• Makalalar
 • COVID-19

Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (6 Ses)

covid 19 alkogol ysgamak

Soňky bir aýyň içinde Aleksandr Kolosow atly bir lukmanyň wideosy IMO we beýleki platformalarda ýaýrap, rusça gürleýän ýurtlarda uly meşhurlyga eýe boldy. Aleksandr özüni Italiýada 20 ýyldan bäri ýaşaýan lukman diýip tanadýar. Ol wideosynda alkogol ysgamak arkaly COVID-19 wirusyny 1 günüň içinde ýeňendigini aýdýar. Ol bir gün işden öýüne gelensoň, COVID-19-yň ähli alamatlaryny duýup başlaýar we ony ýeňmegiň ugruna çykýar. Netijede, bölek matanyň ýüzüne arak sepip, ony her 30-60 minutdan 3-5 minut ysgap ýatýar. Ertesi gün turanda eýýäm hemme alamatlary ýok bolýar. Ondan soňra hassahana gidip barlagdan geçende hem koronawirus tapylmaýar. Ýöne bu wakany eşidip, gutlamaga howlukmaly däl, sebäbi awtoryň beren gürrüňinde birnäçe logiki problema bar.

Dowamy

 • 663 gezek okalan

COVID-19: NÄDIP MASKA ÝASAMALY?

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (4 Ses)

covid 2 nadip maska yasamaly 2 introMaska COVID-19 wirusyndan goranmaga kömek edýär.

Eger COVID-19 ýokuşan adam maska geýse, bu ol üsgüren, asgyran we gürlän mahaly howa ýaýrap biljek mikroblardan beýleki adamlary goraýar. Köplerde wirus ýokuşandygyna garamazdan, alamatlaryň belli bolmaýandygy sebäpli, köpçülikde maska geýmek COVID-19-yň ýaýramagyny haýalladýar.

Diňe maska geýmek seni we jemgyýetiňi COVID-19-dan goramak üçin ýeterlik däldir. Has netijeli goranmak üçin, maska geýmegiň ýany bilen adamlar bilen araňda 1 metr daşlyk saklamak, ýüzüňi ellemezlik we elleriňi ýygy-ýygydan ýuwmak möhümdir.

Dowamy

 • 516 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.60 (5 Ses)

covid 19 nadip iymitlenmeliCOVID-19 pandemiýasy ähli ýaşdaky adamlara täsir edýän hem bolsa, bu garrylara we hroniki kesellerden ejir çekýänlere has uly howp salýar. Doýgun ýaglary, şekeri, we saplanan uglewodlary uly möçberlerde öz içine alýan iýmitleniş usuly (Günbatar Iýmitlenişi) dünýä ýüzünde semizlige we 2 tipli süýjüli diabete goşant goşýar. Günbatar Iýmitleniş usuly bilen iýmitlenýän milletlere COVID-19 has uly şikes we ölüm howpuny salýar. Günbatar Iýmitlenişi dogabitdi immun ulgamyny hereketlendirýär we adaptiw (uýgunlaşyjy) immuniteti ýaramazlaşdyrýar – bu bolsa hroniki çişmeleri döredip, bedeniň wirusa garşy göreşmek ukybyny gowşadýar. Şonuň üçin hem, şu wagt ýokumly iýmitleriň ähli ýerde elýeter edilmesi örän möhümdir. Adamlar COVID-19 keseliniň döredip bilýän uzak wagtlyk näsazlyklaryndan goranmak üçin sagdyn iýmitleniş endiklerine üns bermeli. COVID-19 pandemiýasynda sagdyn iýmitlenmek zerurdyr. Iýýän-içýän zatlarymyz bedenimiziň infeksiýalardan goranyş, göreşiş, we gutulyş ukybyna täsir edýär.

Dowamy

 • 591 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (3 Ses)

covid 19 howada saklanmagyGöze görünmeýän COVID-19 damjalarynyň howada öňki pikir edileninden has uzak wagt saklanýandygy barada subutnamalar gün-günden artýar. Alymlaryň ençemesi BSGG-ny wirus baradaky gollanmasyny üýtgetmäge çagyrdy

30 ýurtdan 200-den gowrak alym bilelikde BSGG-a ýüzlenip hat ýazdylar. Hatda uzak wagtlap ynanylan "SARS-CoV-2 wirusy esasan ýere gaçýan damjalar arkaly ýokuşýar" diýen pikir tankytlanylýar. Hat ýakyn günlerde Kliniki Ýokuşýan Keseller (CIC) žurnalynda çap edilmeli.

