• Makalalar
 • COVID-19

Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (5 Ses)

covid 19 gowrelilikLukmanlar henizem wirusyň düwünçegiň ösüşine edýän täsiri barada kän bilmeýärler. Koronawirus ýokuşan göwreli aýallarda keseliň alamatlary adaty adamlaryňkydan üýtgeşik bolmaýar – ýagny, koronawirus ýokuşan göwreli aýallar hem edil beýleki adamlar ýaly üsgülewük, gyzzyrma, demgysma, kelleagyry we yslary saýgarmakda kynçylyklary başdan geçirýärler. Aýallaryň köpüsi birnäçe günde sagalyp gidýärler.

Käbir wiruslar göwreli aýallara uly howp salýar, emma COVID-19 wirusynyň howply wiruslaryň sanawyna girýändigi barada hiç hili subutnama ýok.

Dowamy

 • 373 gezek okalan

COVID-19 BARLAGLARY BARADA FAKTLAR

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.50 (2 Ses)

covid 19 barlaglarCOVID-19 testleri (barlag) keseliň ýaýraýşyny ölçemekde we pandemiýa nähili çemeleşmegi kesgitlemekde örän möhüm rol oýnaýar. COVID-19 testleriň iki görnüşi bolup, olaryň ulanylyşynda tapawutlar we çäklendirmeler bar. Ilat saglygyna degişli iň gowy kararlara gelmek üçin bu barlaglar baradaky faktlary bilmek wajypdyr.

Okamany dowam et

 • 368 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.33 (6 Ses)

covid 19 immunitet pasportyBSGG ilatyň saglygyny we jemgyýetçilik gatnaşyklaryny nazarda tutup, COVID-19 bilen göreşmegiň indiki tapgyryna degişli gollanma çykardy. Käbir hökümetlere görä, COVID-19-a sebäp bolýan SARS-CoV-2 wirusyna garşy antibedenleriň anyklanmagy "immunitet pasportuna" esas bolup biler. Bu adamlaryň ikilenç kesellemen diýen pikir bilen daşaryk çykmagyna ýa-da işe gatnap başlamagyna getirer. Häzirki wagtda COVID-19-dan sagalyp, antibedenleri bar bolan kişilere keseliň gaýtadan ýokuşmajakdygyny tassyklaýan hiç hili delil ýok.

Çeşme: BSGG

 • 276 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

covid 19 caklendirmelerÝokanç keselleriň ýaýramagynyň ähtimal döwründe ilatyň saglygyny goramak üçin raýatlaryň hereketi çäklendirilýär. Şeýle çäklendirmeler olaryň daşaryk çykmagynyň gadagan edilmeginden başlap, edara-kärhanalaryň we mekdepleriň ýapylmagyny, adamlaryň öýlerinden çykmasyz edilmegini, lukmançylyk desgalarynda mejbury karantinde saklanmagy öz içine alýar.

Keseliň ýaýrandygy çaklanylýan döwürde ilatyň saglygyny goraýyş çärelerini geçirmegiň maksady erkinlik bilen bagly mejbury çäklendirmeler hem-de raýatyň erkinliginiň arasyndaky deňligi sazlamakdan ybaratdyr. Bu gelinýän kararlary köpçülikleýin we aýdyň delillendirmek we halkyň saglygyny kanunalaýyk goramak üçin edilýär.

Dowamy

 • 319 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (3 Ses)

covid 19 garsy goresmekKoronawirusyň ilki ýaýran wagtlary nämäniň nämedigi näbellidi. Kesele garşy göreşmegiň käbir ýollary:

↪ Waksina taýýarlamak: Iň ileri tutulýan mesele şu bolmaly. Sanjymyň taýýarlanmagy azyndan bir ýyla çekäýende-de, ol keseliň ýaýramagynyň öňüni mazaly alyp biler. Şeýle hem, önümçiligiň dünýäniň dürli ýerlerinde meýilleşdirilmegi zerurdyr.

Dowamy

 • 327 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.33 (3 Ses)

covid 19 bejergi yok bolsaTassyklanan bejergisi bolmasa-da, saglyk edaralary we hünärmenleri COVID-19 bilen kesellän näsaglara şu ýollar arkaly ideg edip, olaryň diri galmagyny gazanyp edip biler:

1. Keseliň alamatlaryna gözegçilik etmek: Gyzgyna, üsgülewüge we wirus bilen baglanyşykly beýleki umumy alamatlara gözegçilik edip, COVID-19 keselini ýeňilleşdiriji derman serişdelerini bermeli.

