• Makalalar
  • COVID-19
  • KORONAWIRUS BILEN BAGLY ÝAGDAÝLARA SYN WE SAGLYK HABARLARY (26.02.2021)

Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

KORONAWIRUS BILEN BAGLY ÝAGDAÝLARA SYN WE SAGLYK HABARLARY (26.02.2021)

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.33 (149 Ses)
Image

ÜNS BER!

Biz COVID-19 baradaky fakt-barlaglarymyzda halkara derejede tanalýan saglyk guramalaryna we saglyk hünärmenlerine esaslanýarys. Epidemiýa baradaky maglumatlaryň yzygiderli täzelenip durýandygy sebäpli, biziň hem fakt-barlaglarymyz şolara görä täzelenip durýar. Eger-de lukmançylyk maslahatyny gözleýän bolsaňyz, lukmana ýüz tutuň. COVID-19 barada goşmaça maglumat almak üçin Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň websaýtyny okaň.

HABARLAŞMAK KONTAKTLARY

Türkmenistanyň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň salgysy: tel: +993 12 28-14-47, 28-22-04;

Türkmenistanyň Saglygy Goraýyş ministrligi: tel: +993 12 40-04-16, +993 12 40-04-07;

1-nji aprel: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi 24 sagat işleýän koronawirus boýunça sorag-jogap gyzgyn liniýasyny açdy – 73-95-35;

BSGG Türkmenistan: +993 12 48-83-25;

@BSSG Turkmenistan (Instagram), @UN_Turkmenistan, @UNDPTM, @UNRССA (UN Regional Center for Preventive Diplomacy for Central Asia)

20-26 FEWRAL 2021

Koronawirus (COVID-19) bilen bagly ýagdaýlara syn we saglyk habarlary:

Sanlar

John Hopkins University and Mediсine: kesellänler 113144824, ýogalanlar: 2510343, sagalanlar: 63856512.

BSGG: Türkmenistan: kesellänler: 0, ýogalanlar: 0, Gazagystan: 260384 (3311), Gyrgyzystan: 86142 (1463), Özbegistan: 79804 (622), Täjigistan: 13714 (91), Russiýa: 4223186 (85304).

Türkmenistan

"Türkmenhowaýollary" koronawirus pandemiýasy sebäpli ähli halkara uçar gatnawlarynyň togtadylmagynyň 31-nji marta çenli uzaldylýandygyny habar berýär.

Hans Kluge, BSGG-nyň Ýewropa boýunça sebitleýin müdiri: "Gürrüňdeşligimizde biz Türkmenistana BSGG bilen hyzmatdaşlykda test geçirmegi we test nusgalaryny hil kepilligi üçin ýurduň daşyndaky BSGG laboratoriýalaryna ibermegi maslahat berdik. Men soňra Daşary işleri ministrinden we Saglyk ministrinden hem habar tutdum. Gynansakda, häzire çenli olardan kesgitli bir habar bolmady".

Wakinasiýa

COVID-19 waksinalary wirusyň ýokuşmasyny togtadyp bilermi?

Entek anyk belli zat ýok hem bolsa, waksinalar gowy habarlary getirjege meňzeýär. Başlangyç barlaglaryň netijeleri käbir waksinalaryň infeksiýalaryň dolulygyna öňüni almasalar hem, wirusyň ýokuşganlyk derejesini peseldip bilýändigini görkezýär. Meselem, AstraZeneca waksinasyny alan adamlara wirus ýokuşsa-da, wirus bedende örän az möçberde bolýar.

Şeýle-de bolsa: Alymlar käbir ýerlerde infeksiýalaryň azalmagynyň esasy sebäbiniň adamlaryň görýän çäreleridigini çaklaýarlar.

Indiki ädim: Waksina kabul eden adamlaryň kontaktlaryny yzarlamak we olaryň gönümel däl usulda infeksiýadan goralýandygyny derňemek.

