Üns ber! Saýtyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtda berilýän maglumatlar esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salyp biler. Saýtdaky makalalar, materiallar we beýleki maglumatlar bilim maksatly bolup, lukmanyň bejergisiniň ýa-da maslahatynyň ýerini tutup bilmeýär.

ÝOLDAŞYŇY PREZERWATIW ULANMAGA HÖWESLENDIRJEK DELILLER

  • Hyzmatdaşymyz
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.13 (16 Ses)

prezerwatiw deliller

Islendik gatnaşyklarda bolşy ýaly, jynsy gatnaşyklarda hem özara ynamlylyk, biri-biriň duýgularyny we talaplaryny sylamak, diňlemek wajypdyr. Goragly jynsy gatnaşyklar – sagdyn gatnaşyklardyr. Biri-biriň goraglylygyny üpjün etmek üçin bolsa ýatakhanada şeýle gürrüňdeşligiň bolmagy ähtimaldyr.

Zenan: "Men göwreliligiň öňüni alýan gerdejikleri ulanýan. Alada edere zat ýok".

Erkek adam: "Men saňa ynanýan, ýöne men mümkin boldugyça ikimizi hem doly goramak isleýän".

 

Erkek adam: "Biz eýýäm bir gezek prezerwatiwsiz bile bolduk. Hiç zat bolmad-a?!"

Zenan: "Şonda ýalňyşypdyrys. Men bütin aý göwreli bolaryn öýdüp gaýgy edip gezdim".

 

Zenan: "Näme, näme? Prezerwatiwmi? Näme, men senden başgalar bilenem bolýandyryn öýdýäňmi? Maňa ynamyň ýokmy?"

Erkek adam: "Ýok, men saňa ynanýan. Ýöne maňa seň howpsuzlygyň hem edil özümiňki ýaly möhüm. Prezerwatiw ikimiz üçin hem peýdaly, diňe birimiz üçin däl".

 

Erkek adam: "Men elmydama döl göýbermänkäm ujydymy aýyrýaryn. Alada etme".

Zenan: "Bilýän, ýöne prezerwatiw geýseň jynsy gatnaşygy üzmäniň geregi hem bolmaz. Bu bolsa ikimiz üçin hem has lezzetli bolar".

 

Zenan: "Prezerwatiw geýeňde men hiç zat duýup bilemok".

Erkek adam: "Beh, ol-a gowy däl. Gel onda biraz sabyr edip, başga görnüşlerini, maňa has laýyk boljak ölçegdäkilerini deňäp göreli. Täsirliligi artdyrmak üçin ýörite ýagam (lýubrikant) ulanyp göreli".

 

Erkek adam: "Men prezerwatiw geýsem ereksiýany saklap bilemok".

Zenan: "Men bolsa prezerwatiw geýmeseň özümi rahat duýup lezzet alyp bilemok. Saňa ereksiaňy saklamak üçin kömek etmäge men taýýar".

 

Bulardan başga-da, ýoldaşyňyz bilen howpsuz jynsy gatnaşyklaryny alyp barmak baradaky aladalaryňyzy we bilýän maglumatlaryňyzy paýlaşyp bilersiňiz:

↪ Her sagatda ýer ýüzünde 2 adama AIW (WIÇ) ýokuşýar.

↪ Kadaly jynsy gatnaşykdaky ýaşlaryň 4-den biri jynsy gatnaşyklar arkaly geçýän ýokançlyga uçraýar.

↪ Jynsy gatnaşyklar arkaly geçýän ýokançlyklary görüp ýa-da ysgap bolmaýar. Diýmek, sen ýoldaşyňa seredip onda ýokançlygyň bardygyny ýa-da ýokdugyny bilip bilmeýärsiň.

↪ Üzülen jynsy gatnaşyk (döli göýbermezden ujydyňy çekmek) usuly göwreliligiň öňüni almakda täsirli däl. Ýoldaşlary bu usuly ulanan zenanlaryň her ýylda 27%-e golaýy göwreli bolýarlar.

↪ Çaga edinmek köp çykdaýjy talap edýär.

GARAÝYŞLAR WE GYMMATLYKLAR

Jogapkärçilik:

↬ Jynsy gatnaşykda göwreli bolmak mümkinçiliginiň zenan maşgala degişli edilýändigi üçin, köplenç kontrasepsiýa meselelerinde diňe zenan jogapkärçilik çekmeli diýlip düşünilýär.

↬ Prezerwatiw ulanmak erkeklere bu jogapkärçiligi deň bölüşmäge mümkinçilik berýär.

↬ Ýöne indi özi bilen erkek prezerwatiwini saklaýan zenanlaryň hem sany artýar.

Prezerwatiw we lezzet:

⇒ Prezerwatiwler jynsy gatnaşyklar arkaly geçýän ýokançlyklara uçramak we göwreli bolmak gorkusyny aýryp, jynsy gatnaşygyň lezzetini artdyrýar.

⇒ Prezerwatiwleriň döli ir dökmäni azaldyp, jynsy gatnaşygyň dowamlylygyny uzaltmaga hem kömegi degýär.

⇒ Kähalatlarda jynsy gatnaşygyň dowamynda prezerwatiw geýmek gatnaşygy bölüp, ujydyň duýgurlygyny peseldip ýa-da käbir erkekleriň ereksiýany saklap bilmezligine sebäp bolup bilýär. Ýöne şeýle ýagdaýlaryň azdygyny bellemelidir.

⇒ Aýal prezerwatiwleri bolsa ujydyň duýgurlygyna az täsir edýär, ýöne olar ses döredip bilýärler. Ony bolsa käbir jübütler gelşiksiz diýip kabul edýärler.

⇒ Prezerwatiwiň jynsy gatnaşyklaryň lezzetini peseltmegine ýol bermän, artdyrmagyny gazanmak üçin onuň her dürli görnüşlerini we ölçeglilerini synap görmek maslahat berilýär.

Terjime eden: Şöhle Gulamowa

Ulanylan WEB Salgy

  • 5193 gezek okalan