Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

ÝOLDAŞYŇY PREZERWATIW ULANMAGA HÖWESLENDIRJEK DELILLER

  • Hyzmatdaşymyz
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.00 (14 Ses)

prezerwatiw deliller

Islendik gatnaşyklarda bolşy ýaly, jynsy gatnaşyklarda hem özara ynamlylyk, biri-biriň duýgularyny we talaplaryny sylamak, diňlemek wajypdyr. Goragly jynsy gatnaşyklar – sagdyn gatnaşyklardyr. Biri-biriň goraglylygyny üpjün etmek üçin bolsa ýatakhanada şeýle gürrüňdeşligiň bolmagy ähtimaldyr.

Zenan: "Men göwreliligiň öňüni alýan gerdejikleri ulanýan. Alada edere zat ýok".

Erkek adam: "Men saňa ynanýan, ýöne men mümkin boldugyça ikimizi hem doly goramak isleýän".

 

Erkek adam: "Biz eýýäm bir gezek prezerwatiwsiz bile bolduk. Hiç zat bolmad-a?!"

Zenan: "Şonda ýalňyşypdyrys. Men bütin aý göwreli bolaryn öýdüp gaýgy edip gezdim".

 

Zenan: "Näme, näme? Prezerwatiwmi? Näme, men senden başgalar bilenem bolýandyryn öýdýäňmi? Maňa ynamyň ýokmy?"

Erkek adam: "Ýok, men saňa ynanýan. Ýöne maňa seň howpsuzlygyň hem edil özümiňki ýaly möhüm. Prezerwatiw ikimiz üçin hem peýdaly, diňe birimiz üçin däl".

 

Erkek adam: "Men elmydama döl göýbermänkäm ujydymy aýyrýaryn. Alada etme".

Zenan: "Bilýän, ýöne prezerwatiw geýseň jynsy gatnaşygy üzmäniň geregi hem bolmaz. Bu bolsa ikimiz üçin hem has lezzetli bolar".

 

Zenan: "Prezerwatiw geýeňde men hiç zat duýup bilemok".

Erkek adam: "Beh, ol-a gowy däl. Gel onda biraz sabyr edip, başga görnüşlerini, maňa has laýyk boljak ölçegdäkilerini deňäp göreli. Täsirliligi artdyrmak üçin ýörite ýagam (lýubrikant) ulanyp göreli".

 

Erkek adam: "Men prezerwatiw geýsem ereksiýany saklap bilemok".

Zenan: "Men bolsa prezerwatiw geýmeseň özümi rahat duýup lezzet alyp bilemok. Saňa ereksiaňy saklamak üçin kömek etmäge men taýýar".

 

Bulardan başga-da, ýoldaşyňyz bilen howpsuz jynsy gatnaşyklaryny alyp barmak baradaky aladalaryňyzy we bilýän maglumatlaryňyzy paýlaşyp bilersiňiz:

↪ Her sagatda ýer ýüzünde 2 adama AIW (WIÇ) ýokuşýar.

↪ Kadaly jynsy gatnaşykdaky ýaşlaryň 4-den biri jynsy gatnaşyklar arkaly geçýän ýokançlyga uçraýar.

↪ Jynsy gatnaşyklar arkaly geçýän ýokançlyklary görüp ýa-da ysgap bolmaýar. Diýmek, sen ýoldaşyňa seredip onda ýokançlygyň bardygyny ýa-da ýokdugyny bilip bilmeýärsiň.

↪ Üzülen jynsy gatnaşyk (döli göýbermezden ujydyňy çekmek) usuly göwreliligiň öňüni almakda täsirli däl. Ýoldaşlary bu usuly ulanan zenanlaryň her ýylda 27%-e golaýy göwreli bolýarlar.

↪ Çaga edinmek köp çykdaýjy talap edýär.

GARAÝYŞLAR WE GYMMATLYKLAR

Jogapkärçilik:

↬ Jynsy gatnaşykda göwreli bolmak mümkinçiliginiň zenan maşgala degişli edilýändigi üçin, köplenç kontrasepsiýa meselelerinde diňe zenan jogapkärçilik çekmeli diýlip düşünilýär.

↬ Prezerwatiw ulanmak erkeklere bu jogapkärçiligi deň bölüşmäge mümkinçilik berýär.

↬ Ýöne indi özi bilen erkek prezerwatiwini saklaýan zenanlaryň hem sany artýar.

Prezerwatiw we lezzet:

⇒ Prezerwatiwler jynsy gatnaşyklar arkaly geçýän ýokançlyklara uçramak we göwreli bolmak gorkusyny aýryp, jynsy gatnaşygyň lezzetini artdyrýar.

⇒ Prezerwatiwleriň döli ir dökmäni azaldyp, jynsy gatnaşygyň dowamlylygyny uzaltmaga hem kömegi degýär.

⇒ Kähalatlarda jynsy gatnaşygyň dowamynda prezerwatiw geýmek gatnaşygy bölüp, ujydyň duýgurlygyny peseldip ýa-da käbir erkekleriň ereksiýany saklap bilmezligine sebäp bolup bilýär. Ýöne şeýle ýagdaýlaryň azdygyny bellemelidir.

⇒ Aýal prezerwatiwleri bolsa ujydyň duýgurlygyna az täsir edýär, ýöne olar ses döredip bilýärler. Ony bolsa käbir jübütler gelşiksiz diýip kabul edýärler.

⇒ Prezerwatiwiň jynsy gatnaşyklaryň lezzetini peseltmegine ýol bermän, artdyrmagyny gazanmak üçin onuň her dürli görnüşlerini we ölçeglilerini synap görmek maslahat berilýär.

Terjime eden: Şöhle Gulamowa

Ulanylan WEB Salgy

  • 4404 gezek okalan