• Makalalar
 • Hyzmatdaşymyzyň pikirleri

Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

ZÄHERLI HAKYKAT

 • Hyzmatdaşymyz
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (5 Ses)

gursun zaherlenmesiUNICEF we Pure Earth guramalary tarapyndan 2020-nji ýylyň iýul aýynda "Zäherli hakykat. Çagalaryň gurşun zäherlenmesine sezewar bolmagy geljekki nesle zyýan ýetirýär" atly hasabat çap edildi. Bu hasabat "beýle görnüşdäki ilkinji hasabat bolup, onuň ähmiýeti örän uludyr" diýip, Buffalo uniwersitetiniň daşky gurşaw epidemiology Katarzyna Kordas aýdýar. Ondan öň Katarzyna "çagalaryň gurşundan zäherlenmegini yzygiderli we hemmetaraplaýyn barlar ýaly hiç-hili ylmy iş heniz geçirilmedi" diýip aýdypdy.

Dowamy

 • 707 gezek okalan

ÖÝDÄKI ZORLUKDAN GORANMA: GAZAK TEJRIBESI

 • Hyzmatdaşymyz
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.33 (6 Ses)

zorlukdan goranma gazak tejribe"Öýdäki zorluk" düşünjesi Aýallaryň we erkekleriň deň hukuklarynyň we deň mümkinçilikleriniň üpjün edilmeginiň döwlet kepillikleri hakyndaky kanunyň 3-nji babynyň 22-nji maddasynda kesgitlenilýär. Şeýle-de bolsa, Türkmenistanda henize çenli öýdäki zorluk barada aýratyn kanun çykarylmady.

Biz bu meselede Gazagystanyň tejribesini okyjylarymyza ýetirmegi makul bildik. Gazagystan birnäçe düşünjeleri kanunlaşdyryp, halkara jemgyýetçiligi tarapyndan uly öwgä mynasyp boldy.

Dowamy

 • 719 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.67 (6 Ses)

organiki ya himikatlyTomsuň ýetip gelmegi bilen, diýarymyzda ençeme gök-önümler bişip başlady. Bazarlarymyzdaky dürli gök-önümleri käbir adamlar satyn alýanam bolsa, käbirleri almaga gyssanmaýar. Onuň sebäbi ol gök-önümleriň "azot" bilen wagtyndan öň ýetişdirilenligidir. Elbetde, gök-önümleriň saglygymyz üçin peýdalydygyny ählimiz bilýäris. Olaryň düzüminde adama gerek bolan birnäçe witaminler, minerallar we suw bar. Ýöne, gynansakda, olarda pestisidler we nitratlar ýaly himiki maddalar hem gabat gelýär. Pestisidler – hasyly parazitlerden, mör-möjeklerden we haşal otlardan goraýar. Nitratlar – dökün hökmünde ulanylýar.

Dowamy

 • 484 gezek okalan

TÜRKMENISTANDA ZENAN ARZYSY

 • Hyzmatdaşymyz
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.60 (5 Ses)

UNFPA guramasyshecounts türkmenistanlylary #arzylyzenan ( #shecounts ) kampaniýasyna gatnaşmaga çagyrýar. Biz zenanlarymyzyň gadyr-gymmatyny esasan 8-nji mart baýramçylygynda belleýäris. Elbetde, diňe 8-nji martda däl-de, ýylboýy zenanlaryň jemgyýetde eýeleýän orny barada pikirlenip durmak gowy zat.

Kampaniýany gurnaýjylar durmuşymyzda ähmiýetli hasaplaýan zenanymyz (gyzyňyz / gelniňiz / uýaňyz) bilen düşen suratymyzy ugratmagy we ol zenany näme üçin arzylaýandygymyzy beýan etmegi soraýar.

Dowamy

 • 678 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (5 Ses)

gazagystanda 20 yasa cenliGazagystan Respublikasynyň Milli Ykdysadyýet ministrliginiň Statistika komiteti 15-19 ýaş aralygyndaky aýallardan doglan çagalaryň welaýat boýunça sanlaryny çap etdi.

Umuman alanyňda, ýurtda soňky on ýylda bu görkeziji 21 müňden 13 müňe çenli azaldy. Bu gowy üýtgeşme ýaly görünse-de, Gazagystanda 15-19 ýaş aralygyndaky ýetginjek gyzlar OECD (ösen) ýurtlaryna garanyňda alty esse köp çaga dogurýarlar.

