• Makalalar
  • COVID-19
  • MASKANY NÄDIP DAKYNMALY, ULANMALY, AÝYRMALY WE ZYŇMALY?

Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

MASKANY NÄDIP DAKYNMALY, ULANMALY, AÝYRMALY WE ZYŇMALY?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (5 Ses)

maskany nadip ulanmalyEger maska geýýän bolsaň, onuň ulanylyş düzgünlerini hökman bilmeli.

↪ Maskany dakynmazdan öňürti, elleri alkogolly serişde (antiseptik) ýa-da sabyn we suw bilen arassalamaly.

↪ Maska bilen agzyňy we burnuňy örtmeli. Ýüz bilen maskanyň arasynda açyklyk galmaly däl.

↪ Maska dakynýan wagtyň ony ellemekden saklanmaly. Ellän ýagdaýyňda, elleriňi alkogolly serişde ýa-da sabyn we suw bilen ýuwmaly.

↪ Bir gezeklik ulanylýan maskalary ikilenç ulanmaly däl. Eger maska öllense ýa-da deşilse, haýal etmän çalyşmaly.

↪ Maskany arkasyndan tutup aýyrmaly. Onuň öň tarapyny ellemeli däl.

↪ Maskany aýryp, derrew üsti ýapyk zibil gutusyna zyňmaly. Soňra elleri alkogolly serişde ýa-da sabyn we suw bilen arassalamaly.

↪ Asgyrýan ýa üsgürýän adam hökman maska dakynmaly.

Maska dakynmak diňe ýany bilen eller hem arassa saklanylanda peýda berýär.

  • 1506 gezek okalan