• Makalalar
  • COVID-19
  • KORONAWIRUS BILEN BAGLY ÝAGDAÝLARA SYN WE SAGLYK HABARLARY (27.11.2020)

Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

KORONAWIRUS BILEN BAGLY ÝAGDAÝLARA SYN WE SAGLYK HABARLARY (27.11.2020)

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.33 (142 Ses)
Image

ÜNS BER!

Biz COVID-19 baradaky fakt-barlaglarymyzda halkara derejede tanalýan saglyk guramalaryna we saglyk hünärmenlerine esaslanýarys. Epidemiýa baradaky maglumatlaryň yzygiderli täzelenip durýandygy sebäpli, biziň hem fakt-barlaglarymyz şolara görä täzelenip durýar. Eger-de lukmançylyk maslahatyny gözleýän bolsaňyz, lukmana ýüz tutuň. COVID-19 barada goşmaça maglumat almak üçin Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň websaýtyny okaň.

HABARLAŞMAK KONTAKTLARY

Türkmenistanyň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň salgysy: tel: +993 12 28-14-47, 28-22-04;

Türkmenistanyň Saglygy Goraýyş ministrligi: tel: +993 12 40-04-16, +993 12 40-04-07;

1-nji aprel: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi 24 sagat işleýän koronawirus boýunça sorag-jogap gyzgyn liniýasyny açdy – 73-95-35;

BSGG Türkmenistan: +993 12 48-83-25;

@BSSG Turkmenistan (Instagram), @UN_Turkmenistan, @UNDPTM, @UNRССA (UN Regional Center for Preventive Diplomacy for Central Asia)

21-27 NOÝABR 2020

Koronawirus (COVID-19) bilen bagly ýagdaýlara syn:

John Hopkins University and Mediсine: kesellänler 61240522, ýogalanlar: 1437199, sagalanlar: 39243149.

↪ BSGG: Türkmenistan: kesellänler: 0, ýogalanlar: 0, Gazagystan: 169995 (2417), Gyrgyzystan: 71171 (1251), Özbegistan: 72227 (606), Täjigistan: 12008 (86), Russiýa: 2187990 (38062), Owganystan: 45716 (1737), Türkiýe: 467730 (12840), Eýran: 908346 (46689).

Turkmenportal: Türkmenistanda raýatlaryň maksatsyz hereketlerine çäklendirme girizilýär.

Russiýanyň Sputnik V COVID-19 waksinasyny taýýarlaýjylar waksinanyň täsirliligi barada subutnama çykardylar. 18000 adamyň gatnaşmagynda geçirilen täze barlagda waksina 91.4% täsirlilik görkezdi.

Oksford Uniwersitetiniň we AstraZeneca kompaniýasynyň bilelikde çykaran waksinasy SARS-CoV-2 wirusyndan goranmakda 90% çenli täsirlilik üpjün edýär. Bu waksina ilki ýarym dozasy, bir aýdan soňra hem doly dozasy berlende 90%-den ýokary täsirlilik görkezdi. Bir aýda 2 sany doly dozasy berlende bolsa, 62% täsirlilik görkezdi. Oksford waksinasyny ilata ýaýratmak beýleki waksinalardan has aňsat bolar. Çünki bu beýleki waksinalar ýaly doňduryjy talap etmeýär we sowadyjyda saklanyp bilýär. Emma, ony dünýä ilatyna deň derejede ýaýratmak saklanylyşyndan hem has uly mesele bolup durýar. Baý ýurtlar eýýäm milliardlarça doza öňünden satyn alyp goýdular, emma waksinanyň garyp ýurtlara baryp ýetmegi birnäçe ýyla çekip biler. Soňky G20 döwletleriniň sammitinde, G20 döwletleri garyp ýurtlara waksinalary we bejergileri almaga kömek etjekdiklerine söz berdiler.

Täze geçirilen barlaglara görä, inçekeseliň sanjymyny (BSŽ) alanlara COVID-19 ýokuşma ähtimallygy pes bolup bilýär ýa-da ýokuşsa-da gaty agyr geçmän bilýär.

