• Makalalar
  • COVID-19
  • BSGG REMDESIWIR WE BEÝLEKI DERMANLARDAN UMYDYNY ÜZÝÄR

Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

BSGG REMDESIWIR WE BEÝLEKI DERMANLARDAN UMYDYNY ÜZÝÄR

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.67 (3 Ses)

BSSG umydyny uzyarBSGG-nyň geçiren ylmy barlaglaryna görä, remdesiwir we beýleki bejergiler COVID-19 näsaglaryny ölümden halas etmekde, olaryň hassahanadaky wagtlaryny azaltmakda, ýa-da olary dem alyş wentilýatoryny ulanmakdan alyp galmakda hiç hili peýda bermeýär diýen ýaly.

11300 sany hassahana düşen näsaglaryň gatnaşmagynda 30 döwletde geçirilen ylmy-barlagyň netijeleri gidroksihlorohin, lopinawir / ritonawir, interferon, we remdesiwir dermanlarynyň täsiriniň ujypsyzdygyny görkezdi. Emma, heniz bu barlag resenzirlenmedi (syn ýazylmady).

Barlagdan esasy bellikler:

↪ Barlagyň netijeleri ABŞ-ny gynandyrýar. Çünki remdesiwir COVID-19-y bejermek üçin ABŞ-da ulanmaga rugsat berlen ýeketäk antiwirus dermany. Emma, Kaliforniýa uniwersitetiniň professory Peter Çin-Hoň barlagyň saglyk ulgamlary biri-birinden tapawutly ýurtlarda geçirilmegi "täsirlerini öwrenmesi kyn bolan durnuksyz bejergi protokollarynyň döremegine sebäp bolup biler" diýip belleýär.

↪ Remdesiwiri ýasaýan Gilead kompaniýasy barlagyň ygtybarlylygyna şübhelenýär. Kompaniýa netijeleriň durnuksyz hem-de biwagt alnandygyny aýdyp, remdesiwiriň peýdalaryny tassyklaýan ylmy-barlaglaryň bardygyny belleýär.

Science žurnalynyň işgäri Kai Kupferşmit bolsa, öz twitinde şeýle belleýär "Gilead kompaniýasynyň barlagyň netijelerini göreninden soňra, Ýewropa Bileleşigi bilen remdesiwir satmak barada şertnama baglaşmagy birnäçe sorag döredýär".

  • 737 gezek okalan