Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

KORONAWIRUS BILEN BAGLY ÝAGDAÝLARA SYN WE SAGLYK HABARLARY (30.07.2021)

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.34 (155 Ses)
Image

ÜNS BER!

Biz COVID-19 baradaky fakt-barlaglarymyzda halkara derejede tanalýan saglyk guramalaryna we saglyk hünärmenlerine esaslanýarys. Epidemiýa baradaky maglumatlaryň yzygiderli täzelenip durýandygy sebäpli, biziň hem fakt-barlaglarymyz şolara görä täzelenip durýar. Eger-de lukmançylyk maslahatyny gözleýän bolsaňyz, lukmana ýüz tutuň. COVID-19 barada goşmaça maglumat almak üçin Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň websaýtyny okaň.

HABARLAŞMAK KONTAKTLARY

Türkmenistanyň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň salgysy: tel: +993 12 28-14-47, 28-22-04;

Türkmenistanyň Saglygy Goraýyş ministrligi: tel: +993 12 40-04-16, +993 12 40-04-07;

1-nji aprel: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi 24 sagat işleýän koronawirus boýunça sorag-jogap gyzgyn liniýasyny açdy – 73-95-35;

BSGG Türkmenistan: +993 12 48-83-25;

@BSSG Turkmenistan (Instagram), @UN_Turkmenistan, @UNDPTM, @UNRССA (UN Regional Center for Preventive Diplomacy for Central Asia)

24-30 IÝUL 2021

Koronawirus (COVID-19) bilen bagly ýagdaýlara syn we saglyk habarlary:

Sanlar

John Hopkins University and Mediсine: kesellänler 196,794,025, ýogalanlar: 4,202,467, waksinasiýa dozalary: 4,034,749,646.

BSGG: Türkmenistan: kesellänler: 0, ýogalanlar: 0, waksina dozalary: 41,993. Gazagystan: 617,387 (9,077), 7,517,061, Gyrgyzystan: 161,015 (2,301) 54,101, Özbegistan: 127,506 (859) 6,007,782, Täjigistan: 15,245 (120) 492,066, Russiýa: 6,195,232 (156,178) 52,782,888.

Türkmenistan

UNFPA Türkmenistan Halkara ýaşlar güni mynasybetli 9-11-nji awgustda "Ýetginjekleriň we ýaşlaryň mümkinçiliklerini doly durmuşa geçirmegiň ugrunda" atly onlaýn seminar geçirýär. Gatnaşmak üçin maglumatlar UNFPA Instagram hasabynda.

↪ 28-nji iýulda, BSGG-nyň Türkmenistandaky Edarasy Bütindünýä gepatitlere garşy göreş gününe bagyşlanan duşuşygy gurnady. Şu wagt Internetde türkmen dilinde wirusly gepatitlere degişli maglumatlar (10 sany makala) diňe Saglyk.org saýtynda ýerleşdirilen.

COVID-19 sebitimizde

ABŞ-nyň we NATO-nyň Owganystandan çekilmegi ýurtda ýowuzlygyň artmagyna getirip, Delta ştamynyň üçünji tolkuny bilen göreşýän saglygy goraýyş ulgamyny hem agsatdy. Urşuň penjesine düşen ençeme saglyk öýleri ýumruldy; galan hassahanalar bolsa hem COVID-19 syrkawlary hem-de uruşda ýaralananlar bilen doldy.

↪ Raketalar kislorod we waksina serişdelerini weýran etdiler.

↪ Talibanyň goýberiji punktlary ýolagçylary saklap, hassahana ýetişjek bolýan syrkawlaryň ýagdaýlaryny kynlaşdyrýarlar.

Hassahana ýolbaşçylary Taliban bilen hökümetiň arasyndaky söweşiň togtadylmagyny we saglyk işgärlerine ilatyň kömege mätäç böleklerine ýetişmäge mümkinçilik berilmegini soraýarlar. Emma, bir ylalaşyga gelinmese, "uruşda kim ýeňse-de, biziň ählimiz Covid-den ýeňileris" diýip, lukman Navid Attal belleýär.