Täze lukmançylyk barlagy COVID-19 bilen kesellemegiň damarlarda gan lagtalanma (tromb) howpuny artdyrýandygyny habar berýär. Gan lagtalanmasy bolsa, ölüm töwekgelçiligini 74% artdyrýar.

Näme üçin waksina ilkinji dozasy az berlende has täsirli bolýar? Bu barada Londonyň Imperial Kolležiniň professory Peter Oupenşa şeýle belleýär "Dermanlara gezek gelende, biz doza näçe köp bolsa dermanyň netijeliligi we ýan täsirleri hem şonça ýokary bolar öýdýäris. Emma immun ulgamy beýle işlemeýär". BBC hem näme üçin az dozanyň has täsirlidigine birnäçe sebäp hödürleýär: Immun ulgamynyň uly dozadan ýüz öwürmegi ähtimal. Ilki az, soňra köpräk doza berilmeginiň hakyky durmuşdaky ýokuşma meňzeýändigi üçin, immun ulgamy has netijeli gaýtargy görkezip biler.

Filadelfiýanyň Çagalar Hassahanasy tarapyndan geçirilen ylmy-barlag COVID-19 wirusynyň çagalara seýrek ýokuşýandygyny ýene bir gezek tassyklaýar, emma munuň sebäbini düşündirmeýär. Barlagda saglyk taryhyna seredilen 135,794 sany ABŞ-ly çaganyň 96%-iniň COVID-19 barlagynyň negatiw çykandygy görkezilýär. Pozitiw çykanlaryň hem 7%-den az böleginde keseliň agyr alamatlary ýüze çykypdyr. Keselden ýogalanlaryň bolsa (0.2%), ählisiniň öňden hem saglyk kemçilikleri bar ekeni.

Waksinalar taýýar bolup barýar, emma olaryň ýaýradylyşy çözmesi agyr düşjek ahlak we logistik meseleleri öz içine alýar. Diňe saglygy goraýyş işgärleriniň özi hem, seresaply taýýarlygy talap edýän 20 million adamdan ybaratdyr. Galyberse-de, waksina şol bada immunitet oýarmaýar, sebäbi yzly-yzyna iki dozany almak 5-6 hepde wagt alýar. Ýagny, waksinany alan ilkinji günüň maskaňy çykarmaly günüň däl.

BAŞGA HABARLAR:

↪ "COVID-19 bejergisinde antibiotikleri nädogry ulanmak mikroblara garşy durnuklylygyň ýaýramasyna bat berip biler" diýip, BSGG duýdurýar. Çünki, häzirki wagtda farmasewtik kompaniýalar COVID-19 waksinasyny taýýarlamak bilen başagaý bolup, täze antibiotikleri çykarmaga üns bermeýärler. Dermanlara durnukly bolan ýokançlyklar her ýyl 700,000 töweregi ölüme sebäp bolýarlar. 2050-nji ýyla çenli bu san 10 milliona ýetip biler. "Mikroblara garşy durnuklylyk pandemiýa ýaly gyssagly hadysa bolup görünmese-de, ol pandemiýa ýaly howpludyr" diýip, BSGG-nyň baş müdiri belleýär.

Oktýabryň soňunda Polşanyň Konstitusion kazyýeti aborty doly gadagan etmäge karar berdi. Mälim bolmadyk sebäplere görä, karar heniz güýje girizilmedi, emma ýurtda ýagdaýlar örän dartgynlaşýar. Ýurduň dürli ýerlerinde bu gadagançylyga garşy protestler dowam edýär we ýurdy dolandyrýan partiýa bolan goldaw barha azalýar.

↪ Ilatyň aýbaşa bolan garaýşyny üýtgeden 4 ýyllyk kampaniýadan soňra, Şotlandiýa dünýäde aýbaşy önümlerini hemmeler üçin mugt eden ilkinji ýurt boldy.

↪ Merkezi Aziýadaky ýurtlar uly tizlik bilen dünýäniň howasy iň hapa şäherleriniň we ýurtlarynyň sanawyna girip barýarlar. "Biz dem alýarysmy ýa-da demikýäris?" atly taslama Merkezi Aziýa döwletlerindäki howa hili bilen baglanyşykly meseleleri gozgaýar. Bu taslama Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Täjigistanyň, we Özbegistanyň ýaşaýjylarynyň nämeden dem alýandyklaryny we näme üçin keselleýändiklerini anyklamaga çalyşýar. Taslama bilen ŞU ÝERDE tanyşyp bilersiňiz.