Waksina barlaglarynyň netijeleri: Pfizer we AstraZeneca sanjymlary wirus sebäpli hassahana düşme töwekgelçiligini 85% we 94% azaldýan ýaly görünýär. Ysraýylda Pfizer sanjymy hassahana düşmeleriň we ölümleriň öňüni almakda 98.8% netijelilik, agyr kesellemegiň öňüni almakda bolsa, 99.2% netijelilik görkezdi.

Şeýle-de: Covid keselini geçiren adamlara waksinanyň ýeke dozasyny almak maslahat berilýär.

↪ Fewralyň 20-sine Russiýa ýurtda üçünji koronawirus waksinasyny hasaba aldy. "KoviVac" diýlip atlandyrylýan bu waksina Russiýanyň Çumakow adyndaky merkez tarapyndan ýasalypdy. "KoviVac" waksinasy güýçli allergiýaly adamlara, beýleki waksinalara ýaramaz reaksiýa görkezenlere, göwrelilere, we kämillik ýaşyna ýetmediklere berilmeli däl. Primer ministr Mihail Mişustiniň aýtmagyna görä, martyň ortalaryna çenli, waksinanyň ilkinji 120 müň dozasy ulanyşa çykarylar. Russiýada öň hasaba alnan iki waksina Gamaleýa adyndaky merkeziň öndüren "Sputnik V" waksinasy we Wektor merkeziniň çykaran "EpiVacCorona" waksinalarydyr.

Waksinalar barada gowy we ýaramaz habarlar:

Ýene bir waksina: Amerikanyň FDA guramasy Johnson & Johnson tarapyndan ýasalan ýeke dozalyk waksinanyň COVID-19 bilen agyr kesellemekden goramakda hem-de wirusyň ýaýramagyny azaltmakda netijelidigini habar berdi. Waksinanyň basym tassyklanylmagyna we ulanyşa çykarylyp başlanmagyna garaşylýar.

Ysraýylda waksina synagy: Ysraýylda Pfizer/BioNTech waksinasy berlen adamlarda geçirilen barlaglar waksinanyň simptomly ýokuşmalara garşy 92% we simptomsyz ýokuşmalara garşy 90% netijelidigini görkezdi. Emma, waksinanyň wirusyň dürli ştamlaryna garşy netijeliligi barlanylmady.

Moderna we Pfizer/BioNTech kompaniýalarynyň ikisi hem koronawirusyň dürli ştamlaryna garşy göreşiji waksinalary çykardylar we kliniki synaglara başlamaga taýýar. Täze ştamlara garşy göreşiji gurallaryň orny möhümdir, çünki:

Finlandiýa PCR testlerinde anyklamasy kyn bolan ştamyň üstüni açdy.

Nýu Ýork şäherinde aladalandyryjy täze ştam tapyldy.

Kaliforniýada tapylan ştamyň has ýokuşgandygy tassyklanyldy.

Ylmy barlaglar

Superýaýradyjylar barada üsti açylmadyk syrlar

Uzaga çekýän içerdäki üýşmeleňler, ýelejiredilmeýän ýerler, we köp gürlemegi we hereket etmegi öz içine alýan üýşmeleňler ýaly, wirusy "superýaýradyjy" çäreleriň pandemiýany ýitileşdirmäge uly goşant goşýandygy köpden bäri bellidir. Emma, wirusyň ýaýramagynda biologiýanyň we adam hereketleriniň anyk nähili rol oýnaýandygy heniz hem näbelliligine galýar.

Meselem, 200 sany sagdyn adamyň gatnaşmagynda geçirilen bir barlag aerozollaryň 80 göterimine gatnaşyjylaryň 20 göteriminiň jogäpkärdigini görkezdi. Şeýle-de, 100 million amerikanyň gatnaşmagynda geçirilen barlag restoranlaryň, kafeleriň, we fitnes merkezleriniň wirusyň ýaýramagynda uly rol oýnaýandygyny tassyklady.

