• Makalalar
  • Keseller barada maglumatlar
  • Infeksiýon däl
  • TÜRKMENISTANDA ÝOKANÇ DÄL KESELLER BARADA WAJYP SANLAR

Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

TÜRKMENISTANDA ÝOKANÇ DÄL KESELLER BARADA WAJYP SANLAR

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.80 (5 Ses)
  • 390 gezek okalan
Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location