• Makalalar
  • Sagdyn durmuş
  • Erkek saglygy
  • UJYDYŇ GYŞARMAGY: SEBÄPLERI, GÖRNÜŞLERI WE BEJERGISI

Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

UJYDYŇ GYŞARMAGY: SEBÄPLERI, GÖRNÜŞLERI WE BEJERGISI

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.98 (55 Ses)

Erkek adamyň ujydy gönelme (ereksiýa) ýagdaýynda käbir sebäpleriň täsiri bilen görnüşini we ölçeglerini üýtgedip gyşaryp bilýändir. Ujydyň aşak, ýokaryk ýa-da gapdala gyşarmagy erkek adama jyns gatnaşygyny doly amala aşyrmagy kynlaşdyrýar we psihologiki dartgynlylygy ýüze çykarýar.

Ujydyň adaty görnüşini üýtgetme alamaty bilen diňe 3 sany kesel häsiýetlendirilip, olar üçin ujydyň belokly bardasynyň şikeslendirilmegi mahsusdyr.

1 −peşew çykaryş ýolyň  daşky deşigi; 2 −ujydyň kellejigi; 3 −uýanjyk; 4 −kellejigiň aýlawjygy; 5 −ujydyň pürçigi; 6 −prepusial mäzler; 7 −kellejigiň boýny; 8 −ujydyň bedeni; 9 −deri; 10 −ujydyň köki; 11 −öýjükli beden; 12 −gowakly bedenler.

1. Ujydyň dogabitdi gyşarmagy

Agzanyň dogabitdi gyşarmagy hemişe onuň gönelme häsiýetine täsir edip,belokly bardanyň gowşaklygy we şol esasynda hem ujydyň gowakly bedenjikleriniň görnüşiniň üýtgemegi bilen häsiýetlendirilýär.

2. Çäkli gatama (fibroz)

Ujydyň belokly bardasynyň ýerli gatamagy seýrek duş gelýän kesel bolup, adatça ujydyň döwülmegi (gönelme wagty belokly bardanyň ýyrtylmagy) ýa-da gowakly bedenjiklere dowamly sanjymlaryň edilmegi netijesinde ýüze çykyp bilýändir.

3. Peýronyň keseli

Bu kesel ilkinji gezek 1743-nji ýylda fransuz şasynyň lukmany Francois de la Peýronie tarapyndan häsiýetlendirildi. Peýroniň keseliniň döremeginiň sebäbi höküminde ujydyň belokly bardasynyň şikeslenmeleri we şol netijesinde ganyň ýygnanmalary bellenilýär. Şikeslenmeler netijesinde belokly bardanyň ýerli immun üýtgemeleri döräp, bu bardanyň çeýeliginiň bozulmagyna we ujydyň görnüşiniň üýtgemegine getirýän gaty ýasmajyklar (blýaşki) emele gelýär.

Peýroniň keseli esasan 40-60 ýaşly erkek adamlarda duş gelýän bolsa hem, käwagtlar ondan ýaş adamlarda hem ýüze çykyp bilýär.

Keseliň alamatlary

Ujydyň gyşarmagy bilen häsiýetlendirilýän keseller üçin aşakdaky alamatlar häsiýetlidir:

► Ujydyň gönelme ýagdaýynda gyşarmaklygy;

► Jynsy gatnaşykda döreýän agyrylar;

► Ujydyň gysgalmagy;

► Ujytda gaty görnüşli düwünleriň we ýasmajyklaryň döremegi;

► Jynsy gatnaşygy geçirme kynçylygy.

Keseliň anyklanylşy

Anyklaýyş çäreleri gözden geçiriş barlaglardan başlanýar. Lukman ilki bilen jyns agzasynyň uzynlygyny ölçäp, ýörite bioteziometr abzaly bilen jyns agzasynyň duýujylygyny barlaýar. Ultrases barlagynda näsagyň ujydynyň gurluş aýratynlyklary anyklanylýar. Şondan soň, ujydyň gönelmegini döretmek üçin oňa ýörite derman serişdesi göýberilýär we gyşarma burçunyň derejesi kesgitlenýär.

Bejerme usullary

Häzirki wagtda ujydyň gyşarma ýagdaýlarynyň eke-täk bejeriş usuly höküminde hirurgiki bejerginiň dürli görnüşleri ulanylýar.

Peýroniň keseliniň hirurgiki bejergisini geçirmek üçin aşakdaky şertler berjaý edilmelidir:

→ Keseliň dowamlylygy 1 ýyldan az bolmaly däl;

→ Gaýnaglama hadysalarynyň bejerilmegi ýa-da olaryň gowşama döwrüni gazanma;

→ Jynsy gatnaşyklary geçirme kynçylyklarynyň döremegi.

Bejeriş usulynyň görnüşi ujydyň görnüşiniň üýtgeme derejesine we şol esasynda gysgalma häsiýetine, gönelme ukybyna baglylykda saýlanylýar.

Gönelme ukybyny kadalaşdyrmak maksady bilen adatça Nesbitiň operasiýasy geçirilýär. Nesbitiň usuly ilki bilen doga gyşarmalarda ulanylan bolsa hem, soňlar Peýroniň keselinde hem ulanylyp, häzirki wagtda hem öz meşhurlylygyny ýitirenok. Usulyň esasyny belokly bardanyň böleginiň aýrylmagy düzüp, ujydyň uzynlygynyň biraz (1-2 sm.) gysgalmagy onuň ýetmezçiligi bolup durýar.

