• Makalalar
  • COVID-19

Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.63 (8 Ses)

Covid 19 tarapkeslikHormatly okyjy,

Biz Türkmenistanyň Saglygy Goraýyş Ministrliginden COVID-19 krizisi barada aýdyň we takyk maglumat almak ugrunda synanyşyklarymyzy dowam edýäris. Bu baradaky soňky täzeliklerden seni habardar etmek isleýäris.

Soňky dört aý bäri Saglyk.org ilata COVID-19 barada ygtybarly maglumatlary ýetirip gelýär. 2020-nji ýylyň 28-nji fewralynda biz Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministri jenap Nurmuhammet Amannepesowa hat ýazdyk. Hatymyzda COVID-19 barada köpçüligi gyzyklandyrýan soraglary belläp geçdik. Şeýle-de, Saglyk Ministrliginiň ilat bilen ýakyn aragatnaşyk saklamazlygynyň biziň her birimize, maşgalalarymyza, we jemgyýetimize ýetirýän täsirleri barada ýazdyk. Biz Ministrlige COVID-19 temasynda ilat bilen aragatnaşygy berkitmäge kömek etjek anyk maslahatlary hödürledik. Biz bu ugurda sebitdäki iň gowy tejribeleri paýlaşyp, öz kömegimizi hem teklip etdik. Saglyk Ministrligi hatymyza jogap bermedi. Biz haty halamak we paýlaşmak arkaly goldaw görkezenleriň her birine minnetdarlyk bildirýäris.

Dowamy

  • 597 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

Covid 19 tarapkeslikDear friend,

We would like to provide you with an update about our ongoing work and exchanges to get clear information from the Ministry of Health in Turkmenistan concerning the ongoing COVID-19 crisis.

Over the last four months Saglyk.org has been regularly providing credible information about COVID-19 to the public in the Turkmen language. On February 28, 2020, we wrote a letter to Mr. Nurmuhammet Kakabayewich, the Minister of Health and Medical Industry of Turkmenistan highlighting the questions from the public concerning COVID-19 in Turkmenistan. The letter explains how an absence of communication by the Ministry with the public affects each of us, our families, and our society. We proposed specific recommendations on how to improve communication with the public on the topic of COVID-19 here. We shared best practices in the region and offered to help. The Ministry has not reacted to our letter. We are grateful to those of you who showed their concern by sharing and "liking" the letter.

Dowamy

  • 344 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (3 Ses)

Covid 19 howuzlarCOVID-19 basseýnlerde, gyzgyn wannalarda ýa-da akwaparklarda ýokuşyp bilýärmi? Jemgyýetçilik basseýnlerine haçan arkaýyn gidip bolar?

Suwa girýän adamlary mikrobly patogenlerden goramak üçin basseýnleriň, gyzgyn wannalaryň we akwaparklaryň suwlary dezinfisirlenmeli. Basseýnler dogry dezinfisirlense, SARS-CoV-2 wirusy derrew güýçden gaçýar we suwdaky adama wirusyň ýokuşma ähtimallygy azalýar.

Dowamy

  • 238 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (1 Ses)

Covid 19 caga emdirmeCOVID-19 wirusynyň ene süýdi arkaly çaga geçýändigine henize çenli duş gelinmedi. Wirusdan gorkup çaga emdirmegi bes etmeli däl.

COVID-19 wirusly ene çagasy doglan badyna ony gujagyna alyp ýa emdirip bilýärmi?

Hawa. Täze doglan çagany enäniň gujagyna almagy bäbegiň temperaturasyny sazlaýar we onuň diri galmagyna kömek edýär. Şeýle-de, ene gujagynda goýlan çaga emmegi çalt öwrenýär – bu hem onuň diri galma mümkinçiligini artdyrýar.

Dowamy

  • 179 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.75 (4 Ses)

Covid 19 we dolCOVID-19 adam spermasyndan hem tapyldy, emma onuň sperma arkaly ýokuşyp biljegi gümanly. Ýöne bu heniz "mümkin däl" diýlip tassyklanylmady.

COVID-19 bilen kesellän 34 sany hytaýly erkek adamyň gatnaşmagynda geçirilen ylmy barlagda olaryň spermalaryndan ýa-da ýumurtgalaryndan SARS-CoV-2 tapyldy.

Dowamy

  • 412 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

Covid 19 kondisionerZähmet gigiýenasy hünärmenleriniň "gözegçilik düzgünnamasyna" laýyklykda, kondisioner we wentilýasiýa ulgamlary köpçüligiň üýşýän ýapyk binalarynda infeksiýalaryň ýaýrama howpuny azaltmak üçin ulanylýan netijeli gözegçilik usuly hasaplanýar.

Dowamy

  • 319 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.50 (4 Ses)

can we beat sars cov 2Jemgyýetçilik saglygy goraýyşda keseliň öňüni alyş 3 termin arkaly suratlandyrylýar:

↪ Kontrolda saklamak bilen keseliň ýokuşmasy, howpy we ýaramaz täsirleri azaldylýar. Berk kontrolda saklanýan kesellere bürmek keseli (stolbnýak) we täjihoraz (difteriýa) degişli.

↪ Aradan aýyrmak – bu keseli kontrol astyna alyp, onuň belli bir ýere tebigy taýdan ýaýramasyna ýol bermezlikdir. Meselem, poliomiýelit keseli Amerika materiginde aradan aýryldy.

↪ Ýok etmek diýlip, wirus ýaly ýokuşýan keseli göterijini tebigatdan doly aýryp, global derejede soňuna çykylmagyna aýdylýar. Muňa mama keseli (ospa) mysal bolup biler.

Dowamy

  • 294 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (3 Ses)

Massaçusets Uniwersitetiniň biologiýa professorycovid 19 owren we goran Erin Bromaž meşhurlyk gazanan blogunda okyjylara ýönekeý formulanyň üsti bilen wirusyň ýokuşma töwekgelçiligini düşündirdi: wirusly atmosferada bolmak × wagt = ýokuşma.

Keselli adamyň ýekeje gezek asgyrmagy wirusy uzak aralyklara syçradyp bilýär. Asgyrmaýan keselli adam bilen üýşmeleňde wagt geçirmek hem deň derejede howply. Emma welin, ylgap barýanyň ýa-da dükanda söwda edip ýöreniň deňinden geçip gitmek ullakan howp salmaýar.

Dowamy

  • 391 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

covid 19 dermanlary barlagdaBütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasy (BSGG) birnäçe dermanyň koronawirusa garşy üstünlikli göreşip biljekdigini aýtdy. Indi BSGG 4-5 sany iň gowy netije beren dermany has düýpli öwrenmegiň üstünde işlär. Dermanlaryň ady welin aýan edilmedi.

BSGG bilinýän dermanlaryň hijisiniň wirusy doly aýyrmaýandygyny, diňe keseliň döredýän kynçylyklaryny azaldýandygyny nygtady.

Dermanlardan başga-da, COVID-19 üçin waksinanyň üstünde hem işlenilýär. Emma onuň näwagt we nädip ýasaljagy näbelliligine galýar.

  • 313 gezek okalan