↪ Rak keseliniň 50 görnüşini kesgitleýän ganyň barlagy düzüldi. Synaglar Angliýada başlaýar.

BMG-nyň täze hasabatyna görä, koronawirus pandemiýasy gender deňligi ugrundaky 25 ýyl göreşiň netijelerini ýok etdi. "Covid-19" sebäpli aýallar öý işlerininiň ep-esli bölegini ýerine ýetirmeli bolýarlar, kär we bilim mümkinçiliklerini ýitirýärler we zenanlaryň durmuşlarynda beden we ruhy saglygy bilen baglanyşykly köp meseleler ýüze çykýar. "1950-nji ýyllaryň jynslara degişli stereotiplere gaýdyp gelmek howpy bar".

Saglyk.orgСOVID-19 ähli soraglaryňa jogaplar. Oka, goran, paýlaş! Bizi IMO-da hem yzarlaň! (Group Name: Saglyk; Group ID: 15022763

Özüňi we maşgalaňy gora

Barlaglar (Testler)

Karantin

Wirus

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy täze koronawirus (Covid-19) barada ýaýran toslamalary paş etdi

"Pandemiýa" näme?

Ýüzärlik

Alkogolly içgiler koronawirusdan goraýarmy?

Koronawirusyň (Covid-19) we dümewiň meňzeşlikleri we tapawutlary

Oksolin ýagy (оксоли́новая мазь) koronawirusyň ýokuşmagynyň oňüni alýarmy?

Covid-19 wirusy näçe wagtlap zatlaryň ýüzünde diri galyp bilýär?

Ibuprofen dermany Covid-19 bilen kesellänleriň ýagdaýyny ýaramazlaşdyrýarmy?

Günüň aşagynda durmak koronawirusdan (Covid-19) goramaýar

Inçekesel waksinasy koronawirusdan gorap bilýärmi?

Covid-19: immunitet we möwsümleýinlik

Täze koronawirus adamlaryň aglabasyna ýokuşarmy?

SARS-COV-2 wirusyny kontrolda saklap, aradan aýryp ýa-da ýok edip bolýarmy?

SARS-COV-2 wirusy jynsy gatnaşykda spermanyň (dölüň) üsti bilen ýokuşyp bilýärmi?

Jemgyýetçilik basseýnlerine haçan arkaýyn gidip bolar?

Atipiki pnewmoniýa näme?

Adam jaýlananda howpsuzlyk we hormat

Burnum ys alanok. Bu koronawirusyň alamatymyka?

Alymlar koronawirusyň howada saklanmagy barada BSGG-a ýüzlenýärler

Covid-19 bilen keselländen näçe wagt geçensoň adamlar bilen gatnaşyp bolýar?

Okyjydan: Koronawirus simptomsyz hem geçip bilýär diýýilýär, düşündiräýseňiz

Covid-19: Nädip dezinfeksiýa etmeli?

Okyjydan: Hlory ýa-da natriniň gipohloridini howa sepmek koronawirusy öldürip bilýärmi?

Okyjydan: Bir gezek Covid-19 bilen keselläp gutulsaň, kesel täzeden ýokuşyp bilýärmi?

Covid-19 öňümizdäki dümew möwsümini beterleşdirermi?

Aerozol geçirijileri barada has köp subutnama tapyldy

Hajathanalarda Covid-19 ýokuşyp bilýärmi?

Koronawirusyň esasy alamaty – ys alşyň ýitmegi

ELLERI NÄDIP DOGRY ÝUWMALY?

SEN NÄDIP SALAMLAŞÝARSYŇ?

Image

Salamlaşanyňyzda

BOLMAÝAR:

Elleşmek;

Gujaklaşmak;

Öpüşmek.

BOLÝAR:

Baş egmek;

Mylaýym ýylgyrmak;

Eliňi galgatmak;

Eliňi ýüregiňe goýup egilmek.

A SEN NÄDIP SALAMLAŞÝARSYŇ?

#salamlaşmak #koronawirus

  • 32893 gezek okalan