• Makalalar
  • COVID-19
  • KORONAWIRUSA GARŞY GÖREŞMEGIŇ IŇ GOWY ÝOLY NÄME?

Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

KORONAWIRUSA GARŞY GÖREŞMEGIŇ IŇ GOWY ÝOLY NÄME?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (3 Ses)

covid 19 garsy goresmekKoronawirusyň ilki ýaýran wagtlary nämäniň nämedigi näbellidi. Kesele garşy göreşmegiň käbir ýollary:

↪ Waksina taýýarlamak: Iň ileri tutulýan mesele şu bolmaly. Sanjymyň taýýarlanmagy azyndan bir ýyla çekäýende-de, ol keseliň ýaýramagynyň öňüni mazaly alyp biler. Şeýle hem, önümçiligiň dünýäniň dürli ýerlerinde meýilleşdirilmegi zerurdyr.

↪ Bejergi tapmak: Bejermegiň ýoly hökmünde peýdaly bolup biljek antiwirus serişdelerini, meselem: dümew hem-de AIW üçin niýetlenen derman serişdelerini barlap görmeli.

↪ Kesel anyklaýyş işlerini artdyrmak: Kesellänleri çalt kesgitlemek üçin tiz anyklaýyş serişdelerini (test) öndürmeli we paýlamaly.

↪ Hassahanalaryň taýýarlygyny ýokarlandyrmak: Ýokanç keselleriň barlag proseduralaryny güýçlendirmek; saglyk hünärmenlerini taýýarlamak; maskalary, ýörite eşikleri we ellikleri elýeterli ýagdaýa getirmek.

↪ Habarlaşmak: Anyk faktlary we näbelli ýagdaýlary köpçülik bilen paýlaşmak we ýaramaz habarlary gizlin saklamazlyk.

Eger wirus gorkulyşyndan has az ölüm howply bolsa ýa-da has aňsatlyk bilen öňüni alyp bolýan bolsa, şu wagtky çekilýän goşmaça zähmetiň indiki ýaýramalarda peýdasy deger.

  • 1218 gezek okalan