• Makalalar
  • COVID-19

Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.67 (6 Ses)

covid 19 kone we taze soraglarGadyrly okyjy,

7-nji awgustda Hans Kluge, BSSG-nyň Ýewropa regiony boýunça edarasynyň müdiri Twitter-de şeýle habar paýlaşdy:

"Şu gün Dr. Tedros ikimiz Türkmenistanyň Prezidenti bilen Türkmenistandaky #COVID19 ýagdaýy barada duşuşdyk. BSGG ýurtda köpelip barýan pnewmoniýa hadysalary barada örän aladalanýandygyny bildirdi. BSGG toparyny ýurduň içinde özbaşdak СOVID-19 barlaglarynyň nusgasyny almaga we BSGG-nyň ýurduň daşyndaky laboratoriýalaryna barlaga ibermegä çagyrdyk. Prezident razy boldy".

Dowamy

  • 790 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (3 Ses)

covid 19 flu seasonIndiki dümew möwsümi COVID-19 sebäpli agyr geçip biler. Muňa birnäçe sebäp bar.

Biz eýýäm soňky aýyň dowamynda COVID-19 hadysalarynyň köpelmeginiň saglyk ulgamlaryna agyr degýändigini görüp gelýäris. Dümew möwsüminiň gelmegi bu ulgamlaryň ýüküne ýük goşar.

Şeýle hem, dümew / COVID-19 koinfeksiýasyna (birnäçe infeksiýanyň birlikde ýokuşmagy) pikir edişimizden has köp duş geldik. Çünki SARS-CoV-2 anyklaýyş barlaglarynyň ýalan-negatiw netije berme mümkinçiligi ýokary bolup, olaryň ygtybarlylygy alnan nusganyň görnüşine görä üýtgäp bilýär: mazok, gakylyk ýa-da tüýkülik.

Dowamy

  • 466 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (3 Ses)

covid 19 waksinaCOVID-19 bilen möwsümleýin dümewiň käbir alamatlarynyň meňzeşligine garamazdan, sanjyma (waksina) gezek gelende olar biri-birinden tapawutlydyr.

Dümew wirusynyň çalt özgerýändigi sebäpli, möwsümleýin dümew sanjymlarynyň netijeliligi üýtgedi (soňky ýyllarda 10–60%). Eger-de COVID-19 sanjymy wirus kän özgermänkä oýlap tapylsa, onda dümew sanjymyndaky ýaly pes netijelilik COVID-19 üçin uly mesele bolmaz.

Emma welin, häzire çenli adamyň immun ulgamy koronawirus bilen güýçli we uzak göreşip bilmedi. Şonuň üçin-de, dümew sanjymy ýaly, COVID-19 sanjymynyň hem her ýyl gerek bolmagy ahmal. Dümew sanjymyny her ýyl almagymyzyň sebäbi dümew wirusynyň her ýyl özgermegidir. SARS-CoV-2 sanjymyny her ýyl almaly bolup biljegimiziň sebäbi bolsa, wirusa garşy immunitetimiziň tiz gowşamagydyr.

  • 303 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.29 (7 Ses)

can you get covid 19 twiceHormatly okyjy,

COVID-19-yň gaýtadan ýokaşmagy şu güne çenli keselden sagalan adamlarda entek doly tassyklanmady. Hususan-da, täzeden ýokuşmanyň bolup geçmeýändigini alymlar entek subut etmediler. Ýöne, endemik betakoronawirus bilen kesellän adamlarda ýokuşma başlanyndan 90 gün soň ýene-de kesele duýgurlygyň döremegi mümkin. Eger adam 90 günüň dowamynda COVID-19 alamatlaryny gaýtadan duýup başlasa we barlagy ýene položitel çyksa, ol ýokanç keseller hünärmeni we lukman bilen maslahatlaşmaly we özüni köpçülikden çetleşdirmeli.

Dowamy

  • 366 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (4 Ses)

recovery after covid 19Okyjydan: Salam, size bir soragym bar. Sizde koronawirusy geçireniňden soňra nädip aýaga galmak barada makala ýa-da maglumat barmy? Aýdaly, gartaşan aýal wirus bilen keselledi we doly gutuldy. Emma ol öňküsi ýaly ýöräp bilmeýär. Ol myşsalaryny nädip täzeden dikeltmeli?

Hormatly okyjy,

COVID-19 bejeriş döwründe ýeterlik derejede fiziki hereketiň edilmeýändigi we köp wagty ýatyp geçirilýändigi sebäpli, näsagda myşsalaryň atrofiýasy (öýjükleriň gowşamagy we ölmegi) döräp bilýär. Statistika görä, COVID-19 näsaglar hassahanada ortaça 14 gün galýarlar.

Dowamy

  • 321 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (5 Ses)

covid 19 ucar dezinfeksiya

Türkmenistanda natriniň gipohloridi (agardyjy) we hlor dezinfisirleýji serişde hökmünde ulanylyp gelinýär. Bu barada habarlarda şeýle diýilýär:

"Ýokançlyklardan goranmak üçin, howadan dezinfeksiýa işleri alnyp barylýar. Ýeňil motorly uçarlar köp ilatly ýerlere we ýollara 1% hlor erginini ýa-da 0.25% natriniň gipohloridini sepýärler. Zyýansyzlandyş serişdelerini uçarlar arkaly sepmek iki tapgyrda amala aşyrylýar. Birinji tapgyrda uçarlar ýerden 15-20 metr beýiklikde uçup, dezinfeksiýa serişdelerini sepýärler. Ikinji tapgyrda 50-60 metr beýiklikden sepýärler. Bu dezinfeksiýa çäreleriniň esasy maksady howadaky mümkin bolan patogenleri, mikroblary we wiruslary ýok etmekdir. Bu çäreler häzire çenli Mary we Lebap welaýatlarynyň araçäklerinde geçirildi. Bu usul arkaly alnyp barylýan ähli işler alymlaryň maslahatlaryna, adam saglygy we daşky gurşaw üçin dezinfeksiýa serişdelerini ulanmak üçin berk howpsuzlyk talaplaryna esaslanýar".

Dowamy

  • 691 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (3 Ses)

covid 19 maska 2y kiciCOVID-19 keselinden goranmak üçin, köpçülik ýerlerinde hemme kişä maska geýmek BSGG tarapyndan maslahat berilýär. Biz BSGG-nyň websaýtyndan 2 ýaşdan kiçi çagalaryň maska geýmegi babatynda hiç hili maglumat tapyp bilmedik.

ABŞ-nyň Keselleri bejeriş-öňüni alyş merkezi (CDC) 2 ýaşdan kiçi çagalara maskanyň hiç bir görnüşini geýmegi maslahat bermeýär. Onuň sebäpleri:

Dowamy

  • 370 gezek okalan