Dowamy

 • 827 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.75 (8 Ses)

Sardoba helakciligi2020-nji ýylyň maý aýynda, Özbegistanda ýerleşýän Sardoba suw howdanynda heläkçilik bolup geçdi. Howdanyň 30 metr beýiklikdäki bentleri deşilip, 0.5 km3 suw töwerekdäki Özbegistanyň hem-de Gazagystanyň etraplaryna sil bolup akdy. Azyndan 6 adam wepat boldy we 5 müňden gowrak öýler, 30 müň gektar ekarançylyk ýerleri weýran edildi. Derňew işini geçiren edaralar, betbagtçylygyň sebäplerini şeýleräk çakladylar:

Dowamy

 • 752 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (4 Ses)

kaka we gyz gatnasygyÝönekeý maşgalada önüp ösen türkmen gyzy hökmünde, men käwagt kakamyň bardygyny hem ýatdan çykarýaryn. Biz onuň bilen ne bile wagt geçirýäris, ne üýtgeşik gürrüň edýäris, ne-de bile nahar iýýäris. Ol esasan ogullary we dostlary bilen oturyp-turuşýar. Bolmasa kakam erbet adam däl. Ol maşgalasyny gowy görýär, gerek bolsa biz üçin janyny bermäge taýýar. Emma meni gynandyrýan zat ol meni asla tanamaýar. Adymdan we doglan günümden başga, men hakda kän zat bilmeýär. Diňe meniňki däl, tanaýan gyzlarymyň aglabasynyň kakalary şeýle.

Dowamy

 • 820 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.20 (5 Ses)

caga olumiGazagystanly awtor Dinara Kusain, "Salam, ene-atalar" atly kitabynda çaga ölümçiliginden we çagasy aýrylan maşgalalara, şeýle hem agyr keselli çagalara goldaw bermekden söz açýar. Men makalany okap, türkmenistanly ene-atalara, maşgalalara peýdaly bolup biljek maslahatlary paýlaşmagy makul bildim.

Dowamy

 • 596 gezek okalan

ELEKTRON ÇİLİMLER NÄ DEREJEDE HOWPLY?

 • Hyzmatdaşymyz
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

elektron cilimElektron çilimler we şolara meňzeş serişdeler howplumy?

Elektron çilimiň (e-çilim) birnäçe dürli görnüşi bolup, onuň iň giň ýaýranlaryna elektron nikotin paýlaýan sistemalar (iňlisçesi: electronic nicotine delivery systems ýa-da ENDS) we elektron nikotin paýlamaýan sistemalar (ENNDS) degişlidir. E-çilimiň e-sigar we e-turba görnüşleri hem seýrek gabat gelmeýär. ENDS-iň düzümindäki nikotiniň hem-de zyýanly maddalaryň mukdary üýtgäp durýar.

Adatça e-çilimiň bölüp çykarýan maddalarynyň düzüminde diňe bir ulanyjylara däl, eýsem olaryň töweregindäkilere-de zyýanyny ýetirýän nikotin we beýleki zäherli serişdeler bar. Nikotinsiz diýlip tassyklanan käbir enjamlaryň düzüminde-de nikotiniň bardygy anyklandy.

Dowamy

 • 512 gezek okalan
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (4 Ses)

hayal moda"Haýal moda" ("slow fashion") termini 10 ýyldan hem gowrak mundan ozal, 2007-nji ýylda döräpdir. Haýal moda – bu egin-eşigiň modasyna güýçli çemeleşme bolup: wagtlaýyn trendlary aşa köp ullanmakdan we olary yzarlap ýörmekden ýüz öwürmekdir.

Soňky birnäçe ýyl bäri egin-eşik önümçiliginiň mukdary ýüzlerçe esse artdy. Eger XX asyrda moda öýleri diňe gyş we tomus kolleksiýalaryny öndüren bolsalar, häzirki wagtda bolsa dünýä brendlary egin-eşikleriň görnüşlerini ýylda azyndan alty gezek täzeläp durlar. Bu "tiz moda" diýlip atlandyrylýar. Şeýle "çalt önümçilik" arzan bahada bolup, köpçülik bazary üçin amatlydyr.

Dowamy

 • 760 gezek okalan