• Makalalar
  • Sagdyn durmuş
  • Umumy
  • COVID-19
  • GÜNÜŇ AŞAGYNDA DURMAK KORONAWIRUSDAN (COVID-19) GORAMAÝAR

Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

GÜNÜŇ AŞAGYNDA DURMAK KORONAWIRUSDAN (COVID-19) GORAMAÝAR

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

gun covid 19Günüň aşagynda durmak ýa-da 25°C ýokary temperaturada bolmak koronawirusdan (COVID-19) goramaýar.

Howanyň nä derejede güneşli ýa gyzgyndygyna garamazdan, COVID-19 bilen keselläp bolýar. Gyzgyn howaly ýurtlarda hem COVID-19 ýokuşan adamlar hasaba alyndy. Wirusdan goranmak üçin eliňi ýygy-ýygydan gowy edip ýuwmaly; gözüňi, agzyňy we burnuňy ellemekden saklanmaly.

Üsgürmän we birahatlyk duýman 10 sekund ýa ondan köp demiňi saklap bilmek koronawirusyň (COVID-19) ýa-da başga öýken keselleriniň ýokdugyny aňlatmaýar.

COVID-19 wirusynyň umumy alamatlary gury üsgülewük, ýadawlyk we gyzzyrmadyr. Kä kişilerde onuň pnewmoniýa ýaly has agyr görnüşlere geçmegi mümkin. Özüňde COVID-19 bardygyny kesgitlemegiň iň ynamdar usuly laboratoriýa barlagyndan geçmekdir. Ony dem alyş maşklary bilen kesgitläp bolmaýar, gaýta ol maşklar howply bolup biler.

Çeşme: BSGG

  • 1837 gezek okalan