• Makalalar
  • COVID-19
  • KORONAWIRUS BILEN BAGLY ÝAGDAÝLARA SYN WE SAGLYK HABARLARY (06.05.2022)

Üns ber! Saýtyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtda berilýän maglumatlar esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salyp biler. Saýtdaky makalalar, materiallar we beýleki maglumatlar bilim maksatly bolup, lukmanyň bejergisiniň ýa-da maslahatynyň ýerini tutup bilmeýär.

KORONAWIRUS BILEN BAGLY ÝAGDAÝLARA SYN WE SAGLYK HABARLARY (06.05.2022)

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.32 (158 Ses)
Image

Gadyrly okyjy, biz 3 ýylyň içinde seniň üçin СOVID-19-a degişli takmynan 400 sany makalalardyr maglumatlar toplumyny döretdik. Munuň içine hepdelik ylmy habarlar, okyjylaryň soraglaryna jogaplar, infografikalar, hasabatlar, ýurdumyzdaky we dünýädäki ýagdaýlara synlar we Türkmenistanyň Saglyk Ministrligine hem-de BSGG-a ýüzlenme hatlarymyz girýär. СOVID ýagdaýlarynyň haýal özgermegi bilen, biz hepdelik СOVID habarlaryny çap etmegi goýýarys. Emma, yzygiderli çykarýan saglyk habarlarymyzy Instagram, Twitter hasaplarymyzda we saýtyň baş sahypasynda okap bilersiň. Ýatlatsak, Türkmenistan dünýäde СOVID-19 hadysalaryna we adam ýitgilerine degişli sanlary habar bermedik ýurt bolmagyna galýar.

ÜNS BER!

Biz COVID-19 baradaky fakt-barlaglarymyzda halkara derejede tanalýan saglyk guramalaryna we saglyk hünärmenlerine esaslanýarys. Epidemiýa baradaky maglumatlaryň yzygiderli täzelenip durýandygy sebäpli, biziň hem fakt-barlaglarymyz şolara görä täzelenip durýar. Eger-de lukmançylyk maslahatyny gözleýän bolsaňyz, lukmana ýüz tutuň. COVID-19 barada goşmaça maglumat almak üçin Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň websaýtyny okaň.

HABARLAŞMAK KONTAKTLARY

Türkmenistanyň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň salgysy: tel: +993 12 28-14-47, 28-22-04;

Türkmenistanyň Saglygy Goraýyş ministrligi: tel: +993 12 40-04-16, +993 12 40-04-07;

1-nji aprel: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi 24 sagat işleýän koronawirus boýunça sorag-jogap gyzgyn liniýasyny açdy – 73-95-35;

BSGG Türkmenistan: +993 12 48-83-25;

@BSSG Turkmenistan (Instagram), @UN_Turkmenistan, @UNDPTM, @UNRССA (UN Regional Center for Preventive Diplomacy for Central Asia)

30 APREL - 06 MAÝ 2022

Koronawirus (COVID-19) bilen bagly ýagdaýlara syn we saglyk habarlary:

Sanlar

John Hopkins University and Mediсine: kesellänler 516,279,530, ýogalanlar: 6,248,083, waksinasiýa dozalary: 11,330,355,331.

BSGGTürkmenistan: kesellänler: 0, ýogalanlar: 0, waksina dozalary: 7,580,976 (awgust 2021), Gazagystan: 1,394,431 (19,013), 24,292,884, Gyrgyzystan: 200,970 (2,991) 2,745,663, Özbegistan: 238,401 (1,637) 47,418,486, Täjigistan: 17,786 (125) 11,532,475, Russiýa: 18,167,281 (375,566) 165,034,184.

COVID ölümleriniň täze sany

BSSG-nyň täze hasabatyna görä, häzire çenli COVID-19 sebäpli ýüze çykan ölümleriň sany 14.9 million – ýagny öňki çaklamalardan 3 esse köp.

Bu täze san 2020-nji ýylyň 1-nji ýanwary we 2021-nji ýylyň 31-nji dekabry aralygynda hasaba alnan artyk ölümleri görkezýär. Artyk ölümler diňe COVID-19-dan ölenleri däl-de, eýsem saglygy goraýyş hyzmatlarynyň bozulmagy ýaly, ölümlere gytaklaýyn täsirini ýetiren sebäpleri hem öz içine alýar:

↪ Artyk ölümleriň 84%-i Günorta-gündogar Aziýada, Ýewropada we Amerikada hasaba alyndy.

↪ Artyk ölümleriň 68%-e golaýy diňe 10 ýurtda ýüze çykdy.

↪ Ölenleriň 57% aýal, 43% erkek.