CDC maskalara täzeçe çemeleşýär

ABŞ-nyň Kesellere gözegçilik we öňüni alyş merkezleri (CDC) waksina alan adamlara Delta ştamyndan ýokary derejede goranmak we ony başgalara ýaýratmazlyk üçin, ýokuşmanyň köp ýa-da köpelýän ýerlerinde içerde maska geýmegi maslahat berýär.

2 aý mundan öň CDC doly waksina alan adamlara içerlerde hem maskasyz gezip bilýändiklerini aýdypdy. Çünki öňki barlaglar waksinalaryň ýokuşmalary mazaly azaltýandygyny görkezipdi. Emma Delta ştamy hatda sanjym alanlaryň arasynda hem görlüp-eşidilmedik derejelerde ýokuşmalaryň köpelmegine getirdi.

Halkara tankytçylar ilki başdan maska talaplaryny gowşatmagyň ýalňyşlykdygyny belläpdiler. Olaryň pikiriçe, beýle üýtgeşmeler ilatyň ynamyny gowşadyp biler. Ysraýyl ýaly ýurtlarda maska düzgünleri gowşadylyp soň ýene berkidilende ilaty boýun etmek kyn düşüpdi. Emma, maskalara gezek gelende, gündogaryň we günbataryň adamlarynyň tapawutly düşünjeleri bar. Meselem, günbatarda maska geýmäge garşy adamlar muny şahsy azatlyklaryna el degrilmegi bilen baglanyşdyrýarlar. Emma Aziýada, esasan hem Gong Kongda maska geýmek, edil eliňi ýuwmak we aradaşlygy saklamak ýaly, başgalara kesel ýaýratmazlygyň ýönekeý we ätiýaçly ýoly hökmünde görülýär.

Waksinalar we waksinasiýa

Pes we orta-girdejili ýurtlarda COVID-19 waksinasyna has az garşylyk görkezilýär. Emma sanjymlaryň ähli ýerde elýeter bolan baý ýurtlarynda olara garşy adamlar kän. Meselem, ýokary-orta-girdejili ýurt bolan Russiýada ilatyň diňe 30%-i sanjym almaga isleg bildirýär.

↪ AstraZeneca COVID-19 waksinasynyň ilkinji dozasyndan soň seýrek ýagdaýlarda gan lagtalanmasynyň emele gelme töwekgelligi bar, emma ikinji sanjymdan soňra goşmaça töwekgellik bolmaýar.

↪ Hatda baý ýurtlar 1 milliarda ýakyn waksina kömegini berseler-de, sanjym iňňesiniň ýetmezçiligi zerarly garyp ýurtlar waksinasiýany tizleşdirmekde kynçylyk çekýärler.

↪ Ýewropanyň regulýatorlary ilkinji bolup Modernanyň COVID-19 waksinasyny 18 ýaşdan kiçiler üçin tassyklady. 3,700-den gowrak çaganyň gatnaşmagynda geçirilen ylmy barlagda bu waksina çagalarda hem ulularyňka deňeçer antibeden jogabyny oýarmagy başardy. Pfizer waksinasy Ýewropada we Demirgazyk Amerikada eýýäm çagalar üçin tassyklanylypdy.

↪ Bütindünýä Banky we COVAX ösüp barýan ýurtlara waksina üpjünçiligini çaltlaşdyrmagy maksat edinýärler.

Pandemiýa dünýä ýüzünde

↪ Malaýziýada COVID-19 we serişdeleriň ýetmezçiligindan kösenýän hassahanalarda işleýän kontraktly lukmanlar hemişelik iş ýerlerini we ýeňillikleri talap edip, işlerini taşladylar.

