• Makalalar
  • COVID-19
  • AEROZOL GEÇIRIJILERI BARADA HAS KÖP SUBUTNAMA TAPYLDY

Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

AEROZOL GEÇIRIJILERI BARADA HAS KÖP SUBUTNAMA TAPYLDY

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.67 (3 Ses)

covid 19 wentilyasiya wajyplygyÝokanç keselleriň iki sany kliniki barlaglary COVID-19-yň respirator damjalarynyň ýa-da wirus düşen ýerleriň üsti bilen däl-de, esasan aerozol (howada gaýýan) geçirijiler arkaly ýokuşýandygyny görkezdi.

Ylmy barlaglar wentilýasiýanyň wajypdygyny nygtaýarlar

Hytaýly ylmy-barlagçylar SARS-CoV-2 wirusynyň RNK bölejikleriniň iň köp pozitiw çykan möçberine içe sorulan demiň nusgalarynda duş geldiler. Bu wirusyň düşen ýerlerinden alnan nusgalardan 20% köpdür. Dem nusgalarynyň 26.9% pozitiw çykypdyr. Emma howadan alnan nusgalaryň diňe 3.8% we wirusyň düşen ýerlerinden alnan nusgalaryň 5.4% pozitiw çykýar.

Başga bir ylmy barlagda hem, Niderlandiýaly ylmy-barlagçylar wentilýasiýa ulgamynyň ähmiýetiniň uludygyny belläp geçýärler. Olar muňa mysal hökmünde, otaglaryň ýygy-ýygydan howalandyrylmandygy sebäpli COVID-19-yň tiz ýaýran garrylar öýüni görkezýärler.

  • 866 gezek okalan