Yzlygyna ýöremek üstünlik getirýär: Ýaponiýa "kontaktlary yzlygyna yzarlamak" usulyny ulanmak arkaly superýaýradyjy çäreleri azaltmagy başardy. Ýagny, ýaponlar wirusyň ýokuşmagy ähtimal adamlary yzarlamaga derek, infeksiýanyň gözbaşyny tapyp, şony azaltmaga üns berdiler.

Çagalaryň koronawirusy göterijiler bolup galmaklary we ilatda ýene wirusyň tiz ýaýramagyna sebäp bolmaklary mümkin.

Pandemiýa dünýä ýüzünde:

Antibedenleriň täsir edip bilmeýän SARS-CoV-2 mutasiýalary ilatyň içine ýaýrap başlady. Bu mutasiýalar Regeneron bejergisinde ulanylýan antibedenleri hem böwsüp geçip bilýärler.

Tanzaniýanyň prezidenti Jon Magufuli ahyrym ýurduň COVID-19-dan ejir çekýändigini boýun aldy. Magufuli şu wagta çenli ýurduň hakyky ýagdaýyny ýaşyryp, dilegleriň Tanzaniýany goraýandygyny nygtap gelipdi. Emma, ýakynda ýurduň görnükli syýasatçylary wirusdan ölenden soňra, ýagdaýlar üýtgedi. BSGG bu täzelige Tanzaniýa jemgyýetçilik saglyk çärelerini girizmegi we COVID-19 maglumatlaryny paýlaşmagy maslahat bermek arkaly jogap berdi.

COVID-19-dan ölmek nähili zat?

Her bir COVID-19 ölüminiň arkasynda diňe lukmanlar we şepagat uýalary tarapyndan şaýat bolunýan düşünmesi çylşyrymly waka ýatyr. Dem almak görgüsi inçejik turbadan howa sormaklyga meňzeýär we bu ýagdaý hiç haçan soňlanmajak ýaly dowam edýär. Öýkenlerde hamala "arylar üýşen" ýaly duýulýar. Syrkawlaryň köpüsi ölmegi arzuw edýärler we ölümiň ýakynlaýandygyny bilýäne meňzeýärler. Muňa garamazdan, olary diri saklamak üçin edilýän lukmançylyk çäreleri barmak basyp sanardan köpelýär: kateterler, damardan iýmitlendirmeler, ençeme turbalar we iňňeler, böwrekleriň bozulmasynyň öňüni alyjy apparatlar, rahatlandyryjy dermanlar we ş.m. Bularyň ählisi hem, ýanyňda ýakyn adamlaryň ýoklugynda bolup geçýär. Haçanda ölüm-howply COVID-19 bilen keselläniňde, ýakynlaryňy soňky gezek görmek mümkinçiligi tiz kömek otagyna kabul edilmeziňden öň bolup biler.

BAŞGA HABARLAR

↪ Ýakynda Russiýada guş dümewiniň H5N8 ştamynyň ilkinji ýokuşma hadysasy hasaba alyndy.

Ýaponiýa jana kast etme hadysalaryny dünýäde iň tiz we iň takyk hasaba alýan ýurtdur. Ýurtda suisid görkezijileri her aý çykarylýar. COVID-19 pandemiýasynyň dowamynda, bu görkezijiler öňkülerden hem has ýaramazlaşdy. 2020-nji ýylda, Ýaponiýada suisid hadysalary soňky 11 ýylyň içinde ilkinji gezek ýokarlandy. Erkekleriň arasynda suisid birneme azalan hem bolsa, aýallaryň janyna kast etmesi 15% ýokarlandy.

↪ Onlarça tonna gara nebit Ortaýer deňziniň Ysraýyldaky kenaryna dökülipdir. Bu ýurduň bütin taryhynda iň uly daşky gurşaw heläkçiligidir.

