Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

KORONAWIRUS BILEN BAGLY ÝAGDAÝLARA SYN WE SAGLYK HABARLARY (14.01.2022)

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.34 (156 Ses)
Image

ÜNS BER!

Biz COVID-19 baradaky fakt-barlaglarymyzda halkara derejede tanalýan saglyk guramalaryna we saglyk hünärmenlerine esaslanýarys. Epidemiýa baradaky maglumatlaryň yzygiderli täzelenip durýandygy sebäpli, biziň hem fakt-barlaglarymyz şolara görä täzelenip durýar. Eger-de lukmançylyk maslahatyny gözleýän bolsaňyz, lukmana ýüz tutuň. COVID-19 barada goşmaça maglumat almak üçin Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň websaýtyny okaň.

HABARLAŞMAK KONTAKTLARY

Türkmenistanyň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň salgysy: tel: +993 12 28-14-47, 28-22-04;

Türkmenistanyň Saglygy Goraýyş ministrligi: tel: +993 12 40-04-16, +993 12 40-04-07;

1-nji aprel: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi 24 sagat işleýän koronawirus boýunça sorag-jogap gyzgyn liniýasyny açdy – 73-95-35;

BSGG Türkmenistan: +993 12 48-83-25;

@BSSG Turkmenistan (Instagram), @UN_Turkmenistan, @UNDPTM, @UNRССA (UN Regional Center for Preventive Diplomacy for Central Asia)

08-14 ÝANWAR 2022

Koronawirus (COVID-19) bilen bagly ýagdaýlara syn we saglyk habarlary:

Sanlar

John Hopkins University and Mediсine: kesellänler 320,965,178, ýogalanlar: 5,523,594, waksinasiýa dozalary: 9,575,706,150.

BSGGTürkmenistan: kesellänler: 0, ýogalanlar: 0, waksina dozalary: 7,580,976 (awgust), Gazagystan: 1,098,060 (18,291), 17,970,401, Gyrgyzystan: 187,620 (2,826) 2,178,052, Özbegistan: 202,473 (1,508) 35,909,655, Täjigistan: 17,493 (125) 6,605,225, Russiýa: 10,723,305 (319,172) 140,161,780.

Türkmenistan:

↪ Türkmenistan pandemiýa garşy göreşmek we ýurda koronawirusyň, şol sanda täze Omikron ştamynyň aralaşmagynyň öňüni almak maksady bilen, öňüni alyş çärelerini güýçlendirýär. Çäreleriň jikme-jiklerini tapyp bolanok. Saglygy goraýyş ministrliginiň websaýtynda maglumat we düşündiriş ýerleşdirilmändir.

Pandemiýa sebitimizde:

↪ 2022-nji ýylyň 11-nji ýanwarynda BSGG-nyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça sebitleýin müdiri Hans Kluge hem-de birnäçe ekspertler Ýewropa sebitindäki COVID-19 ýagdaýy barada hasabat berdiler:

▷ Ýewropa we Merkezi Aziýa degişli 53 ýurduň 50-sinde Omikron hasaba alyndy.

▷ Bu ştam günbatar Ýewropada esasy ýaýraýan ştama öwrülip barýar we Balkan ýurtlarynda hem artýar.

▷ Eger şu tizlikde ýaýramagyny dowam etse, Omikron indiki 6-8 hepdäniň içinde sebitiň ilatynyň 50%-den gowragyna ýokuşar.

▷ Häzirki tassyklanan waksinalar Omikron bilen bilelikde, koronawirusyň ähli ştamlarynyň ýokuşmasyna, agyr keselletmesine we ölüme eltmesine garşy gowy goraglylyk görkezýärler.

↪ Omikron Gyrgyzystanda we Gazagystanda hem hasaba alyndy we bu goňşy ýurtlarda täze hadysalar artýar.

Pandemiýa dünýä ýüzünde:

BSGG COVID-19 keselini dümew ýaly bejermezligi maslahat berýär we Omikronyň ýaýramagynyň heniz durnuklaşmadygyny duýdurýar.

↪ Ýakynda çykan täze derňew işi COVID-19-yň ozalky ştamlarynyň Hindistanda 3 milliona ýakyn ölüme sebäp bolandyklaryny görkezdi. Bu ýurduň resmi sanyndan 6 esse köpdür we Hindistany koronawirus ölümleri boýunça ähli ýurtdan öňde goýýar. Indi bolsa Hindistana Omikron aralaşdy we saglyk işgärlerini ýurduň indiki tolkuna taýýarlyksyzlygy gorkuzýar.

↪ Birleşen Patyşalykda çykan täze hasabata görä, ýurtda 2021-nji ýylyň maý-oktýabr aralygynda COVID-19 simptomly hassahana düşen göwreli aýallaryň 96% waksina almandyr we 3-den birine dem alyş kömegi gerek bolupdyr.

↪ Ýakynda tamamlanan ylmy barlag waksinalaryň aýbaşy halkasynyň dowamlylygyny 1 günden hem az möçberde üýtgedip bilýändigini görkezdi. Eskpertler adaty ýagdaýlarda halkanyň dowamlylygynyň 8 güne çenli üýtgäp bilýändigini ýatladýarlar.

