• Makalalar
  • COVID-19
  • COVID-19 WE “IMMUNITET PASPORTY”

Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

COVID-19 WE “IMMUNITET PASPORTY”

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.33 (6 Ses)

covid 19 immunitet pasportyBSGG ilatyň saglygyny we jemgyýetçilik gatnaşyklaryny nazarda tutup, COVID-19 bilen göreşmegiň indiki tapgyryna degişli gollanma çykardy. Käbir hökümetlere görä, COVID-19-a sebäp bolýan SARS-CoV-2 wirusyna garşy antibedenleriň anyklanmagy "immunitet pasportuna" esas bolup biler. Bu adamlaryň ikilenç kesellemen diýen pikir bilen daşaryk çykmagyna ýa-da işe gatnap başlamagyna getirer. Häzirki wagtda COVID-19-dan sagalyp, antibedenleri bar bolan kişilere keseliň gaýtadan ýokuşmajakdygyny tassyklaýan hiç hili delil ýok.

Çeşme: BSGG

  • 1152 gezek okalan