↪ Şahsy gorag serişdelerinden düzülen zibiller daşky gurşawa zyýan berýär. Barlaglara görä, pandemiýada her aýda 129 milliarddan gowrak maska we 65 milliarda barabar bir gezeklik ellikler ulanylýar. Bu meselä tapylan çäreleriň ikisi:

1. Hindistanda maskalardan kerpiç ýasalýar;

2. Meksikada ýuwup ulanylýan şahsy gorag serişdeleri ýasalýar.

Lukmanlar köplenç bir günde 4 sany bir gezeklik gorag haladyny ulanýarlar. 50 gezek ýuwup ulanyp bolýan şahsy gorag serişdelerini oýlap tapan Tamara Çaýo şeýle belleýär: "Maşgalamda köp adam lukman ýa-da şepagat uýasy. Olar özlerine ‘men adamlary halas edýärin, emma planetany halas etmeýärin’ diýýärler".

Başga habarlar

↪ Her ýyl bir milliard çaga zulumy we zorlugy başdan geçirýär. Bu san pandemiýanyň dowamynda has-da artdy. BSGG hökümetleri, hususy pudaklary, dini jemgyýetlerini, halkara guramalary, raýdaşlyk jemgyýetlerini we sport guramalaryny öz kanunlarynda, meýilnamalarynda, býujetlerinde we aragatnaşyklarynda çagalary ileri tutmaga we bilelikde hyzmatdaşlyk edip, çagalara garşy zulumyň soňuna çykmak üçin 6 sany möhüm çaräni durmuşa geçirmäge çagyrýar:

► 2030-njy ýyla çenli çagalara garşy zulumyň ähli görnüşlerini gadagan etmeli;

► Ene-atalary we ideg edijileri çagalaryň howpsuzlyk serişdeleri bilen üpjün etmeli;

► Interneti çagalar üçin howpsuz etmeli;

► Mekdepleriň howpsuz, zulumsyz we inkluziw bolmagyny gazanmaly;

► Çagalara goýulýan maýa goýumy köpeltmeli we harç edilişi gowulandyrmaly.

Gurakçylyk Merkezi Aziýada parahatçylyga we durnuklylyga howp salýar. Bu tomus Merkezi Aziýada dörän suw gytçylygy Gyrgyzystana hem ýaramaz täsirini ýetirdi. Ýurduň Çuý oblastynda güýçli gurakçylyk zerarly hasyllar guraýar. Gyrgyz halkyny Toktogul suw howdanynyň suwunyň azalmagy hem gaýga goýýar. Bu ýerde ýurduň iň uly gidroelektrik stansiýasy bolan Toktogul GES-i ýerleşýär. Sowuk möwsümlerde ýylylyk üpjünçiligi ep-esli derejede bu howdana bagly bolup durýar. Syýasy ylymlaryň doktory Azamat Temirkulow suw ýetmezçiliginiň sebäpleri we bu meseläniň çykalgalary barada düşündirdi.

Merkezi Aziýada adatdan daşary gyzgynlyk: Jemgyýet bu meselä çynlakaý garamaly. Klimatyň üýtgemegi boýunça hökümetara panel (IPCC) 2055-nji ýyla çenli Merkezi Aziýa sebitiniň klimatynda dörejek üýtgeşmeler barada 3 çaklama çykardy:

1. Iň erbet çaklamalara görä, Merkezi Aziýanyň beýik dagly böleklerinde howanyň temperaturasy 4-5 gradus gyzar.

2. Iň optimistik çaklamalara görä, sebitde howanyň temperaturasy 3-4 gradus gyzar.

3. Merkezi Aziýanyň temperaturasy ýylda 0.2-0.4 gradus gyzar.

Klimatyň üýtgemegine garşy göreşmekde Gazagystan 61 ýurduň içinde 55-nji orny eýeledi. Ýurduň klimatyň üýtgemegine garşy göreşme indeksi 28.04 deň boldy – bu Russiýadan, Ukrainadan we Belarussiýadan hem pesdir. Şwesiýa, Beýik Britaniýa we Daniýa iň ýokary orunlary aldylar, emma hiç bir ýurt ilkinji üçlüge girmedi. Awtorlaryň aýtmagyna görä, hiç bir ýurt ilkinji üçlüge girjek derejede gowy netijeleri görkezmedi. Birleşen Ştatlar 19.75 indeks bilen iň soňky orny eýeledi. Nemes ekologik guramasy "Germanwatch" tarapyndan ölçenilýän bu indeks ýurduň parnik gazlarynyň emissiýasyny, gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmelerini, energiýa ulanyşyny we klimat kanunlaryny hasaba alýar.

