MAÝMYN MAMASYNA TÄZE AT BERILDI

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (1 Ses)

mmamasy taze atGeçen hepde, BSGG maýmyn mama keselini başgaça atlandyrmagy hödürledi: "mpox", ýagny mmamasy.

BSGG näme üçin keseliň adyny üýtgetdi? BSGG-nyň beýannamasyna görä, şu ýyl bütin dünýäde wirus ýaýrap başlandan soň "rasist we kemsidiji sözler" onlaýn we käbir jemgyýetlerde ulanylyp başlandy. Soňra, gurama keseliň adyny üýtgetmek barada haýyşlar gelip başlady.

Haýal we çalt: BSGG-nyň bellemegine görä, mmamasy "ileri tutulýan adalga" we global epidemiýa wagtynda bulam-bujarlygyň öňüni almak üçin bir ýyllyk geçiş döwründen soň "maýmyn mamasynyň" ady üýtgediler.

Adatça, keseliň adyny üýtgetmek üçin birnäçe ýyl gerek we BSGG keseliň adyny üýtgetmegi tizleşdirenligini boýun aldy.

Kesel 1970-nji ýylda maýmynlarda ýüze çykanlygy sebäpli "maýmyn mamasy" diýip atlandyrylypdy, ýöne onuň asyl gelip çykyşy näbelli.

Köne ady saklanar: Keseliň ady mmamasy (mpox) diýip üýtgedilse-de, Wiruslaryň taksonomiýasy boýunça halkara komiteti (ICTV) keseliň henizem "maýmyn mamasy" diýip ýandan atlandyrylmagyny dowam etjegini aýtdy. ICTV-niň agzalary keseliň adyny üýtgemegiň "ylmy edebiýatyň dowamlylygyna" täsir etmeginden ynjalyksyzlanýarlar.

Sitata: "Keseliň adynyň üýtgemegi "kiçijek zatlar bilen meşgullanmak" ýaly duýulsa-da, global wirusyň ýaýramagynda üýtgän ýeke-täk zat bolsa gerek. Pes we orta girdejili ýurtlarda iňňeler waksina, bejergi bermek we barlamak üçin entek çalaja gymyldady. Bu has möhümdir!" - diýip, Emory ýokanç keseller lukmany BT Titanji ýazýar.

  • 149 gezek okalan