bilen halas etmäge çalyşýarlar. Moskwada plazma donorlaryna hatda pul hem tölenýär.

Şeýle-de bolsa, heniz bu bejerginiň netijeliligi subut edilmedi. Plazma terapiýasynyň kliniki barlaglary diňe ýaňy-ýakynda başlady. Lukmançylyk hünärmenleri käwagt bu bejergä şübhe bilen garaýarlar.

Dowamy

 • 507 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

covid 19 aclyk pandemiyasy"COVID-19-yň getiren ykdysady çökgünligi wirusyň özünden hem has köp adamy öldürip biljek ‘açlyk pandemiýasyna’ alyp barýar" diýip, Bütindünýä Iýmit Programmasynyň (WFP) müdiri Dewid Bizli duýdurýar.

Bu pandemiýa ösüp barýan ýurtlara has agyr zarba salar. Wagtynda öňi alynmasa, öňümizdäki aýlarda Injilde agzalýan açlyklaryň birnäçesi ýüze çykyp biler. Emma bu açlygyň täze görnüşi bolar. Agyr açlyk krizislerine köplenç sebitleýin faktorlar sebäp bolýar. Açlygyň bu görnüşine bolsa, ýeke wirus bilen bagly global faktorlar sebäp bolar. Nebit bahalarynyň düşmegi we syýahatçylygyň togtamagy, maýylganlyk ýaly ýyl boýy dowam edýän problemalaryň sanyny köpeldýär.

Dowamy

 • 394 gezek okalan

BSŽ SANJYMY WE COVID-19

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

covid 19 bszBSŽ sanjymynyň (inçekesel waksinasy) adamlary COVID-19 wirusyndan goraýandygy barada hiç hili subutnama ýok. Häzirki wagtda bu sanjymyň täsirlerini derňeýän iki sany kliniki barlag alnyp barylýar. Barlaglaryň netijeleri belli bolanda, BSGG olara baha berer. Heniz subutnama ýokka, BSGG koronawirusdan goranmak üçin BSŽ sanjymyny ulanmagy maslahat bermeýär. Şol bir wagtda-da, BSGG inçekeseliň köp duş gelýän ýerlerinde, täze doglan çagalara BSŽ sanjymyny bermegi maslahat bermegini dowam edýär.

Dowamy

 • 330 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (5 Ses)

covid 19 bowrek dializCOVID-19 wirusynyň öýkenden başga organlara-da täsir edýändigi baradaky subutnamalar gün-günden artýar. Koronawirusdan agyr kesellän näsaglarda esasan respirator ulgamy ýaramazlaşýar ýa-da togtaýar. Emma köp näsaglar ýürek, böwrek, merkezi nerw ulgamy we bedeniň beýleki bölekleri bilen baglanyşykly näsazlyklary hem başdan geçirýärler. Esasan hem, COVID-19 näsaglarynyň arasyndaky böwrek ýetmezçiligi dialize we böwrek çalyşmak terapiýasyna talaby artdyrýar. Böwrek ýetmezçiligi dürli faktorlaryň netijesinde döräp bilýär. Meselem, COVID-19 näsaglary üçin ulanylýan bejergiler ýa-da näsaglaryň immun ulgamlary artykmaç işläp (sitokin ştormy) organlara we muskullara zeper ýetirip bilýär. Emma bu zeperlere wirusyň özüniň sebäp bolup bilýändigi barada subutnamalar çykyp başlady. COVID-19 wirusynyň kliniki ösüşini we alamatlaryny doly suratlandyrmak üçin goşmaça ylmy barlaglar zerur. Häzirlikçe bolsa, COVID-19 wirusy köp dürli öýjüklere ýokuşyp, bedene köp dürli zyýan ýetirip bilýän ýaly görünýär.

Çeşme: John Hopkins Bloomberg Sсhool of Public Health

 • 497 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

covid 19 gartasan garyndasCovid-19-yň ilki dörän ýeri bolan Hytaýda geçirilen barlaglar, koronawirus ýokuşan adamyň ýaşy uly boldukça, onuň üçin howpuň artýandygyny görkezýär.

Netijede, gartaşan adamlar we olaryň ýakynlary näme çäreler görmeli?

BBC Londondaky Saint-George Uniwersitetiniň wirusology, professor doktor Elizabetta Groppelliden gartaşan adamlary nädip goramalydygyny sorap ýüzlendi.

Dowamy

 • 411 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

covid 19 mowsumleyinlikJohns Hopkins Uniwersitetiniň immunology Andrew Pekosz koronawirus bilen bagly derwaýys meseleler hakda gürrüň etdi.

Häzirki wagtda immunitet we COVID-19 barada näme bilýäris?

Alamatlarynyň dümewe meňzeşdigi we dümewiň köp duşýan möwsümi bolan gyşda dörändigi sebäpli, COVID-19 köplenç dümew bilen deňeşdirilýär. Emma immunitete gezek gelende, dümew we COVID-19 arasynda uly tapawut bar. Dümew meselesinde, ilatyň belli bir bölegi eýýäm dümewläp, sanjym alandygy üçin, oňa garşy immunitetli bolýar we şol ýyl täzeden dümewlemeýär. Ilatyň köp bölegi bolsa, güýçli bolmasa-da ýeterlik immunitetlidigi sebäpli dümewi ýeňil geçirýär.

Dowamy

 • 627 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

covid 19 yasama dermanÖsüp barýan ýurtlarda koronawirus bilen baglanyşykly ýasama dermanlaryň gün-günden köpelýändigini BSGG habar berýär. BSGG bu dermanlary kabul etmegiň howply gaýraüzülmelere eltip bilýändigini aýdýar.

COVID-19 krizisiniň içinde ýasama dermanlar we serişdeler ösüp barýan döwletlerde sil bolup akýar. Bu ýagdaý galp önümleriň "parallel pandemiýasyny" döredip biler.

Dowamy

 • 290 gezek okalan