Başga habarlar:

Psihiki bozulmalar köpelýär

204 ýurtda 12 sany psihiki bozulmany (depressiýa, howsalalylyk, şizofreniýa hem degişli) öwrenen ylmy barlaga görä, 1990-2019 ýyllar aralygynda psihiki bozulmalar takmynan 48% ýokarlandy.

↪ 1990-njy ýylda takmynan 654.8 million hadysa 2019-njy ýylda 970.1 milliona ýetdi.

↪ Dünýä ýüzünde maýyplyk ýa syrkawlyk zerarly ýitirilýän ýyllar 3.1%-den 4.9%-e çykdy.

↪ Depressiýa we howsalalylyk iň köp duş gelýän psihiki bozulmalar bolup galýarlar.

↪ Psihiki bozulmalaryň iň köp ýaýran ýerleri: Awstraliýa, Aziýa, tropiki Latyn Amerika we ýokary-girdejili Demirgazyk Amerika.

↪ Depressiw bozulmalaryň köp duşýan sebitleri: Saharanyň günortasyndaky Afrika, Günorta Amerika we Orta Gündogar.

Saglyk.orgСOVID-19 ähli soraglaryňa jogaplar. Oka, goran, paýlaş! Bizi IMO-da hem yzarlaň! (Group Name: Saglyk; Group ID: 15022763

18-24 DEKABR 2021

Koronawirus (COVID-19) bilen bagly ýagdaýlara syn we saglyk habarlary:

Sanlar

John Hopkins University and Mediсine: kesellänler 278,251,128, ýogalanlar: 5,389,443, waksinasiýa dozalary: 8,884,096,702.

BSGGTürkmenistan: kesellänler: 0, ýogalanlar: 0, waksina dozalary: 7,580,976 (awgust), Gazagystan: 1,068,363 (18,160), 17,753,627, Gyrgyzystan: 184,356 (2,788) 2,052,376, Özbegistan: 197,753 (1,471) 33,479,145, Täjigistan: 17,493 (125) 6,287,345, Russiýa: 10,318,650 (301,271) 140,161,780.

Türkmenistan:

↪ 2021-nji ýylyň 23-nji dekabrynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi "Sputnik Laýt" sanjymyny hasaba aldy. Russiýa Türkmenistana Sputnik Laýt sanjymynynyň 10 müň dozasyny sowgat berer. Russiýanyň Türkmenistandaky ilçisi Blohin Saglygy goraýyş ministrliginiň ýurtda СOVID-19 garşy waksinasiýanyň derejesine degişli san bilen paýlaşdy. Häzirki wagta çenli ýurtda uly adamlaryň 80%-ine sanjym edildi. BSGG Sputnik V waksinasyny tassyklamady.

↪ BMG-nyň Taslama boýunça müdürligi (ÝUNOPS) "Türkmenistana lukmançylyk enjamlaryny ibermek arkaly saglygy goraýşy gowulandyrmak" taslamasyny durmuşa geçirmegiň çäklerinde ýurda lukmançylyk enjamlarynyň ilkinji tapgyryny gowşurdy. ÝUNOPS bu maksatnamany 2.8 million dollar goşant goşan ýapon hökümetiniň adyndan ýerine ýetirip gelýär. Getirilen lukmançylyk enjamlary ýokary derejeli mobil rentgenlerini we gastrokopiýa, duodenoskopiýa hem-de kolonoskopiýa ulgamlaryny öz içine alýar. Enjamlaryň haýsy lukmançylyk edaralaryna paýlanyljakdygy barada maglumat berilmeýär.

↪ Türkmenistanda "Ýokanç däl keselleriňöňüni almak we olara garşy göreşmek hakyndaky" täze kanun güýje girdi. Kanunyň doly nusgasyny Türkmenistanyň döwlet saýtynda (turkmenistan.gov.tm) okap bolýar. Ýurtdaky ýokanç däl keseller baradaky wajyp sanlar Saglygyň taýýarlan materialynda berilýär.

↪ "Durmuş hyzmatlary hakynda" Türkmenistanyň Kanuny kabul edildi. Bu kanun adamlaryň aýratyn toparyna durmuş hyzmatlaryny bermegiň hukuk, guramaçylyk we ykdysady esaslaryny kesgitleýär we 2022-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan güýje girer.

Ylmy barlaglar:

Novavax-yň COVID-19 waksinasy infeksiýadan goramakda 90.4% täsirlilik görkezdi. BSGG bu waksinany pes-girdejili döwletlerde adatan daşary ýagdaýlarda ulanmak üçin tassyklady.

↪ Belgiýada geçirilen barlagda, COVID-19 keselinden gutulanyna bir aý bolan erkek adamlaryň 120 sanysyndan alnan sperma nusgalarynyň 35-sinde spermanyň hereket edijiligi 60%, sany bolsa 37% pese düşdi.

