• Makalalar
  • Sagdyn durmuş
  • Umumy
  • COVID-19
  • IBUPROFEN DERMANY COVID-19 BILEN KESELLÄNLERIŇ ÝAGDAÝYNY ÝARAMAZLAŞDYRÝARMY?

Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

IBUPROFEN DERMANY COVID-19 BILEN KESELLÄNLERIŇ ÝAGDAÝYNY ÝARAMAZLAŞDYRÝARMY?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.50 (2 Ses)

ibuprofen covid 19Häzirki maglumatlara görä, BSGG ibuprofeniň ulanylmagyna garşylyk görkezmeýär. BSGG koronawirusly adamlaryň gyzgynyny peseltmek üçin ibuprofen ulanmakdan ýaýdanylýandygyndan habarly. Olar näsaglara seredýän lukmanlar bilen habarlaşyp durýarlar we häzire çenli ibuprofeniň zyýanly täsirlerine duş gelmediler.

Çeşme: BSSG/WHO

  • 1585 gezek okalan