Göwrelilikde antibiotik ulanmak çagalardaky demgysma bilen baglanyşdyryldy.

↪ Pekinde nika bozulyşygynda, öý-hojalykçy aýalyň 5 ýyllyk nikanyň dowamynda eden işleri üçin, kazyýet äriniň aýalyna 50,000 ýuan ($7,730 töweregi) tölemegini buýurdy. Ykdysady hyzmatdaşlyk we ösüş guramasyna (OECD) görä, Hytaýda aýallar ortaça gündelik 4 sagatlyk tölegsiz iş edýärler.

Saglyk.orgСOVID-19 ähli soraglaryňa jogaplar. Oka, goran, paýlaş! Bizi IMO-da hem yzarlaň! (Group Name: Saglyk; Group ID: 15022763

Özüňi we maşgalaňy gora

Barlaglar (Testler)

Karantin

Wirus

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy täze koronawirus (Covid-19) barada ýaýran toslamalary paş etdi

"Pandemiýa" näme?

Ýüzärlik

Alkogolly içgiler koronawirusdan goraýarmy?

Koronawirusyň (Covid-19) we dümewiň meňzeşlikleri we tapawutlary

Oksolin ýagy (оксоли́новая мазь) koronawirusyň ýokuşmagynyň oňüni alýarmy?

Covid-19 wirusy näçe wagtlap zatlaryň ýüzünde diri galyp bilýär?

Ibuprofen dermany Covid-19 bilen kesellänleriň ýagdaýyny ýaramazlaşdyrýarmy?

Günüň aşagynda durmak koronawirusdan (Covid-19) goramaýar

Inçekesel waksinasy koronawirusdan gorap bilýärmi?

Covid-19: immunitet we möwsümleýinlik

Täze koronawirus adamlaryň aglabasyna ýokuşarmy?

SARS-COV-2 wirusyny kontrolda saklap, aradan aýryp ýa-da ýok edip bolýarmy?

SARS-COV-2 wirusy jynsy gatnaşykda spermanyň (dölüň) üsti bilen ýokuşyp bilýärmi?

Jemgyýetçilik basseýnlerine haçan arkaýyn gidip bolar?

Atipiki pnewmoniýa näme?

Adam jaýlananda howpsuzlyk we hormat

Burnum ys alanok. Bu koronawirusyň alamatymyka?

Alymlar koronawirusyň howada saklanmagy barada BSGG-a ýüzlenýärler

Covid-19 bilen keselländen näçe wagt geçensoň adamlar bilen gatnaşyp bolýar?

Okyjydan: Koronawirus simptomsyz hem geçip bilýär diýýilýär, düşündiräýseňiz

Covid-19: Nädip dezinfeksiýa etmeli?

Okyjydan: Hlory ýa-da natriniň gipohloridini howa sepmek koronawirusy öldürip bilýärmi?

Okyjydan: Bir gezek Covid-19 bilen keselläp gutulsaň, kesel täzeden ýokuşyp bilýärmi?

Covid-19 öňümizdäki dümew möwsümini beterleşdirermi?

Aerozol geçirijileri barada has köp subutnama tapyldy

Hajathanalarda Covid-19 ýokuşyp bilýärmi?

Koronawirusyň esasy alamaty – ys alşyň ýitmegi

Ys alşyň ýitmeginden-tutgaýlara çenli: Covid-yň köpugurly hüjümi

ELLERI NÄDIP DOGRY ÝUWMALY?

SEN NÄDIP SALAMLAŞÝARSYŇ?

Image

Salamlaşanyňyzda

BOLMAÝAR:

Elleşmek;

Gujaklaşmak;

Öpüşmek.

BOLÝAR:

Baş egmek;

Mylaýym ýylgyrmak;

Eliňi galgatmak;

Eliňi ýüregiňe goýup egilmek.

A SEN NÄDIP SALAMLAŞÝARSYŇ?

#salamlaşmak #koronawirus

  • 37811 gezek okalan