• Makalalar
  • COVID-19
  • MAŞK EDILENDE MASKA GEÝMELIMI?

Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

MAŞK EDILENDE MASKA GEÝMELIMI?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (1 Ses)

mask edilende maskaAdamlar maşk edenlerinde maska geýmeli DÄL. Sebäbi maska dem alyşy kynlaşdyryp bilýär. Şeýle-de, maşk edýän adam derlegen bolýar. Der hem maskany çygjardyp, dem alyş kynçylyklaryna we zyýanly mikroorganizmleriň döremegine eltip bilýär.

Maşk edeniňde wirusdan goranmagyň iň peýdaly ýoly başgalar bilen araňda azyndan bir metr uzaklyk goýmakdyr.

  • 981 gezek okalan