• Makalalar
 • COVID-19

Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.33 (3 Ses)

covid 19 simptomsyzBSGG-nyň berýän maglumatlaryna görä, COVID-19 esasan alamatlaryny görkezýän adamlardan ýokuşýar, emma alamatlaryň ýüze çykmasynyň öň ýanynda hem, wirusly adama uzak wagtlap ýakyn dursaň ýokuşyp bilýär. Şeýle-de, keseli hiç hili alamatsyz geçirýän adamlar hem, wirusy başgalara ýokuşdyryp bilýärler. Ýöne bu barada has jikme-jik öwrenmek üçin has köp ylmy barlag geçirilmeli.

Hytaýdan gelen irki maglumatlar alamatsyz adamlaryň wirusy başgalara ýokuşdyryp bilýändigini teklip edýär. Alamatsyz adamlardan wirusyň başgalara nädip ýokuşýandygyna düşünmek üçin 2 zady tapawutlandyrmak möhümdir. Bu tapawutlandyrma wirusyň ýaýramasyna jemgyýetçilik derejesinde çäre görmekde uly rol oýnaýar.

Dowamy

 • 497 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.00 (5 Ses)

covid 19 gelen soraglarGadyrly okyjylar!

Biz bu ýerde sizden gelýän soraglary (soraglar üýtgedilmän çap edilýär) paýlaşyp durarys we olara jogap tapmaga kömek ederis. Jogaplar Saglyk.org websaýtynyň СOVID-19 bölüminde çap edilýär, Instagramda paýlaşylýar. 2020-nji ýylyň fewral-iýýul aralygynda biz СOVID-19 bilen baglanyşykly 100 golaý material Saglyk.org-da çap etdik. Eger şol soraglaryň arasynda siziň beren soragyňyza jogap ýazylan bolmasa biz täze material taýarlarys.

Dowamy

 • 541 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.27 (11 Ses)

mata maska toslamalary 1

Soňky günlerde birnäçe meşhur türkmen Instagram we beýleki sosial mediýa platformalarynda ýokardaky surat paýlaşyldy we ilat arasynda giňden ýaýradyldy. Suratda hiç hili çeşme görkezilmändigi sebäpli, okyjylarymyzyň köpüsi bizden onuň ygtybarlylygy hakynda soradylar. Biz bu suraty "Google Images" arkaly gözledik we ony ygtybarly çeşmelerden tapyp bilmedik. Barlag-idegden soňra, ol surat "ýarym ýalan" diýen netijä geldik.

Görşüňiz ýaly, suratda maskanyň 6 görnüşi ýerleşdirilen we hersiniň aşagynda netijelilik derejesi görkezilen. Ýokarky setirdäki 3 maskanyň (N95, hirurgik maska we FFP1) wirusdan ýokary derejede gorap bilýändigi ýazlan. Ol 3 maskany esasan hassahanalarda näsaglar bilen işleşýän saglyk işgärlerine dakynmak maslahat berilýär. Ýöne gynansakda, N95, hirurgik, FFP1 maskalary adaty adama elýeterli bolmaýar we olary tapmak hem kyn bolýar. BSGG saglyk işgärleri üçin maska gytçylygy döremez ýaly, adaty ilata olary satyn almazlygy maslahat berýär.

Dowamy

 • 868 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.50 (4 Ses)

covid 19 maska o2 yetmezcilikFAKT: Dogry geýlen medisina maskalaryny uzak wagtlap geýilmegi CO2 zäherlenmesine ýa-da kislorod ýetmezçiligine sebäp bolmaýar.

Medisina maskalaryny uzak wagtlap geýmek oňaýsyz bolup biler, emma muňa garamazdan, bu CO2 zäherlenmesine ýa-da kislorod ýetmezçiligine eltmeýär. Medisina maskasyny geýeňize ol ýüzüňizde ykjam, kynçylyksyz dem alar derejede berk oturmalydyr ýa-da daňylmalydyr. Hiç haçan bir gezeklik maskalary gaýtadan ulanmaň we ol ölenen badyna çalşyň.