Dowamy

 • 249 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (4 Ses)

covid 19 waksina nadip yasalyarTäze waksinany (sanjym) adamlara berip başlamazdan ozal, birnäçe ýyl dowam edip bilýän laboratoriýa barlaglary geçirilýär. Waksina adamlarda barlanylyp başlansoň hem, kliniki barlaglar tamamlanyp, ygtyýarnama (lisenziýa) alynýança ýene birnäçe ýyl geçmegi mümkin.

ABŞ-nyň Iýmit we derman administrasiýasy (FDA) waksinalara we derman serişdeleriniň düzgünnamalaryna gözegçilik edýär. Ýewropa Bileleşiginde bolsa, bu işi Ýewropa lukmançylyk agentligi (EMA) ýerine ýetirýär. BSGG halkara derejede biologik önümleriň ulanylyşyna maslahatlar berýär. Köp döwletler BSGG-nyň ülňülerini kabul etdi.

Dowamy

 • 233 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.50 (4 Ses)

covid 19 remdesiwirABŞ-nyň Allergiýa we ýokuşýan keselleriň döwlet institutynyň (NIAID) çap eden kliniki barlagynyň netijelerine görä, remdesiwir dermany berlen koronawirus keselli näsaglar platsebo dermanyny içenlerden 4 gün öňürti sagalypdyrlar.

NIAID-niň direktory Antoni Fauçi bu netijeleriň örän ähmiýetlidigini emma meseläniň soňuna nokat goýjak derejede däldigini belleýär. Remdesiwir berlen näsaglaryň 8%, platsebo topardakylaryň 11.6% öldi – bu tapawut bolsa statistiki taýdan uly däl. NIAID ýakyn wagtda has jikme-jik maglumatlaryň çykaryljakdygyny aýdýar.

Dowamy

 • 282 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.33 (3 Ses)

covid 19 zoonozHaçanda kesel haýwandan adama ýokuşanda, muňa zoonoz ýokuşma diýilýär. Bu ekologik hadysadyr. Wirus haýwandan adama geçensoň näme boljagy ewolýusiýa we tötänlige baglydyr. Eger wirus uýgunlaşmaga ukyply bolsa, täze ýerde, ýagny adam bedeninde täzeden döräp we köpelip bilýär. Ýa-da wirus ýokuşan adamsyny öldürýär (guduzlama ýaly) we ýokuşma zynjyry üzülýär. Eger-de wirus uýgunlaşmaga has ukyply bolsa, onda ol bir adamdan başga adama jynsy gatnaşyklar (AIW), gan we ş.m. beden suwuklyklary (Ebola), ýa-da asgyryş we üsgüriş damjajyklary arkaly (dümew we SARS) ýokuşyp bilýär. Wirusy uýgunlaşmaga ukyply edýän zat onuň hromosom durnuksyzlygy we Darwiniň tebigy seçgisidir. Ýeke spirally RNK hromosomly wiruslar tertipsiz ýagdaýda köpelýändigi üçin durnuksyz hromosomly wiruslardyr, we olar gaty aňsat uýgunlaşýarlar. Koronawirus hem şolaryň hataryna girýär.

Çeşme: Johns Hopkins Bloomberg Sсhool of Public Health

 • 311 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.25 (4 Ses)

covid 19 mapTäze koronawirusyň uzagyndan endemik (ýerli) kesele öwrülip, adamlaryň aglabasyna ýokuşmagy mümkin. Ýöne bu näçe wagta çekerkä? Eger bu birki aýdan bolup geçse, keselhanalar hyryn-dykyn bolup, adamlar koronawirus ýa başga keseller üçin bejergi alyp bilmezler. Bu görlüp-eşidilmedik heläkçilige elter. Emma, eger sosial aralygy saklamak, syýahatlarymyzy azaltmak, syrkawlanymyzda işe gitmezlik ýaly çäreleri dürs ýerine ýetirsek, keseliň ýaýramagyny haýalladyp bileris. Eger-de, koronawirusyň dünýä ilatynyň 60-70%-ne ýokuşmagy 3 ýyla çekse, onda keselhanalar dolmaz, adamlar bejergi alyp biler we waksina oýlap tapmaga wagtymyz bolar. Wirusyň tiz ýa-da haýal ýaýramagy diňe biziň öz elimizde.

Çeşme: Johns Hopkins Bloomberg Sсhool of Public Health

 • 267 gezek okalan