Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

KORONAWIRUS BILEN BAGLY ÝAGDAÝLARA SYN WE SAGLYK HABARLARY (14.05.2021)

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.32 (151 Ses)
Image

ÜNS BER!

Biz COVID-19 baradaky fakt-barlaglarymyzda halkara derejede tanalýan saglyk guramalaryna we saglyk hünärmenlerine esaslanýarys. Epidemiýa baradaky maglumatlaryň yzygiderli täzelenip durýandygy sebäpli, biziň hem fakt-barlaglarymyz şolara görä täzelenip durýar. Eger-de lukmançylyk maslahatyny gözleýän bolsaňyz, lukmana ýüz tutuň. COVID-19 barada goşmaça maglumat almak üçin Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň websaýtyny okaň.

HABARLAŞMAK KONTAKTLARY

Türkmenistanyň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň salgysy: tel: +993 12 28-14-47, 28-22-04;

Türkmenistanyň Saglygy Goraýyş ministrligi: tel: +993 12 40-04-16, +993 12 40-04-07;

1-nji aprel: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi 24 sagat işleýän koronawirus boýunça sorag-jogap gyzgyn liniýasyny açdy – 73-95-35;

BSGG Türkmenistan: +993 12 48-83-25;

@BSSG Turkmenistan (Instagram), @UN_Turkmenistan, @UNDPTM, @UNRССA (UN Regional Center for Preventive Diplomacy for Central Asia)

08-14 MAÝ 2021

Koronawirus (COVID-19) bilen bagly ýagdaýlara syn we saglyk habarlary:

Sanlar

John Hopkins University and Mediсine: kesellänler 161290797, ýogalanlar: 3347183, waksinasiýa dozalary: 1405678417.

BSGG: Türkmenistan: kesellänler: 0, ýogalanlar: 0, waksinasiýa dozalary: 41993. Gazagystan: 396130 (4542), 7922143, Gyrgyzystan: 99645 (1681) 27858, Özbegistan: 95826 (667) 1173978, Täjigistan: 13714 (91) 70517, Russiýa: 4905059 (114331) 21844382.

Türkmenistan

Hytaý kompaniýasy Sinovac Biotech tarapyndan taýýarlanan "CoronaVac" atly COVID-19 waksinasynyň uly möçberi Türkmenistana eltildi. Bu waksinanyň täsirliligi: 50.65%. Türkmenistanyň ilaty mundan ozal rus waksinasy Sputnigi we EpiWakKorona we BIOwak atly hytaý waksinalaryny kabul edipdi.

Waksinalar:

↪ Pekindäki "Bio-Institute of Biological Products Co Ltd" tarapyndan ýasalyp taýýarlanan Sinopharm waksinasy BSGG tarapyndan adatdan daşary şertlerde ulanmak üçin tassyklandy. Bu waksina çüýşesinde duýduryjy nakleýka saklaýan ilkinji waksinadyr. Waksina gyzgyna sezewar bolsa, nakleýkanyň reňki üýtgeýär we saglyk işgärlerine onuň howpludygyny duýdurýar.

Sinopharm waksinasy 18 ýaşdan ululara, arasyna 3-4 hepde salnyp, iki dozadan berilýär. Waksinanyň synaglaryna 60 ýaşdan ulularyň az sanlysy gatnaşan hem bolsa, hasabatlar onuň gartaşan adamlarda hem täsirlidigini bildirýär. Şonuň üçin, BSGG bu waksinany alyp bilýänlere iň ýokary ýaş çäklendirmesini girizmedi.

Saklanyş şertleriniň aňsat bolany üçin, waksina çäkli resursly ýerler üçin hem amatlydyr. Waksina kliniki synaglarda 79% täsirlilik görkezdi we BSGG rugsatnamasyny alan 6-njy waksina boldy. Rugsatnama alan beýleki 5 waksina: Pfizer / BioNTech, AstraZeneca, Hindistanyň Serum instituty, Johnson&Johnson we Moderna.

Mundan beýläk, ABŞ-da doly waksina alan adamlar içerde we daşarda aradaşlyk saklaman we maska dakynman gezip bilerler.

Barlaglara görä, waksinasiýanyň köpçülige peýdalary däl-de, şahsy, adama ýetirýän peýdalaryna gönükdirilen maglumatlary paýlaşmak, COVID-19 waksinasy barada gaty ikirjiňlenýän adamlaryň pikirini uýtgetmekde has netijeli çemeleşme.

Pfizer we AstraZeneca-nyň COVID-19 sanjymlaryny garyşdyrmak, üşütme we kelleagyry ýaly ýeňil we orta derejedäki täsirlerine sebäp bolup biler.

COVID-19 ştamlary:

↪ Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň işgäriniň Hindistanda tiz depginde ýaýrap barýan COVID ştamyny "aladalandyryjy ştam" diýip atlandyrmasy onuň bütin dünýäniň ilatynyň saglygyna howp salýandygyny görkezýär.