Ölümleriň dogry hasabyny ýöretmek ölümleriň öňüni alyp bilýär, emma köp ýurtda ygtybarly hasaba alyş ulgamlary kemçilik edýär.

BSGG-nyň kasamy: BSGG agza ýurtlaryna has ykjam we durnukly saglyk maglumat ulgamlaryny gurmaga kömek etjekdigine kasam etdi. BSGG özüniň açyk çeşme metodologiýasynyň hatda maglumatlaryň kem we elýetersiz ýerlerinde hem has takyk sanlary almaga kömek etjekdigini belleýär. Emma, Hindistan bu metodologiýa aç-açan närazylyk bildirdi. Hindistan 24 aýyň içinde 481,000 COVID-19 ölümlerini hasaba alypdy, emma BSGG-nyň çaklamasy resmi sandan 10 (4.74 mln) esse artyk çykdy. BSGG bu närazylyk barada ikitaraplaýyn ylalaşyga gelmegi maksat edinýär.

Ýatlatsak, häkimiýletlere we BSGG görä Türkmenistanda СOVID-19 dan kesellänleriň, ýogalanlaryň sany nol.

Saglyk.orgСOVID-19 ähli soraglaryňa jogaplar. Oka, goran, paýlaş! Bizi IMO-da hem yzarlaň! (Group Name: Saglyk; Group ID: 15022763

Özüňi we maşgalaňy gora

Barlaglar (Testler)

Karantin

Wirus

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy täze koronawirus (Covid-19) barada ýaýran toslamalary paş etdi

"Pandemiýa" näme?

Ýüzärlik

Alkogolly içgiler koronawirusdan goraýarmy?

Koronawirusyň (Covid-19) we dümewiň meňzeşlikleri we tapawutlary

Oksolin ýagy (оксоли́новая мазь) koronawirusyň ýokuşmagynyň oňüni alýarmy?

Covid-19 wirusy näçe wagtlap zatlaryň ýüzünde diri galyp bilýär?

Ibuprofen dermany Covid-19 bilen kesellänleriň ýagdaýyny ýaramazlaşdyrýarmy?

Günüň aşagynda durmak koronawirusdan (Covid-19) goramaýar

Inçekesel waksinasy koronawirusdan gorap bilýärmi?

Covid-19: immunitet we möwsümleýinlik

Täze koronawirus adamlaryň aglabasyna ýokuşarmy?

SARS-COV-2 wirusyny kontrolda saklap, aradan aýryp ýa-da ýok edip bolýarmy?

SARS-COV-2 wirusy jynsy gatnaşykda spermanyň (dölüň) üsti bilen ýokuşyp bilýärmi?

Jemgyýetçilik basseýnlerine haçan arkaýyn gidip bolar?

Atipiki pnewmoniýa näme?

Adam jaýlananda howpsuzlyk we hormat

Burnum ys alanok. Bu koronawirusyň alamatymyka?

Alymlar koronawirusyň howada saklanmagy barada BSGG-a ýüzlenýärler

Covid-19 bilen keselländen näçe wagt geçensoň adamlar bilen gatnaşyp bolýar?

Okyjydan: Koronawirus simptomsyz hem geçip bilýär diýýilýär, düşündiräýseňiz

Covid-19: Nädip dezinfeksiýa etmeli?

Okyjydan: Hlory ýa-da natriniň gipohloridini howa sepmek koronawirusy öldürip bilýärmi?

Okyjydan: Bir gezek Covid-19 bilen keselläp gutulsaň, kesel täzeden ýokuşyp bilýärmi?

Covid-19 öňümizdäki dümew möwsümini beterleşdirermi?

Aerozol geçirijileri barada has köp subutnama tapyldy

Hajathanalarda Covid-19 ýokuşyp bilýärmi?

Koronawirusyň esasy alamaty – ys alşyň ýitmegi

Ys alşyň ýitmeginden-tutgaýlara çenli: Covid-yň köpugurly hüjümi

Covid-19 pandemiýasy döwründe "artyk ölümleriň" sanyna gözegçilik

ELLERI NÄDIP DOGRY ÝUWMALY?

SEN NÄDIP SALAMLAŞÝARSYŇ?

Image

Salamlaşanyňyzda

BOLMAÝAR:

Elleşmek;

Gujaklaşmak;

Öpüşmek.

BOLÝAR:

Baş egmek;

Mylaýym ýylgyrmak;

Eliňi galgatmak;

Eliňi ýüregiňe goýup egilmek.

A SEN NÄDIP SALAMLAŞÝARSYŇ?

#salamlaşmak #koronawirus

  • 53585 gezek okalan