Çeşme: BSGG

Dowamy

 • 274 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

Maskanyň nähili işleýändigine düşünmek üçincovid 19 maska komegi, ilki bilen COVID-19 keseline sebäp bolýan wirusyň nädip ýaýraýandygyny anyklaşdyrmaly.

Bir adama ýokuşanyndan soňra, Sars-CoV-2 wirusy özüni köpeltmek üçin ol adamyň öýjüklerini basyp alýar. Bedende wirus köpeldigiçe, ol öýjükleri böwsüp çykýar we öýkendäki, agyzdaky we burundaky beden suwuklyklaryna ýaýraýar. Haçanda wirus ýokuşan adam üsgürende, ol aerozol diýlip atlandyrylýan, içi wirusdan doly maýdajyk suw damjalaryny howa syçradýar.

Ýekeje üsgülewükden 3,000 töweregi damja syçrap bilýär. Hatda gürläniňde hem wirusyň ýaýrap bilýändigi barada çaklamalar bar. Ýakynda geçirilen ylmy işe görä, biz diňe "sag bol" jümlesini aýdanymyzda hem, göze görünmeýän müňlerçe damjalary howa syçradýarys.

Dowamy

 • 304 gezek okalan

BSGG WE COVID-19

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.63 (8 Ses)

saglyk logoJuly 15, 2020

Saglygyň Gadyrly Okyjysy,

Şu gün BSGG-nyň Ýewropa sebitleýin edarasynyň wekilýeti Türkmenistanda metbugat üçin brifing geçirdi. Brifingde BSGG/Ýewropa hünärmenleriniň Türkmenistana bolan missiýasynyň netijeleri aýan edildi. Duşuşykda missiýanyň ýolbaşçysy Dr. Katrin Smolwud, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiden Dr. Gurbangül Öwlýagulowa dagy çykyş etdiler we türkmenistanly hem-de halkara metbugatlaryň soraglaryna jogap berdiler.

Dowamy

 • 656 gezek okalan

STATEMENT ON WHO

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.89 (9 Ses)

saglyk logoJuly 15, 2020

Dear Saglyk Reader,

Today the WHO Regional Office for Europe held a press briefing with WHO/Europe experts on the preliminary outcomes of their COVID-19 mission to Turkmenistan. Dr. Catherine Smallwood, WHO/Europe’s Senior Emergency Officer and mission lead, and Dr. Gurbangul Owlyagulova from the Ministry of Health and Medical Industry of Turkmenistan made statements and answered questions from Turkmen and international press.

Dowamy

 • 400 gezek okalan

SAGLYK, BSGG WE COVID-19 (HATLAR)

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.55 (11 Ses)

SaglykToWHO

Gadyrly okyjy,

BSGG-nyň ekspertler missiýasy 7-nji iýulda Türkmenistana bardy. Biz Siz bilen BSGG-nyň iş toparyna iberilen hatlaryň we jogaplaryň doly görnüşini paýlaşýarys.

Dowamy

 • 656 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (5 Ses)

SaglykToWHO

Dear Friend,

Saglyk sent an email to Dr. Katherine Smallwood, WHO/Europe’s Senior Emergency Officer and mission lead to Turkmenistan on July 9, 2020. The mission has arrived to Turkmenistan on July 7, 2020. We are sharing our email communication with WHO in full.

Dowamy

 • 281 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.67 (3 Ses)

covid 19 isolation

COVID-19 ýokuşan bolsa ýa-da ýokuşandyr öýtseň, hökmany suratda öýde gal we beýlekilerden çetleş. Bu COVID-19 ýaýramagynyň öňüni alar. Eger-de wirusyň agyr alamatlary bar bolsa (şol sanda dem alma kynçylygy), haýal etmän gyssagly lukmançylyk kömegine ýüz tut.

Haçan beýlekiler bilen ýene gatnaşyp bilmegiň (öý izolýasiýasyndan çykmagyň) käbir şertlere balgydyr.

Meniň COVID-19 barlag netijäm positiw çykdy, emma hiç hili alamatlary ýok.

Dowamy

 • 526 gezek okalan