Ylmy-barlaglar:

↪ Hindistanyň COVID-19 keseliniň betbagtçylykly ikinji tolkunyny başdan geçirýän döwründe, lukmanlar sagalan ýa-da sagalyp barýan COVID-19 näsaglarynda seýrek duş gelýän "gara kömelek" infeksiýasynyň barha artýandygyny habar berýärler. Mukormikoz infeksiýasy örän seýrek bolup, mukor kömelejiklerine ýakynlaşmakdan döreýär. Mukor kömelejikleri esasan toprakda, ösümliklerde, dersde we zaýalanyp barýan gök-önümlerde we miwelerde bolýar. Ol burun boşlugyna, beýnä we öýkenlere täsir edip, diabetli ýa-da rak we AIW / AIDS ýaly gowşak immunitetli adamlar üçin ölüm-howply bolup bilýär. Lukmanlar ölümçilik derejesi 50% bolan mukormikozyň döremegine COVID-19 keselini agyr geçirýän näsaglara berilýän steroidleriň sebäp bolýandygynyň ahmaldygyna ynanýarlar.

Steroidler Covid-19 sebäpli öýkende döreýän sowuklamany azaldýarlar we immun ulgamynyň aşa söweşmegi netijesinde döreýän käbir zeperleri duruzýana meňzeýärler. Emma, olar diabetli we diabetsiz Covid näsaglarynyň ählisinde-de immuniteti peseldýärler we gandaky şekeriň möçberini ýokarlandyrýarlar. Immunitetdäki hut şu bozulmalar hem mukormikoza sebäp bolýandyr diýlip hasaplanylýar.

↪ Birleşen Patyşalykda 72 müň hassahana düşen näsaglaryň gatnaşmagynda geçirilen barlagyň netijelerine görä, ibuprofen ýaly, steroid-däl görnüşli alawlama garşy dermanlar COVID-19 keselini ýaramazlaşdyrmaýar we ölümleri artdyrmaýar.

29 ýurdy öz içine alýan täze global hasabatda, köp ýurtda COVID-19 sanjymyna ikirjiňlenmesiniň / ynamsyzlygyň azalandygy anyklandy. Şeýle-de, adamlaryň öz ýurtlarynyň saglyk ulgamlaryna we hökümetlerniň pandemiýa garşy alyp barýan işlerine ynamy peseldi.

Global saglygyň "Çernobil pursady"

Täze çap edilen barlaglara görä, BSGG-nyň we döwlet hökümetleriniň COVID-19-a çäre görmekde aýgytsyzlygy we ýaýdanjaňlygy pandemiýanyň oňa taýýarlygy gowşak dünýä ýaýramagyna getirdi. Eger dünýä bu meselä bir aý irräk baş galdyran bolsa, onda pandemiýanyň öňüni alyp bolardy. Oňa derek, köp ýurt fewral aýyny bu heläkçiligiň öz başyna gelmezligine umyt baglap geçirdi.

Gynansakda: BSGG-nyň we global saglygy goraýyş ulgamynyň başga bir pandemiýanyň öňüni almaga taýýar däldigi "mese-mälim". Ullakan özgerişlik geçirilmese bolmaz. COVID-19 21-nji asyryň Çernobil pursadyna öwrüldi.

Esasy maslahatlar:

↪ Garaşsyzlyga zeper ýetirilmegi barada alada etmezden, BSGG-a wirusyň ýaýrama howplaryny derňemäge ygtyýar bermeli.

↪ Global Saglyk Howplarynyň Geňeşligini döretmeli. Bu geňeşlige iň ýokary derejeli ýolbaşçylyk berilmeli we ol kanun taýdan BSGG we BMG-dan ýokarda bolmaly.

↪ BSGG-nyň gaznasyny täzelemeli we general müdiriň wezipesindäki möhletini 7 ýyl bilen çäklendirmeli.

↪ Baý ýurtlary waksina deňligini berjaý etmäge iteklemeli.

Indiki pandemiýa üýtgeşik çäre görlermi? Paneliň agzasy Ellen Johnson Sirleaf bu barada şeýle belledi: "BMG-nyň we döwlet paýtagtlarynyň ammarlaryndaky tekjeler öňki saglyk krisizleri baradaky hasabatlardan we synlardan doly. Eger şolardan sapak alnan bolsady, biz bu günki betbagtçylygyň öňüni alardyk".