Ýewropa täze Alsgeýmer dermanyny tassyklamady

Ýewropanyň derman serişdeleri gullugy (EMA) geçen iýunda ABŞ-da dawaly ýagdaýda tassyklanan Alsgeýmeriň keseline niýetlenen dermany (Aducanumab) kabul etmedi. EMA bu dermanyň ulularda keseliň ilkinji alamatlaryny bejermekde netije bermändigini belledi. Dermany ABŞ-nyň tassyklan wagty alymlaryň köpüsi onuň täsirliligini görkezýän subutnamalaryň azdygyny aýdypdylar. Dermany taýýarlaýjy kompaniýa Biogen indiki iki hepdäniň içinde EMA-dan dermany gaýtadan synagdan geçirmegi sorap bilýär.

FDA ilkinji sanjylýan AIW bejergisini tassyklady

Amerikanyň Azyk we derman serişdeleri administrasiýasy (FDA) AIW-e ýakynlaşmadan goraýan, öňüni alýan, Apretud (iňlisçe: Apretude) atly, ilkinji sanjylýan dermany tassyklady. Apretud gündelik atylýan tabletkadan tapawutlylykda her 2 aýdan sanjylýar – bu bolsa, gündelik dermanlary kabul etmek kyn düşýän adamlar üçin has oňaýly alternatiwadyr. Şeýle-de, gündelik agyzdan kabul edilýän dermana garanyňda, bu sanjylýan derman erkekler bilen jynsy gatnaşyk edýän sisgender (dogumdaky biologiki jynsyny göterýän) erkeklerde we transgender aýallarda AIW ýokuşma howpuny 69% azaldýar. Bu görkeziji sisgender aýallarda 90%-e ýetýär.

Saglyk.orgСOVID-19 ähli soraglaryňa jogaplar. Oka, goran, paýlaş! Bizi IMO-da hem yzarlaň! (Group Name: Saglyk; Group ID: 15022763

Özüňi we maşgalaňy gora

Barlaglar (Testler)

Karantin

Wirus

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy täze koronawirus (Covid-19) barada ýaýran toslamalary paş etdi

"Pandemiýa" näme?

Ýüzärlik

Alkogolly içgiler koronawirusdan goraýarmy?

Koronawirusyň (Covid-19) we dümewiň meňzeşlikleri we tapawutlary

Oksolin ýagy (оксоли́новая мазь) koronawirusyň ýokuşmagynyň oňüni alýarmy?

Covid-19 wirusy näçe wagtlap zatlaryň ýüzünde diri galyp bilýär?

Ibuprofen dermany Covid-19 bilen kesellänleriň ýagdaýyny ýaramazlaşdyrýarmy?

Günüň aşagynda durmak koronawirusdan (Covid-19) goramaýar

Inçekesel waksinasy koronawirusdan gorap bilýärmi?

Covid-19: immunitet we möwsümleýinlik

Täze koronawirus adamlaryň aglabasyna ýokuşarmy?

SARS-COV-2 wirusyny kontrolda saklap, aradan aýryp ýa-da ýok edip bolýarmy?

SARS-COV-2 wirusy jynsy gatnaşykda spermanyň (dölüň) üsti bilen ýokuşyp bilýärmi?

Jemgyýetçilik basseýnlerine haçan arkaýyn gidip bolar?

Atipiki pnewmoniýa näme?

Adam jaýlananda howpsuzlyk we hormat

Burnum ys alanok. Bu koronawirusyň alamatymyka?

Alymlar koronawirusyň howada saklanmagy barada BSGG-a ýüzlenýärler

Covid-19 bilen keselländen näçe wagt geçensoň adamlar bilen gatnaşyp bolýar?

Okyjydan: Koronawirus simptomsyz hem geçip bilýär diýýilýär, düşündiräýseňiz

Covid-19: Nädip dezinfeksiýa etmeli?

Okyjydan: Hlory ýa-da natriniň gipohloridini howa sepmek koronawirusy öldürip bilýärmi?

Okyjydan: Bir gezek Covid-19 bilen keselläp gutulsaň, kesel täzeden ýokuşyp bilýärmi?

Covid-19 öňümizdäki dümew möwsümini beterleşdirermi?

Aerozol geçirijileri barada has köp subutnama tapyldy

Hajathanalarda Covid-19 ýokuşyp bilýärmi?

Koronawirusyň esasy alamaty – ys alşyň ýitmegi

Ys alşyň ýitmeginden-tutgaýlara çenli: Covid-yň köpugurly hüjümi

Covid-19 pandemiýasy döwründe "artyk ölümleriň" sanyna gözegçilik

ELLERI NÄDIP DOGRY ÝUWMALY?

SEN NÄDIP SALAMLAŞÝARSYŇ?

Image

Salamlaşanyňyzda

BOLMAÝAR:

Elleşmek;

Gujaklaşmak;

Öpüşmek.

BOLÝAR:

Baş egmek;

Mylaýym ýylgyrmak;

Eliňi galgatmak;

Eliňi ýüregiňe goýup egilmek.

A SEN NÄDIP SALAMLAŞÝARSYŇ?

#salamlaşmak #koronawirus

  • 45616 gezek okalan