Dowamy

 • 506 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (3 Ses)

covid 19 maska nadip yasamalyTikin-çatyna näçe ökde hem bolsaň we wagtyň näçe köp hem bolsa, maska tikmegiň esasy düzgünleri hemmeler üçin birmeňzeşdir:

1. Mata näçe köp gatly bolsa şonça gowy, azynda 3 gat bolmaly;

2. Maska ýüzüňde ykjam durmaly we dem alşy kynlaşdyrmaly däl.

Ylmy barlaglara görä, maska üçin iň gowy materiallar: dykyz pagta mata, kiper ýa-da twil, tebigy ýüpek ýa-da çekilen pagta.

Dowamy

 • 656 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (5 Ses)

covid 19 burnum ys alanokKoronawirusyň iň bir adaty bolmadyk alamatlarynyň biri hem ys we tagam alyş ukybynyň ýitmesidir. Bu COVID-19 bilen kesellänleriň ählisinde duş gelmeýär, emma bu wirusyň ýokuşandygyny aňladýan ýeketäk alamat bolup biler. Şonuň üçin hem, eger-de birden ys alşyňy we tagam duýşuňy ýitiren bolsaň, munuň sebäbini gözläp başla.

Birden ys alşyň ýitmegi täze koronawirus ýokuşmasynyň ýene bir alamaty bolup biler. Britan Otolaringologiýa Assosiasiýasyna görä, Günorta Koreýada, Hytaýda we Italiýada koronawirusly näsaglarda şeýle alamatlaryň ýüze çykandygyny birnäçe subutnama tassyklaýar.

Dowamy

 • 866 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (3 Ses)

covid 19 merkezler tayyarlykLukmançylyk merkezleri işgärlerini nädip goramaly? Saglyk işgärleri işde özlerini nädip goramaly? Saglyk işgärleri COVID-19 ýokuşan ýa-da şübhelenilýän näsaglar bilen nähili aragatnaşyk etmeli?

2020-ýylyň 30-njy ýanwarynda BSGG täze koronawirusyň (COVID-19) tiz ýaýramagyny adamzat saglygyna howp salýan gyssagly çäre görülmeli ýagdaý diýip yglan etdi. COVID-19-a çäre görmek berk taýýarlyk talap edýär. Bu taýýarlykda baş ädimleriň biri hem saglyk işgärlerini we lukmançylyk merkezlerini zerur esbaplar we maglumatlar bilen üpjün etmekdir

Dowamy

 • 383 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.67 (3 Ses)

karantin nameKARANTIN Covid-19 ýokuşan şahs bilen ýakyn gatnaşykda bolan adamlary jemgyýetden çetleşdirýär.

Eger-de Covid-19 ýokuşan adam bilen ýakyn gatnaşykda bolan bolsaň:

↪ Onuň bilen iň soňky görüşmäňden 14 gün geçýänçe öýde gal;

↪ Beden temperaturaňy günde iki gezek ölçe we Covid-19 alamatlarynyň peýda bolup-bolmaýandygyna gözegçilik et;

↪ Mümkin boldugyndan Covid-19 bilen agyr keselleme howpy ýokary bolan adamlardan uzak dur.

Dowamy

 • 404 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.33 (3 Ses)

covid 19 we stresGündelik öwrenişen zatlarymyzdan we ýakynlarymyzdan uzak durmak örän kyn. Girdejisiz galmak, öýlerimizde şahsy giňişligiň ýetmezçiligi, zulum, gorky, näbellilik, şeýle-de depresiýa ýa beýleki psihiki problemalar bilen ýaşamak, ýagdaýy has-da kynlaşdyryp biler. COVID-19 bilen öwrenişýänçäk, bu kynçylyklar bilen köp wagtlap ýaşamaly bolarys. Sonuň üçin bularyň hötdesinden gelmegiň ýollaryny tapmak örän möhümdir.

Dowamy

 • 526 gezek okalan