Eger nasag üçin ujydyň ujypsyz gysgalmagy wajyp mesele bolsa, onda korporoplastika ulanylýar. Bu usulyň esasyny ujytdaky gaty ýasmajygyň kesilip aýrylmagy we onuň ýeriniň gan damarlaryna baý bedeniň wena damarlarynyň bir bölegi bilen doldurylmagy düzýändir. Adatça onuň üçin uly derasty wenanyň bölegi ulanylyp, bu belokly bardanyň çalşylan böleginiň gan bilen gowy üpjün edilmegini amala aşyrmaga kömek berýär.

Eger ujydyň görnüşiniň üýtgemegi onuň gönelme ukybynyň ýetmezçiligi bilen utgaşan halatlarynda ortaça gatylykdaky plastiki protezler ulanylýar. Ujydyň gysgalmagy babatda aladalanýan näsaglar üçin gowakly bedenlere protezi oturtma, baglaýjylary kesme we gowakly bedenleri ekstender abzaly bilen çekme ýaly utgaşykly operatiw bejergini geçirýärler.

  • 7930 gezek okalan
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Men oz jynsymy surata duşurip ugratsam anyklap bolyamy nahili yagdaydalygy Lukman

Gulamjan
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Ujuduny nadip uzaltmaky (ulaltmaly)

Yhlas
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Ujuduny nadip ulaltmaly

Yhlas
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Men arim bilen toý güni gije sikişdim. Şonda oň siki gyşardy. Men özimçe pikir edýän ol 8 ýarym sagat meň götüme, agzyma, amyma sikendendir.

jeren
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Menn 5sapar öýlenen we sikişen. Şonda meñ sikim gyşardy. Bagyşlaň lukman sikiň başga adyny bilemok. Siz (erkek) ýada aýal tapawudyňyZ ýok. adam bolsaňyz habarlaşaýalyy. Aýal bolsaňyz gowy. Çünki men ayýallara gowy gorkezýarin. Erkeklerde ozalam...

Menn 5sapar öýlenen we sikişen. Şonda meñ sikim gyşardy. Bagyşlaň lukman sikiň başga adyny bilemok. Siz (erkek) ýada aýal tapawudyňyZ ýok. adam bolsaňyz habarlaşaýalyy. Aýal bolsaňyz gowy. Çünki men ayýallara gowy gorkezýarin. Erkeklerde ozalam barlaý

Dowamy
sikim turýa
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Ujydyň uzynlygy naçe sm bolmaly kada boýunça?

Арслан
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Kiçi çagalary öňki wagtlarda tebib ýaşulylar sünnet edenlerindeegrelip duran ujydy döwülen el, aýak süňküni iki tarapyndan göni bitmegi üçin seýisleýişleri ýaly bir usul bilen göneltseler maksada laýyk bolardy diýip pikir edýärsiň. Ýöne bolýan...

Kiçi çagalary öňki wagtlarda tebib ýaşulylar sünnet edenlerindeegrelip duran ujydy döwülen el, aýak süňküni iki tarapyndan göni bitmegi üçin seýisleýişleri ýaly bir usul bilen göneltseler maksada laýyk bolardy diýip pikir edýärsiň. Ýöne bolýan zat bar, eger bolýan bolsa, tebibler ony abraý üçin hem hem amala aşyrardylar.

Dowamy
Okyjy
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Erkekleriň aglaba köpüsi ujydyna erkeklik mertebesiniň nyşany höküminde garaýarlar. Şonuň üçinem uzyn ujyda nähili mertebe alamaty ýaly garaýandyklary aýan weli, kelte ujydy bolan erkekleriň mertebe üçin ony uzaltmak islegi bilen peýdaly...

Erkekleriň aglaba köpüsi ujydyna erkeklik mertebesiniň nyşany höküminde garaýarlar. Şonuň üçinem uzyn ujyda nähili mertebe alamaty ýaly garaýandyklary aýan weli, kelte ujydy bolan erkekleriň mertebe üçin ony uzaltmak islegi bilen peýdaly operasiýalara razylyk berjekleri örän belli.

Dowamy
Ýaňyl.
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Erkekler ol näsazlykdan ýa-da durmuşa çykan gyzlar we äri bilen birnäçe ýyllar ýaşap ýören aýallar gabat gelýän kynçylyklary pynhan syr hasaplap aýtmakdan utanýarlar we çekinýärle. Ýogsam bolmasa, ol hem tebigatyň emri bilen adamlaryň başdan...

Erkekler ol näsazlykdan ýa-da durmuşa çykan gyzlar we äri bilen birnäçe ýyllar ýaşap ýören aýallar gabat gelýän kynçylyklary pynhan syr hasaplap aýtmakdan utanýarlar we çekinýärle. Ýogsam bolmasa, ol hem tebigatyň emri bilen adamlaryň başdan geçirýän näsazlyklary ahyryn.

Dowamy
Leýla.
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Men kiçijik oglankam, garry daýzam meniň gyşaryp duran ujydymy görüp, seniň munyň bakjada biten goşa gawum ýaly hudaýtarapyn berlen gowy alamat diýip ýaňzydardy. Ulalamsoň gowylyk däldigine düşündim weli, ýöne durmuşdan giden daýzamy welin,...

Men kiçijik oglankam, garry daýzam meniň gyşaryp duran ujydymy görüp, seniň munyň bakjada biten goşa gawum ýaly hudaýtarapyn berlen gowy alamat diýip ýaňzydardy. Ulalamsoň gowylyk däldigine düşündim weli, ýöne durmuşdan giden daýzamy welin, ýakymly sözleri üçin käwagt ýatlaýaryn.

Dowamy
Bekdurdy.
Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
Köpräk teswir ýükle

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location