Başga Habarlar:

↪ Adam hukuklaryna gözegçilik edýän gurama (HRW) tarapyndan ýakynda çykan hasabat owganystanly gyz-gelinleriň saglyk hyzmatlaryny kabul etmekde ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary barada belleýär. Halkara goldawyň kem-kemden azalmagy Owganystanyň saglygy goraýyş ulgamyna uly zeper ýetirýär. Halkara donorlardan gelýän maliýe kömeginiň azalmagy eýýämden ençeme gyz-gelinlere zyýanly (hatda ölüm-howply) täsirini ýetirdi. Owgan hökümetiniň gysga wagtda öz aýagyna galyp bilme ukyby örän pes. Ýurduň býujetiniň 75 göterimden köpüsi halkara donorlardan gelýär.

↪ Baýden administrasiýasy jynsy orientasiýa we gender şahsyýetligine degişli gorag hukuklaryny "Affordable Care Act" kanunynda gaýtadan dikeltdi. Bu Tramp administrasiýasy döwründe transgender adamlaryň saglygy goraýyş hyzmatlaryny almakda çeken kynçylyklarynyň soňunyň gelendiginiň nyşanydyr. Täze düzgünlere görä, döwlet maliýe kömegini alýan guramalar we üpjün edijiler adama onuň jynsy orientasiýasy ýa-da gender şahsyýetligi sebäpli saglyk hyzmatlaryny bermekden ýüz dönderip bilmezler.

Gözlegiň netijesine görä, ýumurtgalygyň rak keseline her ýyl barlagdan geçmek adamy halas etmeýär. Barlag ragyň irki döwründe anyklanýan hadysalaryň derejesini 39% ýokarlandyrýar, ýöne bu ölümçiligiň azalmagyna sebäp bolmaýar.

Saglyk.orgСOVID-19 ähli soraglaryňa jogaplar. Oka, goran, paýlaş! Bizi IMO-da hem yzarlaň! (Group Name: Saglyk; Group ID: 15022763

Özüňi we maşgalaňy gora

Barlaglar (Testler)

Karantin

Wirus

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy täze koronawirus (Covid-19) barada ýaýran toslamalary paş etdi

"Pandemiýa" näme?

Ýüzärlik

Alkogolly içgiler koronawirusdan goraýarmy?

Koronawirusyň (Covid-19) we dümewiň meňzeşlikleri we tapawutlary

Oksolin ýagy (оксоли́новая мазь) koronawirusyň ýokuşmagynyň oňüni alýarmy?

Covid-19 wirusy näçe wagtlap zatlaryň ýüzünde diri galyp bilýär?

Ibuprofen dermany Covid-19 bilen kesellänleriň ýagdaýyny ýaramazlaşdyrýarmy?

Günüň aşagynda durmak koronawirusdan (Covid-19) goramaýar

Inçekesel waksinasy koronawirusdan gorap bilýärmi?

Covid-19: immunitet we möwsümleýinlik

Täze koronawirus adamlaryň aglabasyna ýokuşarmy?

SARS-COV-2 wirusyny kontrolda saklap, aradan aýryp ýa-da ýok edip bolýarmy?

SARS-COV-2 wirusy jynsy gatnaşykda spermanyň (dölüň) üsti bilen ýokuşyp bilýärmi?

Jemgyýetçilik basseýnlerine haçan arkaýyn gidip bolar?

Atipiki pnewmoniýa näme?

Adam jaýlananda howpsuzlyk we hormat

Burnum ys alanok. Bu koronawirusyň alamatymyka?

Alymlar koronawirusyň howada saklanmagy barada BSGG-a ýüzlenýärler

Covid-19 bilen keselländen näçe wagt geçensoň adamlar bilen gatnaşyp bolýar?

Okyjydan: Koronawirus simptomsyz hem geçip bilýär diýýilýär, düşündiräýseňiz

Covid-19: Nädip dezinfeksiýa etmeli?

Okyjydan: Hlory ýa-da natriniň gipohloridini howa sepmek koronawirusy öldürip bilýärmi?

Okyjydan: Bir gezek Covid-19 bilen keselläp gutulsaň, kesel täzeden ýokuşyp bilýärmi?

Covid-19 öňümizdäki dümew möwsümini beterleşdirermi?

Aerozol geçirijileri barada has köp subutnama tapyldy

Hajathanalarda Covid-19 ýokuşyp bilýärmi?

Koronawirusyň esasy alamaty – ys alşyň ýitmegi

Ys alşyň ýitmeginden-tutgaýlara çenli: Covid-yň köpugurly hüjümi

ELLERI NÄDIP DOGRY ÝUWMALY?

SEN NÄDIP SALAMLAŞÝARSYŇ?

Image

Salamlaşanyňyzda

BOLMAÝAR:

Elleşmek;

Gujaklaşmak;

Öpüşmek.

BOLÝAR:

Baş egmek;

Mylaýym ýylgyrmak;

Eliňi galgatmak;

Eliňi ýüregiňe goýup egilmek.

A SEN NÄDIP SALAMLAŞÝARSYŇ?

#salamlaşmak #koronawirus

  • 39820 gezek okalan