• Makalalar
  • COVID-19
  • TÜRKMENISTANDAKY COVID-19 WAKSINALARY

Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

TÜRKMENISTANDAKY COVID-19 WAKSINALARY

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (4 Ses)
T da Covid waksinalary
ADY ÝURDY KLINIKI SYNAGLARDAN GEÇENMI? TÄSIRLILIK DEREJESI BSGG TARAPYNDAN TASSYKLANANMY?
Sputnik V (Gamaleýa) Russiýa 3-nji tapgyr dowam edýär 91.6% Ýok
EpiVacCorona (Wektor) Russiýa 3-nji tapgyr dowam edýär Näbelli Ýok
CoviVac (Çumakow) Russiýa 1-2-nji tapgyrlar dowam edýär Näbelli Ýok
Biowak (Sinopharm) Hytaý 3-nji tapgyr dowam edýär 79.34% Hawa
CoronaVac (Sinovac) Hytaý 3-nji tapgyr dowam edýär 50.39%83.5% Ýok
AstraZeneca Beýik Britaniýa – Şwesiýa 3-nji tapgyr dowam edýär 76% Hawa
Çeşme: New York Times Coronavirus Vaccine Tracker we Arzuw News

Öňümizdäki hepdelerde, CoronaVac (Sinovac) waksinasyna degişli BSGG-nyň berjek kararyna garaşylýar. Russiýanyň Sputnik V waksinasyna degişli BSGG-nyň alyp barýan gözlegleriniň indiki tapgyry iýun aýyna çenli dowam eder we gözleglerden soňra karar berler.

Russiýanyň beýleki 2 waksinasynyň BSGG tarapyndan tassyklanma prosesi hakynda hiç hili maglumat berilmeýär, emma rus hökümetiniň özi öz çykaran waksinalarynyň üçüsini hem tassyklady.

  • 125 gezek okalan