• Makalalar
  • Sagdyn durmuş
  • Umumy
  • WAÝ, ASGYRJAK BOLÝAN. NÄME ETMELI?

Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

WAÝ, ASGYRJAK BOLÝAN. NÄME ETMELI?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)
  • 308 gezek okalan
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Çöräýmäge ýönekeýje zatlar welin, hemmeler buny bilýän hem däldir. Meselem, tirsegi bilen ýapyp asgyryp ýören göremok.Elleri tutup asgyrmagyň dogry däldigi meni geň galdyrdy.Dogrudan hem, ondan soň haýsymyz ylgap gidip ellerimizi derrew ýuwýarys?...

Çöräýmäge ýönekeýje zatlar welin, hemmeler buny bilýän hem däldir. Meselem, tirsegi bilen ýapyp asgyryp ýören göremok.Elleri tutup asgyrmagyň dogry däldigi meni geň galdyrdy.Dogrudan hem, ondan soň haýsymyz ylgap gidip ellerimizi derrew ýuwýarys?

Maglumatlar üçin sag boluň.

Dowamy
Şirpäki
Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location