Saglyk.orgСOVID-19 ähli soraglaryňa jogaplar. Oka, goran, paýlaş! Bizi IMO-da hem yzarlaň! (Group Name: Saglyk; Group ID: 15022763

Özüňi we maşgalaňy gora

Barlaglar (Testler)

Karantin

Wirus

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy täze koronawirus (Covid-19) barada ýaýran toslamalary paş etdi

"Pandemiýa" näme?

Ýüzärlik

Alkogolly içgiler koronawirusdan goraýarmy?

Koronawirusyň (Covid-19) we dümewiň meňzeşlikleri we tapawutlary

Oksolin ýagy (оксоли́новая мазь) koronawirusyň ýokuşmagynyň oňüni alýarmy?

Covid-19 wirusy näçe wagtlap zatlaryň ýüzünde diri galyp bilýär?

Ibuprofen dermany Covid-19 bilen kesellänleriň ýagdaýyny ýaramazlaşdyrýarmy?

Günüň aşagynda durmak koronawirusdan (Covid-19) goramaýar

Inçekesel waksinasy koronawirusdan gorap bilýärmi?

Covid-19: immunitet we möwsümleýinlik

Täze koronawirus adamlaryň aglabasyna ýokuşarmy?

SARS-COV-2 wirusyny kontrolda saklap, aradan aýryp ýa-da ýok edip bolýarmy?

SARS-COV-2 wirusy jynsy gatnaşykda spermanyň (dölüň) üsti bilen ýokuşyp bilýärmi?

Jemgyýetçilik basseýnlerine haçan arkaýyn gidip bolar?

Atipiki pnewmoniýa näme?

Adam jaýlananda howpsuzlyk we hormat

Burnum ys alanok. Bu koronawirusyň alamatymyka?

Alymlar koronawirusyň howada saklanmagy barada BSGG-a ýüzlenýärler

Covid-19 bilen keselländen näçe wagt geçensoň adamlar bilen gatnaşyp bolýar?

Okyjydan: Koronawirus simptomsyz hem geçip bilýär diýýilýär, düşündiräýseňiz

Covid-19: Nädip dezinfeksiýa etmeli?

Okyjydan: Hlory ýa-da natriniň gipohloridini howa sepmek koronawirusy öldürip bilýärmi?

Okyjydan: Bir gezek Covid-19 bilen keselläp gutulsaň, kesel täzeden ýokuşyp bilýärmi?

Covid-19 öňümizdäki dümew möwsümini beterleşdirermi?

Aerozol geçirijileri barada has köp subutnama tapyldy

Hajathanalarda Covid-19 ýokuşyp bilýärmi?

Koronawirusyň esasy alamaty – ys alşyň ýitmegi

Ys alşyň ýitmeginden-tutgaýlara çenli: Covid-yň köpugurly hüjümi

ELLERI NÄDIP DOGRY ÝUWMALY?

SEN NÄDIP SALAMLAŞÝARSYŇ?

Image

Salamlaşanyňyzda

BOLMAÝAR:

Elleşmek;

Gujaklaşmak;

Öpüşmek.

BOLÝAR:

Baş egmek;

Mylaýym ýylgyrmak;

Eliňi galgatmak;

Eliňi ýüregiňe goýup egilmek.

A SEN NÄDIP SALAMLAŞÝARSYŇ?

#salamlaşmak #koronawirus

  • 41858 gezek okalan